Tanska
Islanti
Norja
Suomi
Ruotsi
Meny

Sanasto


A
afg°relse beslut
aktieejer aktieńgare
aktieselskab aktiebolag
aktiver tillgňngar
andelslejlighed kooperativ bostadrńttslńgenhet (Danmark, Norge, Island)
andelslejlighed (Sverige, Island) bostadsrńttslńgenhet
anmodning f÷relńggande
ansŠttelseskontrakt anstńllningsavtal, -kontrakt
arbejdsgiverafgift arbetsgivaravgift
arbejdsl°shedsdagpenge arbetsl÷shetsersńttning
arbejdsmarkedsbidrag, AM-bidrag arbetsmarknadsavgift (Danmark)
arbejdsmarkedspension tjńnstepension
attest intyg

B
barselsdagpenge f÷rńldrapenning
barselsorlov f÷rńldraledighet, graviditetsledighet
befordringsfradrag reseavdrag
bekrŠfte intyga, bekrńfta
bistand handrńckning
bistandsoverenskomst avtal om handrńckning i skatteńrenden
bogf°ring redovisning
borger/indbygger invňnare
b°rnebidrag underhňllsbidrag till barn
b°rnecheck barnbidrag

C
Cpr-nummer personnummer
credit lempelse avrńkning (av skatt)

D
diŠter traktamente
dobbelt domicil dubbel hemvist
dobbelt husf°relse dubbel bosńttning
dobbeltbeskatning dubbelbeskattning

E
ejendomsskat fastighetsskatt
ejendomsvŠrdi taxeringsvńrde
ejendomsvŠrdiskat fastighetsskatt (Danmark)
ejerbolig egenńgd bostad
ejerlejlighed ńgarlńgenhet
enkel bolig (Norge) enkelt boende (Norge)
erstatning ersńttning

F
fast ejendom fastighet
feriepenge semesterersńttning
folkepension garantipension
folkepension (Sverige) ňlderspension
folkeregister folkbokf÷ring
forening f÷rening
formue f÷rm÷genhet
forskudsopg°relse underlag f÷r f÷rskottsskatt (Danmark, Finland )
forskudsskat preliminńr skatt
fortjeneste ved salg realisationsvinst
forŠldelse preskription
fradrag avdrag
fratrŠdelsesgodtg°relse avgňngsvederlag
fri bil bilf÷rmňn
fri bolig bostadsf÷rmňn
fri kost og logi fri kost och logi
frivillig indbetaling egen inbetalning av skatt
fuldtidsarbejde heltidsarbete
f°rtidspension aktivitetsersńttning

G
godkendelse godkńnnande
godtg°relse ersńttning
grŠnsegŠnger grńnsgňngare
gŠldssanering skuldsanering

H
henstand anstňnd
henstand med betaling anstňnd med betalning
hjemmearbejde arbete i hemmet
honorar arvode
husleje hyra

I
indkomst inkomst
interessentskab handelsbolag
investeringsfond vńrdepappersfond

K
kirkeskat kyrkoavgift
klage ÷verklaga
kollektiv overenskomst kollektivavtal
kommunal ejendomsafgift (Island, Sverige) kommunal fastighetsavgift
kommuneskat kommunalskatt
konkurs konkurs
kontingent till fagforening fackf÷reningsavgift
kontroloplysning kontrolluppgift
krav krav, ansprňk
kreditor borgenńr
kvittering kvitto

L
leje hyra
lejebolig hyresrńtt
lejeindtŠgt uthyrningsinkomst
lejlighed lńgenhet
logi logi
lovgivning lagstiftning
l°nindeholdelse l÷neutmńtning
l°nseddel l÷nespecifikation, l÷nebesked

M
modregning kvittning
morarente dr÷jsmňlsrńnta
myndighed myndighet

O
opkrŠve indriva
oplysningspligtig uppgiftsskyldig
orlov tjńnstledighet
overenskomst avtal
overskydende skat skatteňterbńring

P
pendler pendlare
pensionsforsikringer pensionsf÷rsńkring
pensionsfradrag avdrag f÷r pensionssparande
pensionsopsparing pensionssparande
personalegoder f÷rmňner
personfradrag grundavdrag
personfradrag (Finland) grundavdrag (Finland)
pligt skyldighet
privat pensionsordning privat pensionsf÷rsńkring

R
rentefradrag rńnteavdrag
renteindkomst rńnteinkomst
restance skuld
restskat skatt att betala
rykker pňminnelse

S
sag ńrende
selskabsskat bolagsskatt
selvangivelse inkomstdeklaration
selvstŠndig virksomhed enskild nńringsverksamhet
sikkerhedstillelse lńmna sńkerhet
skat skatt
skatteankenŠvn skattenńmnd
skattefritagelse jńmkning av skatten till noll (Danmark)
skattekontrol skatterevision
skattekort skattsedel
skattenedsŠttelse (Island, Sverige) skattereduktion
skattepersonnummer samordningsnummer
skattepligt skattskyldighet
skattetillŠg skattetillńgg
skyldner gńldenńr
social sikring socialf÷rsńkring
sociale ydelser sociala f÷rmňner
sommerhus fritidsbostad
statsborger medborgare
statsskat statlig skatt
straftillŠg f÷rseningsavgift
studiest°tte/studielňn studiest÷d
sygesikring sjukf÷rsńkring

T
tavshedspligt sekretess
tilbagebetale ňterbetala

U
udbytte utdelning
udlŠg utmńtning
udsendt utsńnd
underholdsbidrag underhňllsbidrag

V
vedlŠgge bifoga
virksomhed f÷retag
   ---- nńringsverksamhet

Ă
ŠgtefŠllefradrag ńktamakeavdrag (Danmark)

ňrsopg°relse slutskattebesked
Meny
 
Logo