Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Ordlista


A
aksjeselskap aktiebolag
aksjonŠr aktieńgare
aktiva tillgňngar
alderspensjon garantipension
alderspensjon (Sverige) ňlderspension
andelsleilighet kooperativ bostadrńttslńgenhet (Danmark, Norge, Island)
andelsleilighet (Sverige, Island) bostadsrńttslńgenhet
anmodning f÷relńggande
ansvarlig selskap handelsbolag
arbeid i hjemmet arbete i hemmet
arbeidsgiveravgift arbetsgivaravgift
arbeidskontrakt anstńllningsavtal, -kontrakt
arbeidsledighetstrygd arbetsl÷shetsersńttning
arbeidsmarkedsavgift (Danmark) arbetsmarknadsavgift (Danmark)
attest intyg
avtale avtal

B
barnetrygd barnbidrag
bekrefte intyga, bekrńfta
bistand handrńckning
bistandsavtale avtal om handrńckning i skatteńrenden
bokettersyn skatterevision
bokf°ring redovisning
bolig man eier egenńgd bostad

D
diettgodtgj°relse traktamente
D-nummer samordningsnummer
dobbelt bosted dubbel hemvist
dobbeltbeskatning dubbelbeskattning

E
eiendomsskatt fastighetsskatt
eiendomsskatt (Danmark) fastighetsskatt (Danmark)
ektefellefradrag (Danmark) ńktamakeavdrag (Danmark)
enkeltpersonforetak enskild nńringsverksamhet
erstatning ersńttning

F
fagforeningskontingent fackf÷reningsavgift
fast eiendom fastighet
feriepenger semesterersńttning
folkeregister folkbokf÷ring
fordel f÷rmňner
foreldelse preskription
foreldrepenger f÷rńldrapenning
forening f÷rening
foretak f÷retag
formue f÷rm÷genhet
forsinkelsesavgift f÷rseningsavgift
forsinkelsesrente dr÷jsmňlsrńnta
forskuddstrekk/forskuddsskatt preliminńr skatt
fradrag avdrag
fradrag for pensjonssparing avdrag f÷r pensionssparande
fradrag i skatt (Island, Sverige) skattereduktion
fri bil bilf÷rmňn
fri bolig bostadsf÷rmňn
fri kost og losji fri kost och logi
fritidsbolig fritidsbostad
f°dselpermisjon f÷rńldraledighet, graviditetsledighet
f°dselsnummer personnummer

G
gevinst ved realisasjon realisationsvinst
gjeld skuld
gjeldsordning skuldsanering
godkjennelse godkńnnande
godtgj°relse ersńttning
grensegjenger grńnsgňngare
grunnlag for forskuddstrekk (Danmark, Finland) underlag f÷r f÷rskottsskatt (Danmark, Finland )

H
heltidsarbeid heltidsarbete
honorar arvode
husleie hyra
hybel/brakke enkelt boende (Norge)

I
innbygger invňnare
innkreve indriva
inntekt inkomst

K
kirkeskatt kyrkoavgift
klage ÷verklaga
kollektiv avtale kollektivavtal
kommunal eiendomsavgift (Island, Sverige) kommunal fastighetsavgift
kommuneskatt kommunalskatt
konkurs konkurs
krav krav, ansprňk
kreditfradrag avrńkning (av skatt)
kreditor borgenńr
kvittering kvitto

L
leid bolig hyresrńtt
leie hyra
leilighet lńgenhet
ligningsverdi (fast eiendom) taxeringsvńrde
losji logi
lovgivning lagstiftning
l°nns- og trekkoppgave kontrolluppgift
l°nnsslipp l÷nespecifikation, l÷nebesked

M
motregning kvittning
myndighet myndighet

O
opplysningspliktig uppgiftsskyldig

P
pňleggstrekk l÷neutmńtning
pendler pendlare
pendling dubbel bosńttning
pensjonsforsikring pensionsf÷rsńkring
pensjonssparing pensionssparande
permisjon tjńnstledighet
personfradrag grundavdrag
personfradrag (Finland) grundavdrag (Finland)
plikt skyldighet
privat pensjonsordning privat pensionsf÷rsńkring
purring pňminnelse

R
reisefradrag reseavdrag
rentefradrag rńnteavdrag
renteinntekt rńnteinkomst
restskatt skatt att betala

S
sak ńrende
selskapsskatt bolagsskatt
selvangivelse inkomstdeklaration
selveierleilighet ńgarlńgenhet
sikkerhetsstillelse lńmna sńkerhet
skatt skatt
skatt til gode skatteňterbńring
skattefritak (Danmark) jńmkning av skatten till noll (Danmark)
skatteklagenemnd skattenńmnd
skattekort skattsedel
skatteoppgj°r slutskattebesked
skatteplikt skattskyldighet
skyldner gńldenńr
sluttvederlag avgňngsvederlag
statsborger medborgare
statsskatt statlig skatt
studiestipend/studielňn studiest÷d
sykeforsikring sjukf÷rsńkring

T
taushetsplikt sekretess
tilbakebetale ňterbetala
tilleggsforskudd egen inbetalning av skatt
tilleggsskatt skattetillńgg
tjenestepensjon tjńnstepension
trygd socialf÷rsńkring
trygdeytelser sociala f÷rmňner

U
uf°repensjon aktivitetsersńttning
underholdsbidrag underhňllsbidrag
underholdsbidrag till barn underhňllsbidrag till barn
utbytte utdelning
utlegg utmńtning
utleieinntekt uthyrningsinkomst
utsendt utsńnd
utsettelse anstňnd
utsettelse av betaling anstňnd med betalning

V
vedlegge bifoga
vedtak beslut
verdipapirfond vńrdepappersfond
virksomhet nńringsverksamhet
Meny
 
Logo