Skatteklasser og personfradrag

Om du har lønn som er skattepliktig i Island, skal din arbeidsgiver foreta et skattetrekk ved hver lønnsutbetaling. Det blir ikke utstedt noe skattekort som viser hvilken skatteklasse din arbeidsgiver skal bruke ved beregningen av skattetrekket. Du må selv gi din arbeidsgiver beskjed om hvilken skatteklasse som skal brukes når det ikke er den laveste, slik at skattetrekket blir riktig.

Hva er personfradrag?

Personfradraget er et fastsatt årlig beløp som fordeles på årets 12 måneder og brukes som fradrag i beregnet skattetrekk i lønn eller ytelser.

Retten til personfradrag er normalt avhengig av at personen er registrert som bosatt i Island, men det finnes noen unntak.

Hvis det månedlige personfradraget ikke blir brukt helt eller delvis i en måned, kan det spares og brukes i neste måned eller senere i året. Ektefeller kan overføre personfradrag mellom seg. Personfradraget kan ikke overføres mellom ulike inntektsår.

Personer som oppholder seg midlertidig i Island uten å bli registrert som bosatt der, har rett til personfradrag i skatten på den lønn de opptjener under oppholdet i Island. For slike personer beregnes personfradraget med et fast beløp per dag.

Du må selv informere din arbeidsgiver om at du har rett til personfradrag ved skatteberegningen og om arbeidsgiveren skal bruke et fullt månedsfradrag eller bare en del av det fordi du har flere arbeidsgivere. Du må også informere din arbeidsgiver om du har et akumulert personavdrag som du vil bruke, eller om du vil bruke din ektefelles personfradrag.

Forskuddstrekk ved arbeid i et annet nordisk land og overføring av skatt (trekkavtalen)

Er du ansatt av en arbeidsgiver i det landet der du er bosatt, men du skal utføre arbeid i et annet nordisk land, skal du eller din arbeidsgiver sende inn blankett NT 1 eller NT 2 til skattekontoret der arbeidsgiveren bor. Dette skal gjøres for å sikre at det blir trukket skatt i riktig land. Blankett NT 1 skal brukes når du skal beskattes der du er bosatt, f.eks. når du oppholder deg høyst 183 dager i arbeidslandet. Blankett NT 2 skal brukes når du skal beskattes i arbeidslandet. Dette gjelder når du oppholder deg mer enn 183 dager i arbeidslandet, når din arbeidsgiver har fast driftssted i arbeidslandet og i visse land når det er tale om arbeidsutleie.

I visse tilfeller kan skattemyndighetene overføre skatt mellom landene etter den såkalte trekkavtalen. Trekkavtalen innebærer at når det er trukket skatt på en lønnsinntekt i et nordisk land og det viser seg at inntekten skal beskattes i et annet nordisk land, så kan den skatt som er trukket overføres til det land som skal beskatte inntekten. Den skatten som er overført regnes alltid som betalt i rett tid slik at du ikke blir påført renter mv. på det beløp som er overført. Når det overførte beløp ikke fullt ut dekker skatten i den andre landet, må du selv betale resterende skatt og eventuelle renter mv. på den delen av skatten.