Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Bor du i et andet nordisk land og ejer fast ejendom i Norge?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og som har fast ejendom i Norge. Med fast ejendom menes her bolig (hus eller lejlighed) og fritidsbolig. Informationen gælder kun beskatning af fast ejendom.

Beskatning i Norge

Bor du i et andet nordisk land og har fast ejendom i Norge, er du begrænset skattepligtig i Norge af formue i og indtægt af den faste ejendom.

Formue i og indtægt af fast ejendom fastsættes på samme måde, uanset om ejeren har skattemæssig bopæl i Norge eller er begrænset skattepligtig. Personer, som er bosat i udlandet lignes i klasse 0, og er ikke berettiget til personfradrag.

Bor du i udlandet og har fast ejendom i Norge, får du en norsk selvangivelse. Har du skattepligtig lejeindtægt, skal du sammen med selvangivelsen sende skemaet ”Utleie mv. av fast eiendom” (RF-1189). Selvangivelsesfristen er 30. april i året efter indkomståret. Modtager du ikke en selvangivelse, skal du kontakte skattekontoret.

Formue

Skattemyndighederne fastsætter en formueværdi på fast ejendom. Det er denne værdi, som er skattepligtig formue.

Formueværdien af ejendommen i Norge, fastsættes forskelligt afhængig af om boligen er en primærbolig, en sekundærbolig eller en fritidsbolig.

Er ejendommen din primærbolig, skal den værdisættes til 25 procent af en beregnet markedsværdi. Denne værdi finder du ved, at skrive oplysninger om boligen i selvangivelsen eller i boligberegneren (boligkalkulatoren) på skatteetaten.no

Som hovedregel vil primærboligen være den bolig, hvor du har dit hjem ved årets udgang. Du kan kun have én primærbolig. Hvis du har din faste bolig i et andet nordisk land, vil din bolig i Norge normalt ikke være din primærbolig efter norske regler.

Er ejendommen en sekundærbolig, men ikke en fritidsbolig, skal den værdisættes til 90 procent af en beregnet markedsværdi i 2017 (80 procent i 2016). Denne værdi finder du på samme måde som for en primærbolig. Som sekundærbolig regnes en anden ejendom end primærbolig, dvs. blandt andet pendlerbolig, en bolig som du lejer ud og en helårsbolig der anvendes som fritidsbolig. Dette gælder også, når du selv anvender den som fritidsbolig.   

Som fritidsboliger regnes typisk hytter, sommerhus og lejlighedskompleks bygget udelukkende for fritidsformål. Nye fritidsboliger skal ikke værdisættes højere end 30 procent af købsprisen for bygning og grund, inklusive værdien af eget arbejde. Køber du en brugt fritidsbolig, overtager du formueværdien fra køber.

Formueværdien på fritidsboliger kan opjusteres årligt. Dette besluttes hvert år. Der bliver ikke foretaget nogen generel opjustering af formueværdien fra 2016 til 2017.

Er formueværdien for primærboliger og fritidsejendomme højere end 30 procent af omsætningsværdien, kan du anmode om, at den bliver sat ned. For sekundærboliger må formueværdien være højere end 96 procent af boligens markedsværdi i 2017 (96 procent i 2016). Formueværdien på fritidsejendomme kan også blive nedsat, såfremt den ligger væsentlig over niveauet på sammenlignelige fritidsejendomme i samme kommune.  

Indtægt

Som udgangspunkt er indtægt ved udleje af fast ejendom skattepligtig.

Indtægt ved udleje af egen bolig, som ikke er flerfamiliesbolig, er i midlertidig skattefri når du:

Ved udleje af fritidsbolig, som du selv bruger, er de første 10.000 NOK i lejeindtægt, skattefrie. Overstiger lejeindtægten 10.000 NOK, er 85 procent af det overskydende beløb, skattepligtig indtægt.

Er boligen i Norge hverken din faste ejendom eller fritidsbolig, skal den regnskabslignes. Dette indebærer, at nettoindtægten af boligen, dvs., differencen mellem lejeindtægten og faktiske drifts- og vedligeholdelsesudgifter, skal beskattes. Har du skattepligtig lejeindtægt, skal du sammen med selvangivelsen sende skemaet ”Utleie mv. av fast eiendom” (RF-1189).  

Personer, der er bosat i udlandet, og som har fast ejendom i Norge, kan anmode om fradrag for gæld og renter af gæld, som er knyttet til den faste ejendom. Pantgæld som er stiftet og tinglyst ved anskaffelsen af ejendommen eller senere forbedringer, regnes normalt for at være tilstrækkeligt tilknyttet til den faste ejendom.

Fortjeneste ved salg

Fortjeneste ved salg af fast ejendom i Norge er som udgangspunkt skattepligtig i Norge. Skattesatsen er 24 procent i 2017 (25 procent i 2016).

Fortjeneste ved salg af egen bolig er skattefri, hvis du har ejet boligen mere end et år, og du har benyttet den, som egen bolig i mindst et år i løbet af de sidste to år forud for salget.

Fortjeneste ved salg af egen fritidsbolig er skattefri, hvis du har ejet fritidsboligen i mere end fem år, og har benyttet den som egen fritidsbolig i mindst fem af de sidste otte år forud for salget.

Tab er kun fradragsberettiget, hvis eventuel gevinst ville være skattepligtig.

Ejendomsskat

I nogle kommuner i Norge skal du betale kommunal ejendomsskat. I enkelte kommuner bliver den kommunale ejendomskat på primær- og sekundærkommuner fastsat på grundlag af den skattemæssige formueværdi.  

VŠlg det andet land her:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Menu
 
Logo