Bor du i et annet nordisk land og skal utføre arbeid som selvstendig næringsdrivende i Danmark?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og skal arbeide i Danmark som selvstendig næringsdrivende. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av denne inntekten.

Registrering i Danmark

Når du skal starte selvstendig næringsvirksomhet i Danmark må du først få et CVR-virksomhetsnummer fra virk.dk. Skattestyrelsen får automatisk beskjed om at du har fått CVR-virksomhetsnummer og tildeler deg deretter et skattepersonnummer. Du må ta kontakt med Skattestyrelsen for at få forskuddsskatt.

Får du ikke fast driftssted i Danmark (jfr. nedenfor) kan du ikke få et skattepersonnummer, men du må eventuelt registrere deg for merverdiavgift, punktavgifter mv.

Registrering, endring og sletting skal skje via virk.dk

Inntektsskatt

Du skal betale skatt i Danmark når du driver virksomheten gjennom et fast driftssted.

Definisjonen av fast driftssted etter den nordiske skatteavtalen finner du under "Generell informasjon/Fast driftssted".

Fast driftssted


Bare den del av virksomhetens resultat (inntekter minus utgifter) som kan henføres til det faste driftsstedet, skal skattlegges i Danmark. Skattefastsettingen skjer etter danske interne skatteregler.

Du skal levere skattemelding med opplysninger om virksomhetens resultat beregnet etter danske regler. Skattemeldingen skal sendes inn senest 1. juli i året etter inntektsåret.

Er du f.eks. lege, revisor, ingeniør eller konsulent (såkalt fritt yrke), har arbeidslandet også rett til å skattlegge deg, når du har oppholdt deg der i mer enn 183 dager i løpet av en periode på 12 måneder. Dette gjelder selv om du ikke har noe fast driftssted.

Ikke fast driftssted

Du skal ikke betale skatt i Danmark når du ikke har fast driftssted i Danmark.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det finnes egne regler som bestemmer i hvilket lands trygdeordning du skal være medlem. Du bør kontakte den myndighet som administrer trygdeordningen i det landet der du er bosatt eller borger.dk for mer informasjon.

 

Trekkplikt og oppgaveplikt for ansatte

Skatt

Har du ansatte i din virksomhet i Danmark, har du plikt til at registrere deg som arbeidsgiver på virk.dk. Du skal trekke A-skat og AM-bidrag fra den ansattes lønn og innbetale det til Skattestyrelsen.

Virksomheten skal registreres i eIndkomst. Du kan enten selv rapportere lønnen i eIndkomst, eller du kan velge å betale en revisor eller en regnskapsfører e. l. for å gjøre det. Rapporteringen skal foretas for hver enkelt ansatt (Blanket nr. 03.075 og 03.075A)

Har du ikke fast driftssted i Danmark skal du ikke trekke A-skat av de ansattes lønn. De ansatte har da selv ansvaret for å betale skatt av lønnsinntekten.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land de ansatte skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). I bør ta kontakt trygdemyndighetene i det landet de ansatte bor for mer informasjon. I Danmark bør du ta kontakt med borger.dk

Merverdiavgift

Du skal betale merverdiavgift ved omsetning av de fleste varer og tjenester. Merverdiavgiftssatsen i Danmark er 25 prosent. Du kan registrere deg på virk.dk. Du vil da få et CVR-/SE-nummer og et registreringsbevis.

Omsetning under DKK 50 000

Har du en avgiftspliktig omsetning under DKK 50 000 i en 12- månedersperiode, kan du velge om du vil registrere deg for merverdiavgift. Hvis du er registrert, skal du kreve inn, rapportere og betale merverdiavgift selv om din omsetning er under DKK 50 000.

Omsetning over DKK 50 000

Hvis din avgiftspliktige omsetning overstiger DKK 50 000 i en periode på 12 måneder, skal du registrere deg for merverdiavgift.

Vet du at omsetningen vil overstige DKK 50 000, skal du registrere deg senest 8 dager før du starter din virksomhet.

Merverdiavgiftsfri omsetning

Yter du noen bestemte tjenester, kan du være fritatt for merverdiavgift.

Du må som regel betale "lønsumsafgift" av slike tjenester. Merverdiavgiftsfrie tjenester kan f.eks. være "sundhedsbehandling" eller undervisning. Du kan i praksis ha både merverdiavgiftsfri og merverdiavgiftspliktig omsetning. Du kan f.eks. selge kremer med merverdiavgift, samtidig som du utfører en merverdiavgiftsfri "sundhedsbehandling".

Det finnes andre særregler i forbindelse med registrering for merverdiavgift, f.eks. hvis du kjøper varer fra land utenfor EU eller handler med brukte varer. Du finner mer informasjon om registrering for merverdiavgift på virk.dk.

Velg det andre landet her:   Island | Norge | Finland | Sverige