Meny

Grönlanti — Yleistä tuloverotuksesta

Grönlannilla on oma verolainsäädäntönsä. Tuloverotus ja verotuksen toimittaminen on säännelty Grönlannin maakäräjien laeilla landstingets lag nr 11 ja landstingets lag nr 12, voimaantulopäivät 2.11.2006 ja 1.1.2007.  Lakeihin on myöhemmin tullut muutoksia, ja säädöksiä täydentävät lisäksi verolakien toimeenpanoasetukset sekä eri valtioiden kanssa tehdyt sopimukset kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä. Grönlannin verolait koskevat sekä luonnollisia henkilöitä (henkilöasiakkaita) että oikeushenkilöitä (yritysverotusasiakkaita).

Grönlannin väestörekisteri

Jos aiot asua Grönlannissa yli kuuden kuukauden ajan, sinun täytyy tehdä muuttoilmoitus Grönlannin viranomaisille viiden vuorokauden kuluessa muutosta.

Voit tehdä ilmoituksen verkkopalveluissa, jos käytettävissäsi on NemID-tunnus. Sivuston osoite on www.borger.gl. Jos sinulla ei ole NemID-tunnusta, jätä muuttoilmoituksesi grönlantilaisen asuinkuntasi kunnanvirastoon.

Verovelvollisuus

Verovelvollisia ovat luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt. Verovelvollisuuden laji voi olla joko yleinen verovelvollisuus tai rajoitettu verovelvollisuus.

Yleinen verovelvollisuus

Grönlannissa vähintään kuuden kuukauden ajan oleskelevat ovat yleisesti verovelvollisia kaikista oleskelunsa aikana saamistaan tuloista riippumatta siitä, onko tulon lähdevaltio Grönlanti, Tanska tai jokin ulkomainen valtio (verovelvollisuus maailmanlaajuisista tuloista). Henkilöasiakkaiden lisäksi yleisesti verovelvollisia ovat myös ne yritykset ja muut oikeushenkilöt, joilla on Grönlannissa verotuksellinen kotipaikka.

Muualla kuin Grönlannissa sijaitsevasta kiinteistöstä saatu tulo ja tähän tuloon liittyvät vähennyskelpoiset menot ovat Grönlannin verotuksen ulkopuolella, eikä näitä eriä pidä ilmoittaa veroilmoituksessa.

Luonnollisille henkilöille myönnettävien verovähennysten suuruudesta sekä tuloverotuksen veroprosenteista on tietoja aka.gl-sivuston kohdassa "Tiedonantoja" - meddelelser 2008 . Siirry tuoreimpien tiedonantojen kohdalle.

Rajoitettu verovelvollisuus

Lyhyemmän kuin kuuden kuukauden ajan Grönlannissa oleskelevat henkilöt ovat rajoitetusti verovelvollisia. Veronalaista tuloa ovat heidän palkkatulonsa ja luontoisetunsa (kuten työsuhdeasunto, ateriaetu, autoetu ja muut luontoisedut). Näistä tuloista myönnetään pienehkö kiinteä tuloverovähennys. Veroviranomainen myöntää verotusta toimitettaessa lisäksi henkilökohtaisen vähennyksen, jonka suuruus lasketaan toteutuneiden työpäivien lukumäärän mukaan.

Jos asut maassa, jolla ei ole verosopimusta Grönlannin kanssa ja saavut Grönlantiin enintään 14 päiväksi suorittamaan työtehtävää siten, että olet kotimaastasi olevan työnantajasi palveluksessa ja tämä maksaa kyseiseltä ajalta sinulle palkkaa, sinun ei katsota olevan verovelvollinen Grönlannissa. Tämä edellyttää lisäksi, että kyseisellä työnantajayrityksellä ei ole kiinteää toimipaikkaa eikä verotuksellista kotipaikkaa Grönlannissa. 

Tanska, Färsaaret, Islanti ja Norja ovat tehneet verosopimuksen Grönlannin kanssa. Seuraava ohje koskee Tanskassa, Färsaarilla, Islannissa ja Norjassa asuvia luonnollisia henkilöitä:

Kun henkilö on työnantajansa lähettämänä saapunut Grönlantiin rakennus- tai asennustyöhön ja hänen oleskelunsa kestää alle 183 päivää 12 kuukauden jakson aikana, häntä ei katsota verovelvolliseksi Grönlannin verotuksessa.  

Jos oleskelu kuitenkin kestää yli 183 päivän ajan, hän on yleisesti verovelvollinen, ja Grönlanti voi verottaa kaikkia hänen tulojaan. Yleisen verovelvollisuuden alkamispäivän katsotaan olevan oleskelun ensimmäinen päivä.

