Selvangivelse

Hvem skal indsende selvangivelse?

Hvis du er fuldt skattepligtig i Island, skal du indsende selvangivelse. Hvis du er begrænset skattepligtig skal du også indsende en selvangivelse, hvis du har indkomst fx løn, pension, lejeindtægter m.v. i Island selvom du bor og er fuldt skattepligtige i et andet land. Se nærmere under Begrænset skattepligt og Pension.

Hvor kan du få en selvangivelse?

Selvangivelsen er fortrykt og kan hentes på skattur.is. Selvangivelsen kan kun indsendes elektronisk.

For at kunne indsende elektronisk skal du have en personlig adgangskode, som du kan bestille på skattur.is.

Hvis du bor i Island kan du også bruge din e-ID, som du kan bestille hos Auðkenni eller i banken.

Udenlandske statsborgere med bopæl i Island i kortere perioder kan selvangive på papir. Selvangivelsen RSK1.10 eller RSK1.13 (forenklet udgave) findes på engelsk og kan hentes på rsk.is. Denne kan ikke indsendes elektronisk.

Hvornår skal du selvangive?

Selvangivelsen skal indsendes i marts. Fristen for at indsende vil blive annonceret på www.rsk.is, i aviser, tv og radio.

Hvis du opholder dig kortvarigt i Island skal du indsende selvangivelsen senest en uge før afrejse fra landet. Du skal oplyse om din periode i Island og om din adresse i udlandet. Hvis du har en repræsentant i Island, kan du oplyse kontaktoplysninger på vedkommende. Årsopgørelsen er klar sidst i juni året efter indkomståret. Hvis der ikke er indsendt selvangivelse, vil der blive lavet en skønsmæssigt opgørelse af indkomsten.

Hvordan skal selvangivelsen indsendes?

Selvangivelsen skal indsendes elektronisk på skattur.is. Udenlandske statsborgere, der har en papirselvangivelse, skal sende den til nærmeste Ríkisskattstjóris kontor.

Udveksling af oplysninger mellem skattemyndighederne

For at sikre rigtig beskatning har alle de nordiske lande regler om at arbejdsgivere, banker og andre skal indsende oplysninger til skattemyndighederne om udbetalt løn, pension, udbytte, renter mv. Her skal bl.a. modtagerens navn og adresse, hvilken slags indtægt det er og beløbets størrelse fremgå. Pligten til at indsende oplysninger omfatter også udbetalinger til personer som er bosat i andre lande.

For at sikre en korrekt beskatning er de nordiske lande enige om at udveksle oplysninger. Udvekslingen sker hvert år mellem særligt udpegede enheder hos skattemyndighederne og gennem sikre kanaler. Der udveksles store mængder oplysninger mellem de nordiske landet. Disse oplysninger bruges af skattemyndighederne i bopælslandet for at kontrollere at personer med grænseoverskridende aktiviteter har opfyldt deres forpligtelser om at oplyse indtægter og formue de har i udlandet.