Meny

Allmän information om inkomstskatt på Grönland

Grönland har sin egen skattelagstiftning. Från och med den 1 januari 2007 administreras uppbörden av inkomstskatten enligt "Landstingslov nr 11 om förvaltning av skatter" och "Landstingslov nr. 12 om inkomstskatt från den 2 november 2006", med tillhörande anvisningar och dubbelbeskattningsavtal. Både fysiska och juridiska personer omfattas av dessa lagar.

Begränsad skattskyldighet

Fysiska personer som uppehåller sig i Grönland mindre än 6 månader är begränsat skattskyldiga för löneinkomsten inklusive eventuella förmåner (fri kost, bostadsförmån, fri bil m.m.). Begränsat skattskyldiga får från sin löneinkomst göra ett schablonavdrag (standardavdrag) som gäller för dem. Dessutom medges vid skatteberäkningen även ett scablonavdrag (personavdrag) för det antal dagar man varit skattepliktig i Grönland.

Obegränsad skattskyldighet

Fysiska personer som är bosatta i Grönland eller som vistas på Grönland under en period som överstiger 6 månader är skattskyldiga för alla sina inkomster under uppehållsperioden (=skattepliktsperioden) oavsett om inkomsterna härrör från Grönland, Danmark eller annat land (globalinkomstprincipen). Inkomster och utgifter från fast egendom som är belägen utanför Grönland är undantagna från beskattning och ska därför inte ingå i den grönländska inkomstdeklarationen.

Uppgifter om schablonavdrag (standardavdrag och personavdrag) och skattesatser finner du i broschyren "Vejledning for tilflyttere til Grönland" som finns på www.aka.gl. Broschyren innehåller också utförligare information om skattepliktiga inkomster och avdrag i Grönland.

Löneinkomst

Lön för arbete som har utförts i Grönland beskattas där oavsett om lönen betalas av en grönländsk, dansk eller utländsk arbetsgivare. Beskattningsrätten kan dock vara begränsad enligt skatteavtalen med Danmark, Färöarna, Island och Norge.

Pensionsinkomst

Pensionsinkomster ska ingå i den skattepliktiga inkomsten i Grönland om personen är obegränsatt skattskyldig där. Pensionsinkomster från Danmark beskattas endast i Grönland. Däremot kan pensioner från Färöarna, Island och Norge beskattas även i utbetalningslandet. och för att undvika dubbelbeskattning sätts den grönländska skatten ned med den skatt som betalats i dessa länder på pensionen (avräkning). Nedsättning av grönländsk skatt kan också medges avseende pensionsinkomster från länder som Grönland inte har skatteavtal med om skatt har betalts i det land varifrån pensionen utbetalas.

Studerande

Studerande från Danmark, Färöarna, Island eller Norge som vistas i Grönland för att studera ska inte beskattas där för belopp som de får för sitt uppehälle från dessa länder.

Fast egendom

Inkomster från fast egendom utanför Grönland är inte skattepliktiga i Grönland och det medges inte heller något avdrag för ränteutgifter eller andra kostnader avseende fast egendom som inte är belägen i Grönland.

Personer som är bosatta utanför Grönland och som äger fast egendom i Grönland är begränsat skatteskyldiga i Grönland och blir beskattade i Grönland för överskott vid uthyrning av den fasta egendomen i Grönland.

Dubbelbeskattningsavtal

Grönland har dubbelbeskattningsavtal med Danmark, Färöarna, Island och Norge. Om en inkomst från något av dessa länder kan beskattas både i Grönland och i det andra landet samt personen har hemvist i Grönland enligt aktuellt skatteavtal, kommer Grönland för att undvika dubbelbeskattning sätta ned den grönländska skatten med den skatt som betalats i det andra landet (avräkning).

Person som får inkomst från länder med vilka Grönland inte har ingått något dubbelbeskattningsavtal kan medges motsvarande nedsättning av den grönländska skatten på denna inkomst enligt intern grönländsk lagstiftning.

Ytterligare information och aktuell lagstiftning finns på Skattestyrelsens webbplats, www.aka.gl.

Frågor om skatt på Grönland

kan ställas till Grönlands Selvstyre via skatteportalen eller till:

Grönlands Selvstyre, Skattestyrelsen, Postboks 1605, 3900 NUUK, Grönland

Tlf: +0299 34 65 01, E-mail: tax@nanoq.gl.Meny