Ansiotulojen bruttoverotus

Kun luonnollinen henkilö on työssä toimialalla, jossa hänen tehtävänsä liittyvät kaivosalaan tai suuriin rakennusalan hankkeisiin ja työtä tehdään grönlantilaisten taajama- tai kaupunkialueiden ulkopuolella, ja lisäksi silloin, kun henkilö työskentelee Grönlannin itsehallinnon rahoittamalla lentokentän rakennustyömaalla, hänen saamansa tulon verotus on bruttoverotusta.

Bruttoverotusjärjestelmässä työntekijän lopullinen tulovero on 35 % bruttotulosta, ja tuloon liittyvistä kuluista ei saa vähennyksiä.

Bruttoverotusjärjestelmä voi olla voimassa vain silloin, kun henkilö ei vähintään kuuden kuukauden aikana ennen työn alkua ole ollut verovelvollinen missään Grönlannin kunnassa.

 

Eläketulo

Alla oleva katsaus eläkkeiden verotukseen Grönlannissa sisältää vain yleisluonteisia tietoja. Tarkempia tietoja on aka.gl-sivuston ”eläkkeet” – pension-kohdassa.

Palkansaajan suorittamien eläkevakuutusmaksujen verokohtelu ja eläkkeensaajan saaman eläketulon vero

Eläkevakuutusyhtiöille maksettujen maksujen vähennyskelpoisuus vaihtelee sen mukaan, onko eläkevakuutusyhtiö Grönlannissa yleisesti verovelvollinen vai ei.

Eläkevakuutusmaksut grönlantilaisen yhtiön kanssa tehdyn sopimuksen mukaan

Lähtökohtana on, että eläkevakuutusyhtiöille maksetut maksut oikeuttavat verovähennyksiin. Henkilöasiakkailla on siis oikeus vähentää maksamansa eläkevakuutusmaksut veronalaisesta tulostaan. Jos maksut maksaa työnantaja, ne ovat silloinkin vähennyskelpoisia. Maksujen summaa ei sisällytetä henkilön veronalaiseen tuloon.

Koska eläkevakuutusmaksut ovat yllä olevan mukaisesti olleet vähennyskelpoisia silloin, kun niitä on maksettu, eläkkeensaajalle tuleva eläke on vastaavasti veronalaista.

Eläkevakuutusmaksut ulkomaiseen yhtiöön

Palkansaajan oikeus eläkemaksujen verovähennyksiin ei ulotu Grönlannin ulkopuolisiin eläkevakuutussopimuksiin. Kun palkansaaja on maksanut tällaisia vakuutusmaksuja, ne katsotaan maksetuiksi nettotulosta eli siitä tulosta, josta hän on jo maksanut tuloveron. 

Jos henkilö esittää riittävän selvityksen siitä, että hänelle ei ollut myönnetty verovähennyksiä eläkemaksuista niinä vuosina jolloin hän maksoi niitä, hän voi saada vapautuksen eläkkeen tuloverosta, jos hänen tekemänsä eläkevakuutussopimus täyttää tietyt edellytykset.

Ulkomailta saatu eläketulo ja kaksinkertaisen verotuksen välttäminen

Grönlannin ja Tanskan välinen verosopimus (Sopimusteksti, Lisäsopimukset)

Yleensä eläkkeensaajan asuinvaltio on se, joka verottaa eläketulon. Tämä sääntö ei kuitenkaan ole voimassa, jos saat eläkettä sellaisesta eläkelaitoksesta, jonka kotipaikka on muussa maassa kuin asuinvaltiossasi ja olit eläkevakuutusmaksuja maksaessasi saanut vähentää ne verotuksessasi. Tällöin eläketulon lähdevaltio verottaa saamasi eläketulon.

Grönlannin ja Färsaarten välinen verosopimus (Sopimusteksti)

Molemmat sopimusvaltiot voivat verottaa eläketuloa.

Grönlannin ja Islannin välinen verosopimus (Sopimusteksti) sekä Grönlannin ja Norjan verosopimus (Sopimusteksti)

Molemmat verosopimukset sisältävät määräykset siitä, että eläketulot on verotettava siinä valtiossa, josta ne maksetaan eläkkeensaajalle (verotus lähdevaltiossa).

Yleistä eläketulon kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta

Niissä tilanteissa, joissa eläketuloa on verotettu lähdevaltiossa, Grönlanti poistaa kaksinkertaisen verotuksen hyvittämällä lähdevaltiossa maksetun veron. Tämä sääntö pätee myös niihin eläketuloihin, joiden lähdevaltiona on maa, jonka kanssa Grönlannilla ei ole verosopimusta.

Lakisääteinen velvoite säästää eläkettä varten

Grönlannissa on voimassa eläkesäästöpakko. Se koskee henkilöitä, jotka:

Lisätietoja grönlantilaisesta eläkelainsäädännöstä on seuraavassa: Grönlannin parlamentin 28.11.2016 voimaan saattama säädös nro 21, yksityishenkilöiden eläkesäästöpakko.

