Skatteklasser och personavdrag

Om du får lön som är skattepliktig i Island, ska din arbetsgivare dra av preliminär skatt vid varje utbetalning. Från och med 1. januari 2016 utges inte längre skattekort som visar vilken skatteklass din arbetsgivare bör använda. I stället måste du själv informera om vilken skatteklass arbetsgivaren bör använda,  om det inte är den lägsta, så att rätt preliminär skatt dras av din lön.

Vad är personavdrag?

Personavdrag är ett bestämt årligt belopp sem fördelas på årets 12 månader och används som avdrag från beräknad skatt på lön eller bidrag.

Rätt till personavdrag är i vanliga fall avhängig av permanent adress i Island, men det finns några undantag.

Om det månatliga personavdraget inte används helt eller delvis under en månad, kan det sparas och användas under nästa månad eller senare under året. Makar kan dela på avdraget emellan sig. Personavdraget kan inte överföras mellan olika inkomstår.

De som vistas tillfälligt i Island utan att flytta sin permanenta adress dit, har rätt till personavdrag från skatt av den lön de intjänar under vistelsestiden. För dem räknas personavdraget som ett fast belopp per dag.

Du måste själv informera din arbetsgivare om att du har rätt till personavdrag vid beräkning av skatt samt om han bör använda fullt månatligt avdrag eller endast en del av det, ifall du har flera arbetsgivare. Dessutom måste du informera din arbetsgivare om du har ackumulerat personavdrag som du vill använda, eller om du vill använda din makes personavdrag

Preliminärskatt vid arbete i ett annat nordiskt land och överföring av skatt (trekkavtalet)

Om du är anställd av en arbetsgivare i ditt bosättningsland men kommer att utföra arbete i ett annat nordiskt land än där du är bosatt ska du eller din arbetsgivare skicka in blankett  NT 1 eller NT 2 till skattekontoret där arbetsgivaren hör hemma. Detta ska göras för att säkerställa att preliminär skatt betalas in i rätt land. Blankett NT 1 ska användas när beskattning ska ske där du är bosatt, t.ex. när du vistas högst 183 dagar i arbetslandet. Blankett NT 2 ska användas när beskattning ska ske i arbetslandet. Detta gäller när du vistas mer än 183 dagar i arbetslandet, när din  arbetsgivare har fast driftställe i arbetslandet och i vissa länder när det är fråga om uthyrning,

I vissa fall kan dock skatteförvaltningarna föra över skatt mellan länderna enligt det s.k. trekkavtalet. Avtalet innebär att om skatt för en löneinkomst innehållits i ett nordiskt land men  inkomsten ska beskattas i ett annat nordiskt land så kan det första landet föra över den innehållna skatten till det andra landet. Den överförda skatten anses alltid vara betald i rätt tid och du slipper betala räntor m.m. på det överförda skattebeloppet. I det fall den överförda skatten inte fullt ut täcker skatten i det andra landet får du själv betala resterande del och eventuella räntor m.m. på denna del.