Begrenset skatteplikt

Du som ikke er fullt skattepliktig, er i stedet begrenset skattepliktig, det vil si att bare visse inntekter er skattepliktige.

Hva er du skattepliktig for?

Er du begrenset skattepliktig, betaler du bare skatt av visse inntekter som kommer fra Sverige, men ikke av inntekter som du har i for eksempel ditt hjemland. Bestemmelser i skatteavtaler kan føre til at den svenske beskatningen begrenses.

Skattepliktige inntekter er for eksempel lønn, pensjon og sjømannsinntekt. Av slike inntekter betaler du særskilt inntektsskatt for personer bosatt i utlandet (SINK) på 25 prosent. På sjømannsinntekt er SINK-skatten 15 prosent. Får du inntekt som artist eller idrettsutøver, betaler du i stedet særskilt inntektsskatt for artister, idrettsutøvere mv. bosatt i utlandet (A-SINK) på 15 prosent. Det er mulig å velge å bli beskattet etter vanlige skatteregler og betale statlig og kommunal inntektsskatt. Visse vilkår må imidlertid være oppfylt for at du for eksempel kan kreve bunnfradrag i Sverige.

Du er skattepliktig hvis du driver næringsvirksomhet fra fast driftssted i Sverige eller har en næringseiendom her. Av slike næringsinntekter betaler du statlig og kommunal inntektsskatt.

Leier du ut din bolig eller selger en fast eiendom eller en borettslagsleilighet som er din bolig, beskattes inntekten/gevinsten som kapitalinntekt. Ved utleie er hele nettoinntekten skattepliktig. Ved salg er 22/30 av gevinsten skattepliktig. Skatten på kapitalinntekter er 30 prosent.

Av utbytte på svenske aksjer og andeler i svenske verdipapirfond skal det betales kildeskatt ("kupongskatt"). Kildeskatten er 30 prosent, men er du bosatt i et annet nordisk land, er skatten begrenset til 15 prosent.

Den som eier en enebolig eller tomannsbolig i Sverige skal betale en kommunal avgift. Det skal betales eiendomsskatt på ubebygde tomter, forpaktet eiendom, leiegårder som ikke brukes til bolig, industrieiendommer mv.

Hvem er begrenset skattepliktig?

Hvis du ikke er bosatt i Sverige, ikke oppholder deg fast her og ikke har vesentlig tilknytning hit, er du begrenset skattepliktig. Dette gjelder for eksempel deg som ikke har vært bosatt i Sverige tidligere, og som oppholder deg her mindre enn seks måneder. Det gjelder også deg som ikke overnatter i Sverige, men som dagpendler hit fra et naboland selv om pendlingen pågår i lang tid.