Orðalisti


A
aksjeselskap aktiebolag
aksjonr aktiegare
aktiva tillgngar
alderspensjon garantipension
alderspensjon (Sverige) lderspension
andelsleilighet kooperativ bostadrttslgenhet (Danmark, Norge, Island)
andelsleilighet (Sverige, Island) bostadsrttslgenhet
anmodning frelggande
ansvarlig selskap handelsbolag
arbeid i hjemmet arbete i hemmet
arbeidsgiveravgift arbetsgivaravgift
arbeidskontrakt anstllningsavtal, -kontrakt
arbeidsledighetstrygd arbetslshetsersttning
arbeidsmarkedsavgift (Danmark) arbetsmarknadsavgift (Danmark)
attest intyg
avtale avtal

B
barnetrygd barnbidrag
bekrefte intyga, bekrfta
bistand handrckning
bistandsavtale avtal om handrckning i skatterenden
bokettersyn skatterevision
bokfring redovisning
bolig man eier egengd bostad

D
diettgodtgjrelse traktamente
D-nummer samordningsnummer
dobbelt bosted dubbel hemvist
dobbeltbeskatning dubbelbeskattning

E
eiendomsskatt fastighetsskatt
eiendomsskatt (Danmark) fastighetsskatt (Danmark)
ektefellefradrag (Danmark) ktamakeavdrag (Danmark)
enkeltpersonforetak enskild nringsverksamhet
erstatning ersttning

F
fagforeningskontingent fackfreningsavgift
fast eiendom fastighet
feriepenger semesterersttning
folkeregister folkbokfring
fordel frmner
foreldelse preskription
foreldrepenger frldrapenning
forening frening
foretak fretag
formue frmgenhet
forsinkelsesavgift frseningsavgift
forsinkelsesrente drjsmlsrnta
forskuddstrekk/forskuddsskatt preliminr skatt
fradrag avdrag
fradrag for pensjonssparing avdrag fr pensionssparande
fradrag i skatt (Island, Sverige) skattereduktion
fri bil bilfrmn
fri bolig bostadsfrmn
fri kost og losji fri kost och logi
fritidsbolig fritidsbostad
fdselpermisjon frldraledighet, graviditetsledighet
fdselsnummer personnummer

G
gevinst ved realisasjon realisationsvinst
gjeld skuld
gjeldsordning skuldsanering
godkjennelse godknnande
godtgjrelse ersttning
grensegjenger grnsgngare
grunnlag for forskuddstrekk (Danmark, Finland) underlag fr frskottsskatt (Danmark, Finland )

H
heltidsarbeid heltidsarbete
honorar arvode
husleie hyra
hybel/brakke enkelt boende (Norge)

I
innbygger invnare
innkreve indriva
inntekt inkomst

K
kirkeskatt kyrkoavgift
klage verklaga
kollektiv avtale kollektivavtal
kommunal eiendomsavgift (Island, Sverige) kommunal fastighetsavgift
kommuneskatt kommunalskatt
konkurs konkurs
krav krav, ansprk
kreditfradrag avrkning (av skatt)
kreditor borgenr
kvittering kvitto

L
leid bolig hyresrtt
leie hyra
leilighet lgenhet
ligningsverdi (fast eiendom) taxeringsvrde
losji logi
lovgivning lagstiftning
lnns- og trekkoppgave kontrolluppgift
lnnsslipp lnespecifikation, lnebesked

M
motregning kvittning
myndighet myndighet

O
opplysningspliktig uppgiftsskyldig

P
pleggstrekk lneutmtning
pendler pendlare
pendling dubbel bosttning
pensjonsforsikring pensionsfrskring
pensjonssparing pensionssparande
permisjon tjnstledighet
personfradrag grundavdrag
personfradrag (Finland) grundavdrag (Finland)
plikt skyldighet
privat pensjonsordning privat pensionsfrskring
purring pminnelse

R
reisefradrag reseavdrag
rentefradrag rnteavdrag
renteinntekt rnteinkomst
restskatt skatt att betala

S
sak rende
selskapsskatt bolagsskatt
selvangivelse inkomstdeklaration
selveierleilighet garlgenhet
sikkerhetsstillelse lmna skerhet
skatt skatt
skatt til gode skatteterbring
skattefritak (Danmark) jmkning av skatten till noll (Danmark)
skatteklagenemnd skattenmnd
skattekort skattsedel
skatteoppgjr slutskattebesked
skatteplikt skattskyldighet
skyldner gldenr
sluttvederlag avgngsvederlag
statsborger medborgare
statsskatt statlig skatt
studiestipend/studieln studiestd
sykeforsikring sjukfrskring

T
taushetsplikt sekretess
tilbakebetale terbetala
tilleggsforskudd egen inbetalning av skatt
tilleggsskatt skattetillgg
tjenestepensjon tjnstepension
trygd socialfrskring
trygdeytelser sociala frmner

U
ufrepensjon aktivitetsersttning
underholdsbidrag underhllsbidrag
underholdsbidrag till barn underhllsbidrag till barn
utbytte utdelning
utlegg utmtning
utleieinntekt uthyrningsinkomst
utsendt utsnd
utsettelse anstnd
utsettelse av betaling anstnd med betalning

V
vedlegge bifoga
vedtak beslut
verdipapirfond vrdepappersfond
virksomhet nringsverksamhet