Opiskelijat

Jos tulet opiskelemaan Grönlantiin ja kotimaasi on Tanska, Färsaaret, Islanti tai Norja, kotimaan sinulle maksamaa opintotukea ei veroteta Grönlannissa.

Kiinteistöstä saadun tulon verottaminen

Muualla kuin Grönlannissa sijaitsevasta kiinteistöstä saatu tulo ja tähän tuloon liittyvät vähennyskelpoiset menot ovat Grönlannin verotuksen ulkopuolella.

Jos luonnollinen henkilö, jonka verotuksellinen asuinvaltio on muu kuin Grönlanti, omistaa täällä sijaitsevan kiinteistön, hänet katsotaan Grönlannissa rajoitetusti verovelvolliseksi ja hänen saamansa vuokratulo on veronalaista tuloa.

Liikeosakkeista saatujen tulojen ja osinkotulon verotus

Grönlannin verojärjestelmässä ei yleensä ole myynnin luovutusvoiton verotusta. Voittoja voidaan kuitenkin verottaa silloin, kun verovelvollinen on ostanut ja myynyt arvopapereita keinottelutarkoituksessa.

Osakkeenomistajalle jaettua osinkotuloa verotetaan sen grönlantilaisen kunnan veroprosentin mukaan, jossa osinkoa jakavalla yhtiöllä on verotuksellinen kotipaikka.

Jos henkilö ei ole Grönlannissa verovelvollinen ja hän saa osinkoa yhtiöstä, jonka verotuksellinen kotipaikka on Grönlannissa, osa osingonmaksun yhteydessä pidätetystä Grönlannin verosta voidaan eräissä tapauksissa hyvittää. Lisätietoja on näissä tilanteissa sovellettavan verosopimuksen osinkotulon verotusta koskevissa määräyksissä.

Tietoja voimassa olevista verosopimuksista

Valtiot, joiden kanssa Grönlanti on tehnyt sopimuksen kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ovat Tanska, Färsaaret, Islanti ja Norja.

Jos jokin tanskalaisesta, färsaarelaisesta, islantilaisesta tai norjalaisesta lähteestä saatu tulo on veronalaista kummassakin verosopimusvaltiossa ja tulonsaaja on verosopimuksen mukaan Grönlannissa asuva henkilö, Grönlanti poistaa kaksinkertaisen verotuksen hyvittämällä lähdevaltiossa maksetun veron.

Kun tulon lähdevaltio on maa, jonka kanssa Grönlannilla ei ole verosopimusta, Grönlanti voi sisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti myös silloin poistaa kaksinkertaisen verotuksen hyvittämällä lähdevaltiossa maksetun veron.

Grönlannin verohallinto (Skattestyrelsen) on julkaissut lisätietoja aiheesta ja voimassa olevista säädöksistä sivustossa www.aka.gl.

Sosiaaliturvaan liittyvät maksut

Eri Pohjoismaiden sosiaaliturvajärjestelmien rahoitustavat poikkeavat toisistaan. Kerättävien maksujen suuruus ja niiden laskentaperusteet vaihtelevat. Grönlanti kerää sosiaaliturvan rahoittamiseen tarvittavat varat veroina.

Jos henkilö on maksanut sosiaaliturvamaksuja muihin valtioihin, niistä ei yleensä myönnetä vähennystä Grönlannin verotuksessa.

Ohjaus ja neuvonta

Sivuston www.aka.gl välilehdellä ”ohjaus ja neuvonta” – vejledninger  on yksityiskohtaisia tietoja mm. veroilmoituslomakkeista, opiskelijoita koskevista säädöksistä sekä matkakulujen verovähennyksistä.

Lisäksi sivustossa on eräitä veroasioihin liittyviä neuvoja Grönlantiin muuttaville: Vejledning for tilflyttere til Grønland.

Usein kysyttyä

Grönlannin verohallinto (Skattestyrelsen) on julkaissut yleisiä vero-ohjeita usein esitetyt kysymykset -muotoisina artikkeleina. Käsiteltäviin aiheisiin kuuluu työnantajayritysten velvoitteet, rekisteröityminen työnantajaksi, veron ennakkoperintä, moottoriajoneuvojen verotus ja veroilmoitukset.

Usein kysyttyä -artikkelit ovat www.aka.gl-sivuston kohdassa FAQ.

Lisätietoja Grönlannin verotuksesta on saatavissa englannin, tanskan tai grönlannin kielellä jos otat yhteyttä verovirastoon:

Grönlannin verohallinto – Skattestyrelsen på Grönland

Postboks 1605, 3900 Nuuk

Puhelin: 34 65 00, Faksi: 32 20 42, sähköposti: tax@nanoq.glMeny