Bor du i Danmark og arbeider på norsk kontinentalsokkel?

Dette gjelder deg som bor i Danmark og får lønn fra en arbeidsgiver som driver virksomhet på norsk kontinentalsokkel. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av lønnsinntekt på norsk sokkel.

Skattlegging i Norge

Lønnsinntekten er skattepliktig i Norge om du arbeider på norsk sokkel i mer enn 30 dager i løpet av en 12-månedersperiode og arbeidsgiverens oppdrag knytter seg til undersøkelse, utforskning eller utvinning av petroleumsforekomster. Dette gjelder også lønn for arbeid om bord på et fartøy som utfører oppdrag som knytter seg til undersøkelse, utforskning eller utvinning av petroleumsforekomster på norsk kontinentalsokkel.

30-dagersregelen gjelder ikke når du arbeider om bord på et skip som anvendes til transport av personell eller forsyninger, eller om bord på taubåter, forsyningsfartøyer og andre hjelpefartøyer og den som anvender skipet er hjemmehørende i et nordisk land. I slike tilfeller er lønnen skattepliktig i det nordiske land der den som anvender skipet er hjemmehørende. Er den som anvender skipet hjemmehørende i et land utenfor Norden, gjelder 30-dagersregelen.

Beskatning i Danmark

Lønnsinntekten på norsk sokkel er skattepliktig i Danmark og skal tas med i din danske skattemelding. Er lønnsinntekten skattepliktig i Norge etter 30-dagersregelen, kan du kreve en skattenedsettelse i Danmark slik at du ikke får noen dansk skatt på den inntekten som kan skattlegges i Norge. Når lønnsinntekt som er opptjent om bord i skip som anvendes til transport av personell eller forsyninger eller om bord i hjelpefartøyer, er skattepliktig i et annet nordisk land, kan du kreve fradrag i den danske skatten for den skatten som du har betalt i det andre landet (kreditfradrag). Fradraget er begrenset til den danske skatten på din utenlandsinntekt.

Sosial sikring

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med borger.dk i Danmark eller NAV i Norge for mer informasjon.

Velg det andre landet her:   Island | Norge | Finland | Sverige