Dictionary


A
aktiegare aksjonr
aktiebolag aksjeselskap
aktivitetsersttning ufrepensjon
anstllningsavtal, -kontrakt arbeidskontrakt
anstnd utsettelse
anstnd med betalning utsettelse av betaling
arbete i hemmet arbeid i hjemmet
arbetsgivaravgift arbeidsgiveravgift
arbetslshetsersttning arbeidsledighetstrygd
arbetsmarknadsavgift (Danmark) arbeidsmarkedsavgift (Danmark)
arvode honorar
avdrag fradrag
avdrag fr pensionssparande fradrag for pensjonssparing
avgngsvederlag sluttvederlag
avrkning (av skatt) kreditfradrag
avtal avtale
avtal om handrckning i skatterenden bistandsavtale

B
barnbidrag barnetrygd
beslut vedtak
bifoga vedlegge
bilfrmn fri bil
bolagsskatt selskapsskatt
borgenr kreditor
bostadsfrmn fri bolig
bostadsrttslgenhet andelsleilighet (Sverige, Island)

D
drjsmlsrnta forsinkelsesrente
dubbel bosttning pendling
dubbel hemvist dobbelt bosted
dubbelbeskattning dobbeltbeskatning

E
egen inbetalning av skatt tilleggsforskudd
egengd bostad bolig man eier
enkelt boende (Norge) hybel/brakke
enskild nringsverksamhet enkeltpersonforetak
ersttning erstatning
   ---- godtgjrelse

F
fackfreningsavgift fagforeningskontingent
fastighet fast eiendom
fastighetsskatt eiendomsskatt
fastighetsskatt (Danmark) eiendomsskatt (Danmark)
folkbokfring folkeregister
fri kost och logi fri kost og losji
fritidsbostad fritidsbolig
frldraledighet, graviditetsledighet fdselpermisjon
frldrapenning foreldrepenger
frelggande anmodning
frening forening
fretag foretak
frmner fordel
frmgenhet formue
frseningsavgift forsinkelsesavgift

G
gldenr skyldner
garantipension alderspensjon
godknnande godkjennelse
grnsgngare grensegjenger
grundavdrag personfradrag
grundavdrag (Finland) personfradrag (Finland)

H
handelsbolag ansvarlig selskap
handrckning bistand
heltidsarbete heltidsarbeid
hyra husleie
   ---- leie
hyresrtt leid bolig

I
indriva innkreve
inkomst inntekt
inkomstdeklaration selvangivelse
intyg attest
intyga, bekrfta bekrefte
invnare innbygger

J
jmkning av skatten till noll (Danmark) skattefritak (Danmark)

K
kollektivavtal kollektiv avtale
kommunal fastighetsavgift kommunal eiendomsavgift (Island, Sverige)
kommunalskatt kommuneskatt
konkurs konkurs
kontrolluppgift lnns- og trekkoppgave
kooperativ bostadrttslgenhet (Danmark, Norge, Island) andelsleilighet
krav, ansprk krav
kvittning motregning
kvitto kvittering
kyrkoavgift kirkeskatt

L
lgenhet leilighet
lagstiftning lovgivning
lmna skerhet sikkerhetsstillelse
logi losji
lnespecifikation, lnebesked lnnsslipp
lneutmtning pleggstrekk

M
medborgare statsborger
myndighet myndighet

N
nringsverksamhet virksomhet

P
pminnelse purring
pendlare pendler
pensionsfrskring pensjonsforsikring
pensionssparande pensjonssparing
personnummer fdselsnummer
preliminr skatt forskuddstrekk/forskuddsskatt
preskription foreldelse
privat pensionsfrskring privat pensjonsordning

R
rnteavdrag rentefradrag
rnteinkomst renteinntekt
realisationsvinst gevinst ved realisasjon
redovisning bokfring
reseavdrag reisefradrag

S
samordningsnummer D-nummer
sekretess taushetsplikt
semesterersttning feriepenger
sjukfrskring sykeforsikring
skatt skatt
skatt att betala restskatt
skatteterbring skatt til gode
skattenmnd skatteklagenemnd
skattereduktion fradrag i skatt (Island, Sverige)
skatterevision bokettersyn
skattetillgg tilleggsskatt
skattsedel skattekort
skattskyldighet skatteplikt
skuld gjeld
skuldsanering gjeldsordning
skyldighet plikt
slutskattebesked skatteoppgjr
sociala frmner trygdeytelser
socialfrskring trygd
statlig skatt statsskatt
studiestd studiestipend/studieln

T
taxeringsvrde ligningsverdi (fast eiendom)
tillgngar aktiva
tjnstepension tjenestepensjon
tjnstledighet permisjon
traktamente diettgodtgjrelse

U
underhllsbidrag underholdsbidrag
underhllsbidrag till barn underholdsbidrag till barn
underlag fr frskottsskatt (Danmark, Finland ) grunnlag for forskuddstrekk (Danmark, Finland)
uppgiftsskyldig opplysningspliktig
utdelning utbytte
uthyrningsinkomst utleieinntekt
utmtning utlegg
utsnd utsendt

V
vrdepappersfond verdipapirfond

lderspension alderspensjon (Sverige)
terbetala tilbakebetale

garlgenhet selveierleilighet
ktamakeavdrag (Danmark) ektefellefradrag (Danmark)
rende sak

verklaga klage