Menu

Generel information om indkomstskat i Grønland

Grønland har sin egen skattelovgivning. Fra og med 1. januar 2007 opkræves og administreres indkomstskatten på grundlag af Landstingslov nr. 11 om forvaltning af skatter og Landstingslov nr. 12 om indkomstskat af 2. november 2006, med efterfølgende ændringer, tilhørende bekendtgørelser og dobbeltbeskatningsaftaler. Lovene omfatter både personer og selskaber m.v.

Folkeregistret

Planlægger du at bo i Grønland i mere end 6 måneder, skal du melde flytning til Grønland seneste 5 dage efter indrejse.

Du kan melde flytning online hvis du er i besiddelse af NemID på www.borger.gl. Hvis du ikke er i besiddelse af NemID, kan du melde flytning ved henvendelse til den lokale kommune.

Skattepligten

Skattepligtige til Grønland er såvel fysiske som juridiske personer, dvs. personer og selskaber m.v. De skattepligtige kan inddeles i to grupper, nemlig de fuldt skattepligtige og de begrænset skattepligtige

Fuld skattepligt

Personer med bopæl eller ophold i Grønland i mindst 6 måneder er skattepligtig af alle indkomster i opholdsperioden (=skattepligtsperioden) - uanset om de stammer fra Grønland, Danmark eller udlandet (globalindkomstprincippet). Fuld skattepligt påhviler endvidere selskaber m.v., der er registrerede som hjemmehørende i Grønland.

Dog er indkomster og udgifter af fast ejendom uden for Grønland undtaget og skal ikke medregnes i den grønlandske indkomstopgørelse.

Satserne for personfradrag, standardfradrag og skatteprocenter kan findes på aka.gl, under meddelelser fra 2008 under den nyeste meddelelse om hhv. de skattemæssige fradrag og udskrivningsprocenter.

Begrænset skattepligt

Personer med ophold i Grønland i mindre end 6 måneder er begrænset skattepligtige af lønindkomst og eventuelle naturalier (fri kost, frit logi, fri bil m.m.). Indkomsten nedsættes med et fast mindre fradrag. Ved skatteberegningen indrømmes der desuden personfradrag, svarende til antal skattepligtsdage.

Personer bosat i lande, som Grønland ikke har indgået dobbeltbeskatningsaftale med, bliver ikke anset for skattepligtige til Grønland, når opholdet er 14 dage eller under, og den pågældende fortsat er beskæftiget hos og aflønnet af sin sædvanlige arbejdsgiver, der ikke er hjemmehørende eller har fast driftssted i Grønland.

For personer bosat i Danmark, Færøerne, Island eller Norge, som Grønland har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med, gælder følgende:

Personer hvor den sædvanlige arbejdsgiver eksempelvis udsender personen til et byggeri – montering – anlægsarbejde m.v. i Grønland bliver ikke beskattet i Grønland, hvis personen opholder sig i Grønland under 183 dage i en 12 måneders periode Dette gælder ikke ved arbejdsudleje.  

Såfremt opholdet overstiger 183 dage vil personen blive fuldt skattepligtig til Grønland og Grønland kan beskatte hele lønindkomsten fra dag 1.

Bruttoskatteordning

Bruttoskat betales af personer, der udfører arbejde inden for råstofsektoren eller større anlægsopgaver uden for eksisterende byer og bygder samt af personer, der udfører arbejde i forbindelse med opførelse af lufthavne på vegne af Grønlands Selvstyre.

Bruttoskatteordningen betyder, at sådanne medarbejdere beskattes endeligt med en skat på 35 % af deres bruttoindkomst uden fradrag.

Bruttoskatteordningen gælder for personer der ikke har været skattepligtige i en grønlandsk kommune i de seneste 6 forudgående måneder.

 

Pensioner

Nedenfor vil der være en overordnet gennemgang af beskatningen af pensioner i Grønland. Der kan findes yderligere informationer på aka.gl under pension.

Beskatning af pensionsind- og udbetalinger

Der gælder forskellige regler for beskatning af pensionsindbetalinger afhængigt af om pensionsvirksomheden er hjemmehørende i eller uden for Grønland.

Ind- og udbetalinger til pensionsordninger i Grønland

Som udgangspunkt kan indbetalinger til pensionsordninger i Grønland trækkes fra i skat. Personer kan fradrage indbetalinger til pensionsordninger ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Foretages indbetalingerne af arbejdsgiveren er der bortseelsesret og disse skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst.

Da der har været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne, sker der beskatning ved udbetaling fra disse pensionsordninger.

Ind- og udbetalinger til pensionsordninger uden for Grønland

Indbetalinger til pensionsordninger uden for Grønland er ikke omfattet af fradragsret eller bortseelsesret. Sådanne indbetalinger sker med beskattede midler. 

