Bor du i Danmark og ejer aktier mm i et andet nordisk land?

Dette gælder for dig, som bor i Danmark og ejer aktier mm i et andet nordisk land. Informationen gælder kun beskatning af disse indkomster.

Udbytte

Beskatning i Danmark

Når du får udbytter af aktier mv. fra et andet land, beskattes dette udbytte i Danmark som aktieindkomst. Hvis beskatningen også sker i udbetalingslandet ophæves dobbeltbeskatningen ved, at du i din danske skatteberegning får nedslag for den skat på højst 15 procent som er betalt i det andet nordiske land.

Ved udbytter forstås udbytter fra aktier eller andele i selskaber og andele i investeringsforeninger.

Du skal udover det almindelige oplysningsskema indsende et oplysningsskema for udenlandsk indkomst. Betalt skat i udlandet oplyses for sig og skal efterfølgende kunne dokumenteres.

Beskatning i udbetalingslandet

Udbyttet beskattes i udbetalingslandet, dog højst med 15 procent, i henhold til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Er der trukket mere end 15 procent i udbytteskat i et andet nordisk land, kan du få udbetalt den for meget betalte skat i det andet land. Kontakt skattemyndighederne i det andet nordiske land for mere information.

Aktiegevinster
Beskatning i Danmark

Bor du i Danmark beskatter Danmark avancer ved salg af aktier mv. Du kan få mere information på skat.dk - Aktier og værdipapirer.

Hvis du har været hjemmehørende i et andet nordisk land inden for de sidste 10 år, kan du også blive skattepligtig til det andet land af gevinster ved salg af de aktier mv., du ejede på fraflytningstidspunktet. Hvis beskatningen også sker i det andet land, er det Danmark, som skal ophæve dobbeltbeskatningen. Dette sker ved, at du får nedslag (credit) for den skat, som er betalt i det andet nordiske land. Du kan højst blive godskrevet den skat, som Danmark beregner af indkomsten fra udlandet.

Hvis du fraflytter Danmark - og din fulde skattepligtig ophører, eller du bliver skattemæssigt hjemmehørende i et andet nordisk land - skal du beskattes af dine urealiserede nettoavancer på aktier mv. i det indkomstår, hvori fraflytning sker.

Beskatning af såvel udbytte som aktiegevinster sker som aktieindkomst. 

Vlg det andet land her:   Island | Norge | Finland | Sverige