Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Ordlista


A
aksjeselskap aktieselskab
aksjonŠr aktieejer
aktiva aktiver
alderspensjon folkepension
alderspensjon (Sverige) folkepension (Sverige)
andelsleilighet andelslejlighed
andelsleilighet (Sverige, Island) andelslejlighed (Sverige, Island)
anmodning anmodning
ansvarlig selskap interessentskab
arbeid i hjemmet hjemmearbejde
arbeidsgiveravgift arbejdsgiverafgift
arbeidskontrakt ansŠttelseskontrakt
arbeidsledighetstrygd arbejdsl°shedsdagpenge
arbeidsmarkedsavgift (Danmark) arbejdsmarkedsbidrag, AM-bidrag
attest attest
avtale overenskomst

B
barnetrygd b°rnecheck
bekrefte bekrŠfte
bistand bistand
bistandsavtale bistandsoverenskomst
bokettersyn skattekontrol
bokf°ring bogf°ring
bolig man eier ejerbolig

D
diettgodtgj°relse diŠter
D-nummer skattepersonnummer
dobbelt bosted dobbelt domicil
dobbeltbeskatning dobbeltbeskatning

E
eiendomsskatt ejendomsskat
eiendomsskatt (Danmark) ejendomsvŠrdiskat
ektefellefradrag (Danmark) ŠgtefŠllefradrag
enkeltpersonforetak selvstŠndig virksomhed
erstatning erstatning

F
fagforeningskontingent kontingent till fagforening
fast eiendom fast ejendom
feriepenger feriepenge
folkeregister folkeregister
fordel personalegoder
foreldelse forŠldelse
foreldrepenger barselsdagpenge
forening forening
foretak virksomhed
formue formue
forsinkelsesavgift straftillŠg
forsinkelsesrente morarente
forskuddstrekk/forskuddsskatt forskudsskat
fradrag fradrag
fradrag for pensjonssparing pensionsfradrag
fradrag i skatt (Island, Sverige) skattenedsŠttelse (Island, Sverige)
fri bil fri bil
fri bolig fri bolig
fri kost og losji fri kost og logi
fritidsbolig sommerhus
f°dselpermisjon barselsorlov
f°dselsnummer Cpr-nummer

G
gevinst ved realisasjon fortjeneste ved salg
gjeld restance
gjeldsordning gŠldssanering
godkjennelse godkendelse
godtgj°relse godtg°relse
grensegjenger grŠnsegŠnger
grunnlag for forskuddstrekk (Danmark, Finland) forskudsopg°relse

H
heltidsarbeid fuldtidsarbejde
honorar honorar
husleie husleje
hybel/brakke enkel bolig (Norge)

I
innbygger borger/indbygger
innkreve opkrŠve
inntekt indkomst

K
kirkeskatt kirkeskat
klage klage
kollektiv avtale kollektiv overenskomst
kommunal eiendomsavgift (Island, Sverige) kommunal ejendomsafgift (Island, Sverige)
kommuneskatt kommuneskat
konkurs konkurs
krav krav
kreditfradrag credit lempelse
kreditor kreditor
kvittering kvittering

L
leid bolig lejebolig
leie leje
leilighet lejlighed
ligningsverdi (fast eiendom) ejendomsvŠrdi
losji logi
lovgivning lovgivning
l°nns- og trekkoppgave kontroloplysning
l°nnsslipp l°nseddel

M
motregning modregning
myndighet myndighed

O
opplysningspliktig oplysningspligtig

P
pňleggstrekk l°nindeholdelse
pendler pendler
pendling dobbelt husf°relse
pensjonsforsikring pensionsforsikringer
pensjonssparing pensionsopsparing
permisjon orlov
personfradrag personfradrag
personfradrag (Finland) personfradrag (Finland)
plikt pligt
privat pensjonsordning privat pensionsordning
purring rykker

R
reisefradrag befordringsfradrag
rentefradrag rentefradrag
renteinntekt renteindkomst
restskatt restskat

S
sak sag
selskapsskatt selskabsskat
selvangivelse selvangivelse
selveierleilighet ejerlejlighed
sikkerhetsstillelse sikkerhedstillelse
skatt skat
skatt til gode overskydende skat
skattefritak (Danmark) skattefritagelse
skatteklagenemnd skatteankenŠvn
skattekort skattekort
skatteoppgj°r ňrsopg°relse
skatteplikt skattepligt
skyldner skyldner
sluttvederlag fratrŠdelsesgodtg°relse
statsborger statsborger
statsskatt statsskat
studiestipend/studielňn studiest°tte/studielňn
sykeforsikring sygesikring

T
taushetsplikt tavshedspligt
tilbakebetale tilbagebetale
tilleggsforskudd frivillig indbetaling
tilleggsskatt skattetillŠg
tjenestepensjon arbejdsmarkedspension
trygd social sikring
trygdeytelser sociale ydelser

U
uf°repensjon f°rtidspension
underholdsbidrag underholdsbidrag
underholdsbidrag till barn b°rnebidrag
utbytte udbytte
utlegg udlŠg
utleieinntekt lejeindtŠgt
utsendt udsendt
utsettelse henstand
utsettelse av betaling henstand med betaling

V
vedlegge vedlŠgge
vedtak afg°relse
verdipapirfond investeringsfond
virksomhet virksomhed
Meny
 
Logo