Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Ordliste


A
aktieńgare osakkeenomistaja
aktiebolag osakeyhti÷
aktivitetsersńttning varhaiselńke
anstńllningsavtal, -kontrakt ty÷sopimus
anstňnd lykkńys
anstňnd med betalning maksun lykkńys
arbete i hemmet kotity÷
arbetsgivaravgift ty÷nantajamaksu
arbetsl÷shetsersńttning ty÷tt÷myyskorvaus
arbetsmarknadsavgift (Danmark) ty÷markkinamaksu (Tanska)
arvode palkkio
avdrag vńhennys
avdrag f÷r pensionssparande elńkevakuutusmaksuvńhennys
avgňngsvederlag eroraha
avrńkning (av skatt) hyvittńminen (veron)
avtal sopimus
avtal om handrńckning i skatteńrenden virka-apusopimus

B
barnbidrag lapsilisń
beslut pńńt÷s
bifoga liittńń
bilf÷rmňn autoetu
bolagsskatt yhti÷vero
borgenńr velkoja
bostadsf÷rmňn asuntoetu
bostadsrńttslńgenhet asumisoikeusasunto (Ruotsi, Islanti)

D
dr÷jsmňlsrńnta viivństyskorko
dubbel bosńttning kaksoisasuminen
dubbel hemvist kaksoisasuminen
dubbelbeskattning kaksinkertainen verotus

E
egen inbetalning av skatt ennakon tńydennysmaksu
egenńgd bostad omistusasunto
enkelt boende (Norge) yksinkertainen majoitus (Norja)
enskild nńringsverksamhet itsenńinen ammatinharjoittaminen
ersńttning korvaus

F
fackf÷reningsavgift ammattiyhdistyksen jńsenmaksu
fastighet kiinteń omaisuus
fastighetsskatt kiinteist÷vero
fastighetsskatt (Danmark) kiinteist÷vero (Tanska)
folkbokf÷ring vńest÷rekisteri
fri kost och logi ravinto- ja majoitusetu
fritidsbostad vapaa-ajan asunto
f÷rńldraledighet, graviditetsledighet vanhempainvapaa
f÷rńldrapenning vanhempainraha
f÷relńggande kehotus
f÷rening yhdistys
f÷retag yritys
f÷rmňner luontoisedut
f÷rm÷genhet varallisuus
f÷rseningsavgift viivństymismaksu

G
gńldenńr velallinen
garantipension kansanelńke
godkńnnande hyvńksyminen
grńnsgňngare rajaty÷ntekijń
grundavdrag tulo, joka jńń veroasteikon alarajan alle ("verovapaa tulo")
grundavdrag (Finland) perusvńhennys

H
handelsbolag yhtymń
handrńckning virka-apu
heltidsarbete kokopńivńty÷
hyra vuokra
hyresrńtt vuokra-asunto

I
indriva periń
inkomst tulo
inkomstdeklaration veroilmoitus
intyg todistus
intyga, bekrńfta vahvistaa
invňnare asukas

J
jńmkning av skatten till noll (Danmark) verovapautustodistus (Tanska)

K
kollektivavtal ty÷ehtosopimus
kommunal fastighetsavgift kunnallinen kiinteist÷maksu (Islanti, Ruotsi)
kommunalskatt kunnallisvero
konkurs konkurssi
kontrolluppgift vuosi-ilmoitustieto
kooperativ bostadrńttslńgenhet (Danmark, Norge, Island) asumisoikeusasunto (Tanska, Norja, Islanti)
krav, ansprňk vaatimus
kvittning kuittaus
kvitto kuitti
kyrkoavgift kirkollisvero

L
lńgenhet asunto
lagstiftning lainsńńdńnt÷
lńmna sńkerhet antaa vakuus
logi majoittuminen
l÷nespecifikation, l÷nebesked palkkatosite
l÷neutmńtning palkan ulosmittaus

M
medborgare kansalainen
myndighet viranomainen

N
nńringsverksamhet liiketoiminta

P
pňminnelse muistutus
pendlare ty÷matkalainen
pensionsf÷rsńkring elńkevakuutus
pensionssparande elńkesńństńminen
personnummer henkil÷tunnus
preliminńr skatt ennakonpidńtys
preskription vanhentuminen
privat pensionsf÷rsńkring yksityinen elńkevakuutus

R
rńnteavdrag korkovńhennys
rńnteinkomst korkotulo
realisationsvinst myyntivoitto
redovisning kirjanpito
reseavdrag matkakuluvńhennys

S
samordningsnummer tilapńinen henkil÷tunnus (Tanska, Norja, Ruotsi)
sekretess salassapito
semesterersńttning lomakorvaus
sjukf÷rsńkring sairausvakuutus
skatt vero
skatt att betala jńńnn÷svero
skatteňterbńring veronpalautus
skattenńmnd oikaisulautakunta
skattereduktion veron alennus (Islanti, Ruotsi)
skatterevision verotarkastus
skattetillńgg veronkorotus
skattsedel verokortti
skattskyldighet verovelvollisuus
skuld velka
skuldsanering velkasaneeraus
skyldighet velvollisuus
slutskattebesked verotuspńńt÷s
sociala f÷rmňner sosiaalietuudet
socialf÷rsńkring sosiaalivakuutus
statlig skatt valtionvero
studiest÷d opintotuki

T
taxeringsvńrde kiinteist÷n verotusarvo
tillgňngar varat
tjńnstepension ty÷elńke
tjńnstledighet virkavapaus
traktamente pńivńraha

U
underhňllsbidrag elatusapu
underhňllsbidrag till barn lapsen elatusapu
underlag f÷r f÷rskottsskatt (Danmark, Finland ) ennakon perusteet
uppgiftsskyldig tiedonantovelvollinen
utdelning osinko
uthyrningsinkomst vuokratulo
utmńtning ulosmittaus
utsńnd lńhetetty

V
vńrdepappersfond sijoitusrahasto

ňlderspension vanhuuselńke (Ruotsi)
ňterbetala maksaa takaisin

ńgarlńgenhet omistusasunto
ńktamakeavdrag (Danmark) puolisovńhennys (Tanska)
ńrende asia

Í
÷verklaga valittaa
Meny
 
Logo