Skattekort

När du är skattskyldig i Danmark får du avdrag för varje lön, pension m.m.

Alla skattskyldiga har ett danskt personnummer, ett underlag för preliminärskatt (forskudsopgørelse) och ett skattekort. Skattekortet är elektroniskt och det finns på ”TastSelv på skat.dk

Är du begränsat skattskyldig i Danmark får du  ett skatteidentitetsnummer ( skatte-personnummer).

Av underlaget för preliminärskatt framgår dina förväntade inkomster och avdrag samt en totalt beräknad skatt, inklusive ett arbetsmarknadsbidrag på 8 procent. För anställda, pensionärer osv., framgår av underlaget för preliminärskatt en skattesats i procent (traekprocent) och ett månatligt fribelopp (månedsfradrag). Dessa två upplysningar kallas tillsammans för ett skattekort. Det månatliga fribeloppet är ett fribelopp, som du inte ska betala skatt på. Det månatliga fribeloppet  ”minskar” ditt löneunderlag efter arbetsmarknadsbidrag, innan skatten dras av med  skattesatsen i procent. Efter att det månatliga fribeloppet har minskat löneunderlaget ska A-skatt dras med den procentsats som framgår av underlaget för preliminärskatt. Din totala skatt består av de 8 procent i arbetsmarknadsbidrag och den beräknade A-skatten.

Âr du enskilda näringsidkare får ett preliminärskattebeslut med den skatt som löpande ska betalas under året. Precis som för anställda uppgår arbetsmarknadsbidraget till 8 procent och tillsammen med den i övrigt beräknade skatten, utgör detta det totala skattebeloppet som ska betalas. Enskilda näringsidkare betalar denna s k B-skatt vid 10 tillfällen under månaderna januari – maj och juli – november.

Det danska beskattningsåret är kalenderåret. Skatten beräknas alltså på den inkomst, som du har haft under ett kalenderår. Inkomstskatten betalas under året genom, att arbetsgivaren/den som utbetalar ersättningen, innehåller skatt vid varje utbetalning av lön osv. Skatten som utbetalaren har innehållit anses vara en preliminär skatt.

Hur du ansöker om skatteidentitetsnummer och skattekort

När du har skrivit på ett anställningsavtal eller ska ha utbetalning av pension mm ska du ansöka om ett skattepersonnummer och skattekort.

Du kan skicka in ansöka digitalt eller genom att fylla i blanket 04.063, som du skickar till Skattestyrelsen tillsammans med eb kopia av ditt pass och ditt anställningsavtal från din arbetsgivare. Har du inte något pass kan du istället sända in en kopia av annan identifikationshandling.

Du ska notera att avtal om du är tillgänglig för en uthyrningsföretag (vikarbureau) i detta sammanhang inte anses vara ett anställningsavtal. Som uthyrd får du först ett skattepersonnummer och skattekort när du konkret börjar jobba för uthyrningsföretaget och kan då skicka en kopia av en arbetstidsredovisning till Skattestyrelsen.

Vilken slags dokumentation som krävs när du ansöker om ett skatteidentitetsnummer och skattekort för första gången, beror på varifrån du kommer:

Nordiska medborgare

  • Blankett 04.063 - Oplysninger til brug for et skattekort og dansk skattepersonnummer – lønmodtagere, fyll i alla fält.
  • Kopia av fotosidan, i ditt pass eller ditt ID-kort, som visar bild, namn, födelsedatum och år, kön, medborgarskap och födelseland och eventuell vigselattest.

Medborgare från andrae länder i EU/EES och Schweiz

  • Blankett 04.063 - Oplysninger til brug for et skattekort og dansk skattepersonnummer – lønmodtagere, fyll i alla fält.
  • Kopia av fotosidan i ditt pass, eller ditt ID-kort, som visar bild, namn, födelsedatum och år, kön, medborgarskap och födelseland och eventuell vigselattest.

Medborgare från andra länder utanför EU/EES och Schweiz

  • Blanket 04.063 - Oplysninger til brug for et skattekort og dansk skattepersonnummer – lønmodtagere, fyll i alla fält.
  • Kopia av fotosidan, i ditt pass eller ditt ID-kort, som visar bild, namn, födelsedatum och år, kön, medborgarskap och födelseland och eventuell vigselattest
  • Om du inte är medborgare i Norden, EU/EES eller Schweiz ska du vid arbete i Danmark ha ett danskt arbetstillstånd, se nyidanmark

När du har fått ett danskt skatteidentitetsnummer och underlag för förskottsskatt är ditt eSkattekort tillgängligt. Din utbetalare av löner pensioner osv. kan själv hämta Skattekortet elektroniskt hos Skattestyrelsen.

Din skattskyldighet i Danmark upphör

Om din inkomst från Danmark upphör ska du ringa eller skicka ett mail till Skattestyrelsen om vilken dag din skattskyldighet upphör. Då registreras att din skatteplikt har upphört.

Preliminärskatt vid arbete i ett annat nordiskt land och överföring av skatt (trekkavtalet)

Om du är anställd av en arbetsgivare i ditt bosättningsland men kommer att utföra arbete i ett annat nordiskt land än där du är bosatt ska du eller din arbetsgivare skicka in blankett  NT 1 eller NT 2 till skattekontoret där arbetsgivaren hör hemma. Detta ska göras för att säkerställa att preliminär skatt betalas in i rätt land. Blankett NT 1 ska användas när beskattning ska ske där du är bosatt, t.ex. när du vistas högst 183 dagar i arbetslandet. Blankett NT 2 ska användas när beskattning ska ske i arbetslandet. Detta gäller när du vistas mer än 183 dagar i arbetslandet, när din  arbetsgivare har fast driftställe i arbetslandet och i vissa länder när det är fråga om uthyrning,

I vissa fall kan dock skatteförvaltningarna föra över skatt mellan länderna enligt det s.k. trekkavtalet. Avtalet innebär att om skatt för en löneinkomst innehållits i ett nordiskt land men  inkomsten ska beskattas i ett annat nordiskt land så kan det första landet föra över den innehållna skatten till det andra landet. Den överförda skatten anses alltid vara betald i rätt tid och du slipper betala räntor m.m. på det överförda skattebeloppet. I det fall den överförda skatten inte fullt ut täcker skatten i det andra landet får du själv betala resterande del och eventuella räntor m.m. på denna del.