Orðalisti


A
accommodation losji
accounting bokfring
additional tax/tax surcharge tilleggsskatt
administrative assistance bistand
advance/withholding/preliminary tax forskuddstrekk/forskuddsskatt
agreement avtale
allowance godtgjrelse
annual control information lnns- og trekkoppgave
apartment leilighet
apartment in a housing cooperative (Denmark, Norway, Iceland) andelsleilighet
appeal klage
approval godkjennelse
assets aktiva
association forening
authority myndighet

B
bankruptcy konkurs
basic deduction in municipal taxation (Finland) personfradrag (Finland)
basis for advance tax (Denmark, Finland) grunnlag for forskuddstrekk (Danmark, Finland)
bookkeeping bokfring
business activity virksomhet

C
capital formue
capital gains gevinst ved realisasjon
car benefit fri bil
case sak
certificate attest
charge on overdue payment forsinkelsesavgift
child benefit barnetrygd
child maintenance payment underholdsbidrag till barn
church tax kirkeskatt
citizen, national statsborger
claim krav
collect innkreve
collective agreement kollektiv avtale
commuter pendler
compensation erstatning
confirm bekrefte
convention on mutual assistance bistandsavtale
corporation tax selskapsskatt
creditor kreditor
cross-border commuter grensegjenger

D
daily allowance diettgodtgjrelse
debt gjeld
debt settlement agreement gjeldsordning
debtor skyldner
decision vedtak
deduction fradrag
deduction for interest paid rentefradrag
deduction for pension insurance premium paid fradrag for pensjonssparing
deduction for spouse (Denmark) ektefellefradrag (Danmark)
deduction for travel expenses reisefradrag
destraint utlegg
destraint on salary pleggstrekk
disability pension ufrepensjon
dividend utbytte
double dwelling pendling
double residence dobbelt bosted
double taxation dobbeltbeskatning

E
employer's social security contribution arbeidsgiveravgift
employment contract arbeidskontrakt
enclose vedlegge
end of year certificate lnns- og trekkoppgave
enterprise foretak

F
fee honorar
free board and lodging fri kost og losji
fringe benefits fordel
full-time job heltidsarbeid
furnishing of security sikkerhetsstillelse

H
health insurance sykeforsikring
holiday home fritidsbolig
holiday pay feriepenger
housing benefit fri bolig

I
income inntekt
interest income renteinntekt
interest on overdue payment forsinkelsesrente
investment fund verdipapirfond

L
labour market contribution (tax, Denmark) arbeidsmarkedsavgift (Danmark)
leave of absence permisjon
legislation lovgivning
liability plikt
liability to provide information opplysningspliktig
limitation (by the lapse of time) foreldelse
limited liability company aksjeselskap

M
maintenance payment underholdsbidrag
municipal property fee (Iceland, Sweden) kommunal eiendomsavgift (Island, Sverige)
municipal tax kommuneskatt

N
national insurance trygd
non-resident identification number (Denmark, Norway, Sweden) D-nummer

O
occupational pension tjenestepensjon
old-age pension alderspensjon

P
parental benefit foreldrepenger
parental leave fdselpermisjon
partnership ansvarlig selskap
pay slip lnnsslipp
pension insurance pensjonsforsikring
pension saving pensjonssparing
personal exemption/allowance personfradrag
personal identity number fdselsnummer
population register folkeregister
postponement utsettelse
private pension insurance privat pensjonsordning
property value tax (Denmark) eiendomsskatt (Danmark)
property/real estate tax eiendomsskatt

R
real property/real estate fast eiendom
receipt kvittering
refund/reimburse tilbakebetale
reminder purring
rent husleie
   ---- leie
rental income utleieinntekt
rented apartment/ house leid bolig
request anmodning
resident innbygger
residual tax restskatt
respite utsettelse av betaling
retirement pension (Sweden) alderspensjon (Sverige)

S
secrecy provisions taushetsplikt
self-employment enkeltpersonforetak
self-owned apartment selveierleilighet
self-owned dwelling bolig man eier
set-off motregning
severance pay sluttvederlag
shareholder aksjonr
simple accommodation (Norway) hybel/brakke
social benefits trygdeytelser
society forening
state tax statsskatt
statement of earnings lnns- og trekkoppgave
stationed/posted utsendt
student grant/loan studiestipend/studieln
supplimentary payment of advance tax tilleggsforskudd

T
tax skatt
tax appeal board skatteklagenemnd
tax assessment notice skatteoppgjr
tax audit bokettersyn
tax card skattekort
tax credit kreditfradrag
tax exemption (Denmark) skattefritak (Danmark)
tax liability skatteplikt
tax reduction (Iceland, Sweden) fradrag i skatt (Island, Sverige)
tax refund skatt til gode
tax return selvangivelse
tax value (real property/estate) ligningsverdi (fast eiendom)
tenant-owners flat (Sweden, Iceland) andelsleilighet (Sverige, Island)
trade union fee fagforeningskontingent

U
unemployment benefit arbeidsledighetstrygd

W
working at home arbeid i hjemmet