Sosiale avgifter

Hvor er du medlem av trygdeordningen?

Der er felles regler innen EU/EØS som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygdeordningen (sosialforsikringen). Du finner mer informasjon på borger.dk.

Plikt til å betale sosiale avgifter

Trygdeordningen i de nordiske landene blir finansiert på ulik måte. Hvilke avgifter som skal betales, størrelsen på avgiftene og beregningsgrunnlaget varierer mellom landene. I Danmark betales de sosiale avgiftene gjennom skatten.

Fradrag for utenlandske sosiale avgifter

Hvis du skal være omfattet av trygdeordningen i Finland eller Norge, skal du betale de obligatoriske sosiale avgiftene der. Skal din arbeidsinntekt beskattes i Danmark, kan du kreve fradrag i din danske skattemelding for de pliktige sosiale avgiftene som du har betalt i Finland eller Norge.