Bor du i Norge og ejer fast ejendom i et andet nordisk land?

Dette gælder for dig, som bor i Norge og ejer fast ejendom i et andet nordisk land.

Beskatning i Norge

Fast ejendom i et andet nordisk land er skattepligtig i Norge.

I Norge skal både formueværdien og indtægten fastsættes efter norske regler uafhængigt af, hvordan ejendommen beskattes i udlandet.

Formue

Der skal altid fastsættes en norsk formueværdi af fast ejendom i udlandet. For boliger og fritidsboliger i udlandet der ikke tidligere har fået fastsat en norsk formueværdi, sættes formueværdien til maksimalt 30 procent af markedsværdien på ejendommen i udlandet, eventuelt 30 procent af byggeomkostninger inkl. grund. For boliger og fritidsboliger i udlandet kan der foretages årlige procentvise justeringer. Formueværdien skal ikke justeres for 2020 og 2021.

Du kan anmode om at formueværdien på fast ejendom i udlandet reduceres hvis den overstiger 30 procent af ejendommens dokumenterede salgsværdi.

Formueværdien danner grundlag for formuebeskatningen.

Har du fast ejendom eller anden formue (f.eks. aktier) som værdiansættes lavere end 100 procent af markedsværdien, kan du få en reduktion af dit fradrag for gæld. Du finder mere information på skatteetaten.no.

Ejendomsværdien, som er fastsat af skattemyndighederne i det land, hvor ejendommen ligger, danner ikke grundlag for beskatning i Norge.

Indtægt

Lejeindtægter fra en udenlandsk ejendom er skattepligtig til Norge efter de samme regler som gælder for udleje af ejendomme i Norge.

Er lejeindtægterne hel eller delvis skattefri efter norske regler, får du ikke fradrag for omkostninger knyttet til udlejningen. Du får heller ikke fradrag for betalt skat i det land hvor ejendommen ligger. Dette gælder både for ejendomsskat og ordinær indkomstskat.

Bliver den faste ejendom i udlandet regnskabsbehandet i Norge, dvs. at netto lejeindtægt ved udleje er skattepligtig, kan du få fradrag i indtægten for omkostninger knyttet til udlejeforholdet og udenlandsk ejendomsskat. Har du betalt almindelig indkomstskat af indtægten fra den faste ejendom i det andet land, kan du anmode om nedslag i norsk skat for den indkomstskat, som du har betalt i det andet land (Credit nedslag). Nedslaget kan ikke overstige den norske skat der bliver beregnet på din udenlandske indkomst.

Du kan ikke få fradrag i norsk skat for følgende udenlandske skatter:

Danmark: Ejendomsværdiskat

Finland: Fastighetsskatt

Sverige: Kommunal fastighetsavgift

Du er berettiget til fuldt fradrag for renteudgifter ved ligningen i Norge, selv om du har fast ejendom i et andet nordisk land. Dette gælder også renteudgifter, som knytter sig til den udenlandske ejendom, også hvis lånet er optaget i en udenlandsk bank.

Fortjeneste ved salg

Fortjeneste ved salg af fast ejendom i et andet nordisk land er skattepligtig i Norge efter de samme regler som gælder for salg af fast ejendom i Norge. Tab ved salg af fast ejendom i et andet nordisk land er fradragsberettiget, såfremt fortjenesten vil være skattepligtig i Norge.

Fortjenesten er også skattepligtig i det land, hvor den faste ejendom ligger efter de regler, som er gældende der.

Beskattes du af fortjenesten i Norge, kan du anmode om nedslag i norsk skat for den udenlandske skat af fortjenesten (credit nedslag). Nedslaget kan ikke overstige den norske skat der bliver beregnet på din udenlandske indkomst.

Hvis du har ejet og benyttet ejendommen længe nok til at opfylde betingelserne for skattefri fortjeneste ved salg, er fortjenesten skattefri i Norge. Du kan ikke anmode om nedslag for skat, som du har betalt af fortjeneste i det land, hvor ejendommen ligger. Du kan heller ikke anmode om fradrag for tab.

Da den skattepligtige fortjeneste bliver beregnet både efter reglerne i det land, hvor ejendommen ligger og efter norske regler, bliver det skattepligtige beløb i Norge et andet end det skattepligtige beløb i det andet land.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Finland | Sverige