Denmark
Iceland
Norway
Finland
Sweden
Menu

Dictionary


A
aksjeselskap aksjeselskap
aksjonŠr aksjonŠr
aktiva aktiva
alderspensjon alderspensjon
alderspensjon (Sverige) alderspensjon (Sverige)
andelsleilighet andelsleilighet
andelsleilighet (Sverige, Island) andelsleilighet (Sverige, Island)
anmodning anmodning
ansvarlig selskap ansvarlig selskap
arbeid i hjemmet arbeid i hjemmet
arbeidsgiveravgift arbeidsgiveravgift
arbeidskontrakt arbeidskontrakt
arbeidsledighetstrygd arbeidsledighetstrygd
arbeidsmarkedsavgift (Danmark) arbeidsmarkedsavgift (Danmark)
attest attest
avtale avtale

B
barnetrygd barnetrygd
bekrefte bekrefte
bistand bistand
bistandsavtale bistandsavtale
bokettersyn bokettersyn
bokf°ring bokf°ring
bolig man eier bolig man eier

D
diettgodtgj°relse diettgodtgj°relse
D-nummer D-nummer
dobbelt bosted dobbelt bosted
dobbeltbeskatning dobbeltbeskatning

E
eiendomsskatt eiendomsskatt
eiendomsskatt (Danmark) eiendomsskatt (Danmark)
ektefellefradrag (Danmark) ektefellefradrag (Danmark)
enkeltpersonforetak enkeltpersonforetak
erstatning erstatning

F
fagforeningskontingent fagforeningskontingent
fast eiendom fast eiendom
feriepenger feriepenger
folkeregister folkeregister
fordel fordel
foreldelse foreldelse
foreldrepenger foreldrepenger
forening forening
foretak foretak
formue formue
forsinkelsesavgift forsinkelsesavgift
forsinkelsesrente forsinkelsesrente
forskuddstrekk/forskuddsskatt forskuddstrekk/forskuddsskatt
fradrag fradrag
fradrag for pensjonssparing fradrag for pensjonssparing
fradrag i skatt (Island, Sverige) fradrag i skatt (Island, Sverige)
fri bil fri bil
fri bolig fri bolig
fri kost og losji fri kost og losji
fritidsbolig fritidsbolig
f°dselpermisjon f°dselpermisjon
f°dselsnummer f°dselsnummer

G
gevinst ved realisasjon gevinst ved realisasjon
gjeld gjeld
gjeldsordning gjeldsordning
godkjennelse godkjennelse
godtgj°relse godtgj°relse
grensegjenger grensegjenger
grunnlag for forskuddstrekk (Danmark, Finland) grunnlag for forskuddstrekk (Danmark, Finland)

H
heltidsarbeid heltidsarbeid
honorar honorar
husleie husleie
hybel/brakke hybel/brakke

I
innbygger innbygger
innkreve innkreve
inntekt inntekt

K
kirkeskatt kirkeskatt
klage klage
kollektiv avtale kollektiv avtale
kommunal eiendomsavgift (Island, Sverige) kommunal eiendomsavgift (Island, Sverige)
kommuneskatt kommuneskatt
konkurs konkurs
krav krav
kreditfradrag kreditfradrag
kreditor kreditor
kvittering kvittering

L
leid bolig leid bolig
leie leie
leilighet leilighet
ligningsverdi (fast eiendom) ligningsverdi (fast eiendom)
losji losji
lovgivning lovgivning
l°nns- og trekkoppgave l°nns- og trekkoppgave
l°nnsslipp l°nnsslipp

M
motregning motregning
myndighet myndighet

O
opplysningspliktig opplysningspliktig

P
pňleggstrekk pňleggstrekk
pendler pendler
pendling pendling
pensjonsforsikring pensjonsforsikring
pensjonssparing pensjonssparing
permisjon permisjon
personfradrag personfradrag
personfradrag (Finland) personfradrag (Finland)
plikt plikt
privat pensjonsordning privat pensjonsordning
purring purring

R
reisefradrag reisefradrag
rentefradrag rentefradrag
renteinntekt renteinntekt
restskatt restskatt

S
sak sak
selskapsskatt selskapsskatt
selvangivelse selvangivelse
selveierleilighet selveierleilighet
sikkerhetsstillelse sikkerhetsstillelse
skatt skatt
skatt til gode skatt til gode
skattefritak (Danmark) skattefritak (Danmark)
skatteklagenemnd skatteklagenemnd
skattekort skattekort
skatteoppgj°r skatteoppgj°r
skatteplikt skatteplikt
skyldner skyldner
sluttvederlag sluttvederlag
statsborger statsborger
statsskatt statsskatt
studiestipend/studielňn studiestipend/studielňn
sykeforsikring sykeforsikring

T
taushetsplikt taushetsplikt
tilbakebetale tilbakebetale
tilleggsforskudd tilleggsforskudd
tilleggsskatt tilleggsskatt
tjenestepensjon tjenestepensjon
trygd trygd
trygdeytelser trygdeytelser

U
uf°repensjon uf°repensjon
underholdsbidrag underholdsbidrag
underholdsbidrag till barn underholdsbidrag till barn
utbytte utbytte
utlegg utlegg
utleieinntekt utleieinntekt
utsendt utsendt
utsettelse utsettelse
utsettelse av betaling utsettelse av betaling

V
vedlegge vedlegge
vedtak vedtak
verdipapirfond verdipapirfond
virksomhet virksomhet
Menu
 
Logo