Hvis det kan dokumenteres at der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret ved indbetaling, bliver udbetalinger ikke beskattet, såfremt pensionsordningen opfylder visse forudsætninger.

Særligt om udenlandske pensioner og dobbeltbeskatning

Grønland – Danmark (Aftalen, Tillægsaftaler)

Som udgangspunkt beskattes udbetalinger i bopælslandet. Det gælder dog ikke hvis man modtager pensionsmidler fra en pensionsvirksomhed, der er hjemmehørende i et andet land end bopælslandet og der har været fradrags- eller bortseelsesret ved indbetalingen i det andet land. I så fald kan udbetalingen beskattes i kildelandet.

Grønland – Færøerne (Aftalen)

Pensionsudbetalinger kan beskattes i begge lande.

Grønland – Island (Aftalen) & Norge (Aftalen)

Udgangspunktet i begge dobbeltbeskatningsoverenskomster er at pensionsmidler der udbetales, bliver beskattet i det land (kildelandet) der udbetaler pensionen.

Generelt

I det omfang der sker beskatning i kildelandet gives der credit (nedslag) i den grønlandske skat for denne skat. Det samme gælder i forhold til pensioner fra lande med hvem der ikke er indgået aftaler.

Obligatorisk pension

I Grønland er der pligt til at spare op til pension, hvis:

Loven om obligatorisk pension og dens ændringer, kan findes her: Inatsisartutlov nr. 21 af 28. november 2016 om obligatorisk pensionsordning.

Studerende

Studerende fra Danmark, Færøerne, Island eller Norge, der opholder sig i Grønland i studieøjemed, bliver ikke beskattet i Grønland af beløb, som de modtager til deres underhold, fra disse lande.

Fast ejendom for personer

Indtægter, udgifter og fortjenester vedrørende fast ejendom uden for Grønland er ikke skattepligtig i Grønland.

Personer bosat uden for Grønland der ejer fast ejendom beliggende i Grønland, er begrænset skattepligtig til Grønland og vil blive beskattet af fortjenesten ved udleje.

Beskatning af aktier og udbytte

I Grønland er der ikke aktieavancebeskatning, medmindre køb og salg af aktier foregår som led i næring eller spekulation.

Udlodning af udbytter beskattes med den skatteprocent som er gældende i den kommune, hvor selskabet der udlodder udbyttet er hjemmehørende.

Hvis en person, der ikke er skattepligtig til Grønland, modtager udbytte fra et selskab, hjemmehørende i Grønland, kan vedkommende i nogle tilfælde få refunderet en del af den erlagte udbytteskat. Afhænger af de indgåede dobbeltbeskatningsaftaler.

Dobbeltbeskatningsaftaler

Grønland har indgået dobbeltbeskatningsaftaler med Danmark, Færøerne, Island og Norge.

Hvis en indtægt fra et af disse lande kan beskattes i begge lande og personen er bosat i Grønland i henhold til dobbeltbeskatningsaftalen, vil der i Grønland blive givet credit (nedslag).

Indtægter fra lande med hvem Grønland ikke har indgået dobbeltbeskatningsaftaler, vil i henhold til intern lovgivning ligeledes kunne få credit (nedslag) i den grønlandske skat af indkomsten.

Yderligere information og gældende lovgivning findes på Skattestyrelsens hjemmeside, www.aka.gl.

Social sikring

Social sikring i de nordiske lande finansieres forskelligt. Hvilke afgifter som betales, størrelsen og beregningsgrundlaget varierer mellem landene. I Grønland betales de social bidrag gennem skatten.

I Grønland indrømmes der i almindelighed ikke fradrag for bidrag til andre landes sociale sikringsordninger.

Vejledning

Under Vejledningwww.aka.gl findes der udførlige vejledninger til blandt andet selvangivelse, uddannelsessøgende, beskatning af feriefrirejser m.v. Derudover finder man også vejledningen for tilflyttere til Grønland.

Ofte stillede spørgsmål

Skattestyrelsen har udarbejdet en række svar til de oftest stillede spørgsmål der blandt andet vedrører arbejdsgiverkontrol, arbejdsgiverregisteret, forskudsskema, motorafgifter og selvangivelse.

Sektionen kan findes under FAQwww.aka.gl

Spørgsmål om skat i Grønland kan rettes til Skattestyrelsen på grønlandsk, dansk eller engelsk, ved henvendelse til:

Skattestyrelsen

Postboks 1605, 3900 Nuuk

Tlf.: 34 65 00, fax: 32 20 42, e-mail: tax@nanoq.glMenu