Bor du i Danmark og eier aksjer mv. i et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som bor i Danmark og eier aksjer mv. i et annet nordisk land. Informasjonen gjelder bare skattlegging av slike inntekter.

Aksjeutbytte
Skattlegging i Danmark

Når du får utbytte på aksjer mv. fra et annet land, skattlegges utbyttet som aksjeinntekt i Danmark. Skattlegges utbyttet også i utbetalingslandet, unngås dobbeltbeskatning ved at du får et fradrag i den danske skatten for den skatten på høyst 15 prosent som er betalt i det andre nordiske landet.

Med utbytte menes utbytte på aksjer, andeler i "anpartselskaber" og andeler i "investeringsforeningsbeviser".

I tillegg til den alminnelige skattemeldingen må du levere en skattemelding for utenlandsk inntekt. Du må opplyse om hvor mye skatt du har betalt i utlandet og du må kunne dokumentere beløpet.

Skattlegging i utbetalingslandet

Utbyttet er skattepliktig i utbetalingslandet. Skattesatsen er høyst 15 prosent etter den nordiske skatteavtalen.

Er det trukket mer enn 15 prosent kildeskatt i et annet nordisk land, kan du kreve å få tilbakebetalt for mye trukket skatt i det andre landet. Ta kontakt med skatteetaten i det andre landet for mer informasjon.

Gevinst ved salg av aksjer

Når du er bosatt i Danmark skattlegges gevinst ved salg av aksjer i Danmark. Du finner mer informasjon på skat.dk - Aktier og værdipapirer.

Har du vært bosatt i et annet nordisk land i løpet av de siste 10 årene, kan du også være skattepliktig i det andre landet for gevinst ved salg av aksjer mv. som du eide på utflyttingstidspunktet. Blir du skattlagt for gevinsten i det andre nordiske landet, skal dobbeltbeskatningen avbøtes i Danmark. Dette gjøres ved at du får et fradrag i den danske skatten for den skatten som er betalt i det andre nordiske landet. Fradraget er begrenset til den danske skatten på den utenlandske inntekten.

Flytter du fra Danmark - og din fulle skatteplikt opphører, eller du blir skattemessig bosatt i et annet nordisk land – er du skattepliktig for din urealiserte nettogevinst på aksjer mv. i det inntektsåret som du flytter.

Både utbytte og aksjegevinster skattlegges som aksjeinntekt.

Velg det andre landet her:   Island | Norge | Finland | Sverige