Asutko toisessa Pohjoismaassa ja omistat kiinteistön tai huoneiston Islannissa?

Seuraavassa kerrotaan niiden verottamisesta, jotka eivät ole kirjoilla Islannissa, mutta joilla on kiinteistö Islannissa.

Verotus Islannissa

Muussa Pohjoismaassa kirjoilla olevalla, jolla on Islannissa kiinteistöjä, joista hän saa tu­loa: vuokratuloa tai myyntivoittoa, on Islannissa rajoitettu verovelvollisuus tämän omai­suu­den vuoksi. Näistä tuloista peritään 22%:n pääomatulovero. Vero lasketaan brut­totu­loista ilman vähennyksiä. Jos kiinteistö on vuokralla ja siitä saatava kokonaistulo on al­hai­sempi kuin valtionvarainministeriön verotusarvo, tulon arvoksi arvioidaan tuloksi, jo­ka on välillä 3,5 - 5% ja kiinteistön verotusarvosta. Arvio riippuu kiinteistön sijaintipai­kasta. Oleskelumaassa omaan asumiseen tarkoitetusta asunnosta maksettu vuokra voi­daan vähentää vuokratulosta, jotka saadaan Islannissa olevasta omaan käyttöön tarkoi­tetusta asunnosta, joka on väliaikaisesti vuokrattu.

Myyntivoitto

Pojoismaiden välisen kaksoisverotussopimuksen 13. pykälän mukaan saa kiinteistön myynnin vuoksi syntyneen myyntivoiton verottaa siinä maassa, missä kiinteistö on. Kun myydään Islannissa verotettava kiinteistö, jota on verotettava rajoitetun verovelvollisuu­den sääntöjen mu­kaisesti, yleiset säännöt myyntivoiton arvioinnista ja verotuksesta ovat voimassa. Verotettavan myyntivoiton ollessa kyseessä verotuksen voi siirtää kahden vuo­denvaihteen yli myyntipäivästä lukien ja siirtää se sijalle ostettavan kiinteistön ostohin­taan, mutta tämä lauseke on voimassa ainostaan, mikäli omaisuuden myyjä osoittaa to­den­näköiseksi, että hän ostaa sijalle toisen kiinteistön Islannista. Mikäli uutta ei ole ostet­tu tai aloittettu rakentaa tämän aikarajan sisällä, myyntivoitto verotetaan toisena vuotena sen muodostumisesta.

Tästä tulosta ei suoriteta ennakkopidätystä, mutta se verotetaan veroilmoituksen mukai­sesti. Tästä omaisuudesta ja siitä saatavasta tulosta on tehtävä veroilmoitus sen veropiirin verotoimistoon, jonka alueella omaisuus on.

Yhteisomaisuuden ollessa kyseessä, jokainen yksittäinen omistaja ilmoittaa oman omis­tus­o­suu­ten­sa ja osuutensa tulosta eri veroilmoituksella.

Omaisuusvero

Vuoden 2006 alusta lähtien Islannissa ei enää veroteta omaisuutta, ja se koskee myös vuoden 2005 lopussa ol­lutta omaisuutta.

Kiinteistövero

Kunta perii kaikista kiinteistöistä kiinteistöveroa, jonka suuruus on suhteessa talon ja ton­tin käsittävän kiinteistön verotusarvoon. Se vaihtelee 0,180%:sta 0,625%:iin. Kiinteistö­ve­ron yhteydessä peritään myös muut kiinteistöön liittyvät maksut kuten tontinvuokra, jätehuoltomaksu, vesivero yms. Paina tästä saadaksesi tietää kuntasi kiinteistöveron suu­ruuden!

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Norja | Suomi | Ruotsi