Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Ordlista


A
ammattiyhdistyksen jńsenmaksu trade union fee
antaa vakuus furnishing of security
asia case
asukas resident
asumisoikeusasunto (Ruotsi, Islanti) tenant-owners flat (Sweden, Iceland)
asumisoikeusasunto (Tanska, Norja, Islanti) apartment in a housing cooperative (Denmark, Norway, Iceland)
asunto apartment
asuntoetu housing benefit
autoetu car benefit

E
elńkesńństńminen pension saving
elńkevakuutus pension insurance
elńkevakuutusmaksuvńhennys deduction for pension insurance premium paid
elatusapu maintenance payment
ennakon perusteet basis for advance tax (Denmark, Finland)
ennakon tńydennysmaksu supplimentary payment of advance tax
ennakonpidńtys advance/withholding/preliminary tax
eroraha severance pay

H
henkil÷tunnus personal identity number
hyvńksyminen approval
hyvittńminen (veron) tax credit

I
itsenńinen ammatinharjoittaminen self-employment

J
jńńnn÷svero residual tax

K
kaksinkertainen verotus double taxation
kaksoisasuminen double dwelling
   ---- double residence
kansalainen citizen, national
kansanelńke old-age pension
kehotus request
kiinteń omaisuus real property/real estate
kiinteist÷n verotusarvo tax value (real property/estate)
kiinteist÷vero property/real estate tax
kiinteist÷vero (Tanska) property value tax (Denmark)
kirjanpito accounting
   ---- bookkeeping
kirkollisvero church tax
kokopńivńty÷ full-time job
konkurssi bankruptcy
korkotulo interest income
korkovńhennys deduction for interest paid
korvaus allowance
   ---- compensation
kotity÷ working at home
kuittaus set-off
kuitti receipt
kunnallinen kiinteist÷maksu (Islanti, Ruotsi) municipal property fee (Iceland, Sweden)
kunnallisvero municipal tax

L
lńhetetty stationed/posted
lainsńńdńnt÷ legislation
lapsen elatusapu child maintenance payment
lapsilisń child benefit
liiketoiminta business activity
liittńń enclose
lomakorvaus holiday pay
luontoisedut fringe benefits
lykkńys postponement

M
majoittuminen accommodation
maksaa takaisin refund/reimburse
maksun lykkńys respite
matkakuluvńhennys deduction for travel expenses
muistutus reminder
myyntivoitto capital gains

O
oikaisulautakunta tax appeal board
omistusasunto self-owned apartment
   ---- self-owned dwelling
opintotuki student grant/loan
osakeyhti÷ limited liability company
osakkeenomistaja shareholder
osinko dividend

P
pńńt÷s decision
pńivńraha daily allowance
palkan ulosmittaus destraint on salary
palkkatosite pay slip
palkkio fee
periń collect
perusvńhennys basic deduction in municipal taxation (Finland)
puolisovńhennys (Tanska) deduction for spouse (Denmark)

R
rajaty÷ntekijń cross-border commuter
ravinto- ja majoitusetu free board and lodging

S
sairausvakuutus health insurance
salassapito secrecy provisions
sijoitusrahasto investment fund
sopimus agreement
sosiaalietuudet social benefits
sosiaalivakuutus national insurance

T
tiedonantovelvollinen liability to provide information
tilapńinen henkil÷tunnus (Tanska, Norja, Ruotsi) non-resident identification number (Denmark, Norway, Sweden)
todistus certificate
tulo income
tulo, joka jńń veroasteikon alarajan alle ("verovapaa tulo") personal exemption/allowance
ty÷ehtosopimus collective agreement
ty÷elńke occupational pension
ty÷markkinamaksu (Tanska) labour market contribution (tax, Denmark)
ty÷matkalainen commuter
ty÷nantajamaksu employer's social security contribution
ty÷sopimus employment contract
ty÷tt÷myyskorvaus unemployment benefit

U
ulosmittaus destraint

V
vaatimus claim
vńest÷rekisteri population register
vńhennys deduction
vahvistaa confirm
valittaa appeal
valtionvero state tax
vanhempainraha parental benefit
vanhempainvapaa parental leave
vanhentuminen limitation (by the lapse of time)
vanhuuselńke (Ruotsi) retirement pension (Sweden)
vapaa-ajan asunto holiday home
varallisuus capital
varat assets
varhaiselńke disability pension
velallinen debtor
velka debt
velkasaneeraus debt settlement agreement
velkoja creditor
velvollisuus liability
vero tax
veroilmoitus tax return
verokortti tax card
veron alennus (Islanti, Ruotsi) tax reduction (Iceland, Sweden)
veronkorotus additional tax/tax surcharge
veronpalautus tax refund
verotarkastus tax audit
verotuspńńt÷s tax assessment notice
verovapautustodistus (Tanska) tax exemption (Denmark)
verovelvollisuus tax liability
viivństymismaksu charge on overdue payment
viivństyskorko interest on overdue payment
viranomainen authority
virka-apu administrative assistance
virka-apusopimus convention on mutual assistance
virkavapaus leave of absence
vuokra rent
vuokra-asunto rented apartment/ house
vuokratulo rental income
vuosi-ilmoitustieto annual control information
   ---- end of year certificate
   ---- statement of earnings

Y
yhdistys association
   ---- society
yhti÷vero corporation tax
yhtymń partnership
yksinkertainen majoitus (Norja) simple accommodation (Norway)
yksityinen elńkevakuutus private pension insurance
yritys enterprise
Meny
 
Logo