Rajoitettu verovelvollisuus

Tilapäinen, alle 183 vuorokautta kestänyt oleskelu

Niillä, jotka eivät asu Islannissa pysyvästi, vaan tulevat maahan työskentelemään tilapäisesti, t.s. alle 183 vrk ajaksi kahdentoista kuukauden jakson aika­na, on rajoitettu verovelvollisuus Islannissa saamastaan tulosta. Tulolla tarkoitetaan palkkaa, toimeen liittyviä palkkioita, luon­toisetuja jne. Verotettavalla on sama oikeus vähennyk­siin kuin niillä, joilla on yleinen verovelvollisuus, ts. kokonaistulosta saa vähentää työn­te­kijän pakollisen 4%:n eläkemaksun ja lisäksi vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksun 4%:iin saakka kokonaistulosta.

Verotuksessa otetaan huomioon perusvähennys. Rajoitetusti verovelvollisille ei mak­seta lapsilisää eikä asuntolainan korkoja huomioida. Yksityishenkilö maksaa valtionveroa 24,1% ja kunnallis­ve­roa 13,1%.

Veroilmoitus tulee yleensä jättää määräikaan mennessä, mutta niiden, jotka tulevat ja lähtevät kalenterivuoden aikana, pitää antaa veroilmoitus viimeis­tään viikkoa ennen maasta lähtöä.

Islannista saatava palkka

Rajoitetusti verovelvollisia ovat myös ne, jotka eivät asu Islannissa, mutta saa­vat sieltä palkkaa. He maksavat tästä palkasta 15% valtionveroa ja kunnal­lis­ve­roa ennakonpidätyksen mukaisesti 13,1%, eivätkä he saa perusvähennystä.Tästä tulosta pidätetty vero on lopullinen vero, eikä ve­ro­velvollisen tarvitse antaa veroilmoitusta näistä tuloista Islannissa.

Islannista eläkettä saavat ovat siitä rajoitetusti verovelvollisia. Paina tästä saadaksesi tar­kem­pia tietoja työeläkkeestä ja kansaneläkkeestä. He maksavat 24,1% valtionveroa ja 13,1% kunnallisveroa ja saavat perusvähennyksen tästä tulosta. Pidätetty vero on lopullinen vero, eikä verovelvollisen tarvitse antaa veroilmoitusta näistä tuloista Islannissa.

Islannissa oleva varallisuus

Ne, jotka eivät asu pysyvästi Islannissa, mutta joilla on siellä varallisuutta, ovat rajoitetusti verovelvollisia tästä varallisuudesta saamastaan tulosta. He maksavat 10% pääomatulo­ve­roa vuokratuloista ja myyntivoitosta. Heidän on annettava veroilmoitus tästä Is­lan­nissa olevasta varallisuudesta. Vuoden 2005 jälkeen he eivät maksa varallisuusveroa täs­tä varallisuudesta, mutta kunnat perivät kiinteistöveroa.