Bor du i et andet nordisk land og ejer fast ejendom i Norge?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og som har fast ejendom i Norge. Med fast ejendom menes her bolig (hus eller lejlighed) og fritidsbolig.

Beskatning i Norge

Bor du i et andet nordisk land og har fast ejendom i Norge, er du begrænset skattepligtig i Norge af formue i og indtægt af den faste ejendom.

Formue i og indtægt af fast ejendom fastsættes på samme måde, som når ejeren har skattemæssig bopæl i Norge. Personer der ikke er bosat i Norge lignes i klasse 0 og er ikke berettiget til personfradrag.

Bor du i udlandet og har fast ejendom i Norge, får du en norsk selvangivelse. Har du skattepligtig lejeindtægt, skal du sammen med selvangivelsen sende oplysninger om denne indkomst. Selvangivelsesfristen er 30. april i året efter indkomståret. Modtager du ikke en selvangivelse, skal du kontakte Skatteetaten.

Formue

Skattemyndighederne fastsætter en formueværdi på fast ejendom. Det er denne værdi, som er skattepligtig formue.

Formueværdien af ejendommen i Norge, fastsættes forskelligt afhængig af om boligen er en primærbolig, en sekundærbolig eller en fritidsbolig.

Er ejendommen din primærbolig, skal den værdisættes til 25 procent af en beregnet markedsværdi. Denne værdi finder du ved, at skrive oplysninger om boligen i selvangivelsen eller i boligberegneren (boligkalkulatoren) på skatteetaten.no.

Som hovedregel er primærboligen den bolig, hvor du har dit hjem ved årets udgang. Du kan kun have én primærbolig. Hvis du har din faste bolig i et andet nordisk land, vil din bolig i Norge normalt ikke være din primærbolig efter norske regler.

Er ejendommen i Norge en sekundærbolig, men ikke en fritidsbolig, er formueværdien 90 procent af en beregnet markedsværdi. Denne værdi finder du på samme måde som for en primærbolig. Som sekundærbolig regnes en anden ejendom end primærbolig, dvs. blandt andet pendlerbolig, en bolig som du lejer ud og en helårsbolig der anvendes som fritidsbolig. Dette gælder også, når du selv anvender den som fritidsbolig.   

Som fritidsboliger regnes typisk hytter, sommerhus og lejlighedskompleks bygget udelukkende for fritidsformål. Nye fritidsboliger skal ikke værdisættes højere end 30 procent af byggeprisen, inkl. grunden, eller 30 procent af salgsværdien. Køber du en brugt fritidsbolig, overtager du formueværdien fra køber.

Formueværdien på fritidsboliger kan opjusteres årligt. Dette besluttes hvert år. Formueværdien bliver ikke opjusteret for 2020 og 2021.

Du kan anmode om at formueværdien på din primærbolig sættes til 25 procent af boligens dokumenterede salgsværdi. For din sekundærbolig kan du anmode om at formueværdien sættes til 90 procent af den dokumenterede salgsværdi. Formueværdien på din fritidsbolig kan reduceres såfremt den overstiger 30 procent af ejendommens dokumenterede salgsværdi.

Har du fast ejendom i Norge, kan du som udgangspunkt anmode om fradrag for gæld som knytter sig til ejendommen. Når ejendommen i Norge er en sekundærbolig som værdiansættes til 90% af markedsværdien vil du få reduktion af dit fradrag for gæld. Du finder mere information på skatteetaten.no. 

Indtægt

Som udgangspunkt er indtægt ved udleje af fast ejendom skattepligtig.

Udlejer du den bolig du bor i, i 30 dage eller mere, er indtægten skattefri når du:

  • udlejer op til halvdelen af boligen beregnet efter udlejningsværdien eller
  • udlejer hele eller en større del af boligen for indtil NOK 20.000 for indkomståret 

Udlejer du hele eller dele af den bolig du bor i, i mindre end 30 dage, er indtægten skattepligtig efter en standard metode. Udlejeindtægter indtil NOK 10.000 om året er skattefri og af det overskydende beløb beregnes 85% som skattepligtig indkomst. 30 dages grænsen knytter sig til hver udlejeforhold. Beløbsgrænsen på NOK 10.000 gælder for hele boligen i hele indkomståret og ikke pr. udlejeforhold. Du finder mere information på skatteetaten.no.

Ved udleje af fritidsbolig, som du selv bruger i rimeligt omfang i ferie og fritid, er de første 10.000 NOK i lejeindtægt, skattefrie. Overstiger lejeindtægten 10.000 NOK, er 85 procent af det overskydende beløb, skattepligtig indtægt.

Er boligen i Norge hverken din faste ejendom eller fritidsbolig, skal den regnskabslignes. Dette indebærer, at nettoindtægten af boligen, dvs., differencen mellem lejeindtægten og faktiske drifts- og vedligeholdelsesudgifter, skal beskattes.

Har du skattepligtig lejeindtægt, skal du sammen med selvangivelsen sende oplysninger om denne indkomst.

Når du har fast ejendom i Norge, kan du anmode om fradrag for renter af gæld, som er knyttet til den faste ejendom. Pantgæld som er stiftet og tinglyst ved anskaffelsen af ejendommen eller senere forbedringer, regnes normalt for at være tilstrækkeligt tilknyttet til den faste ejendom.

Fortjeneste ved salg

Fortjeneste ved salg af fast ejendom i Norge er som udgangspunkt skattepligtig i Norge.

Fortjeneste ved salg af egen bolig er skattefri, hvis du har ejet boligen mere end et år, og du har benyttet den, som egen bolig i mindst et år i løbet af de sidste to år forud for salget.

Fortjeneste ved salg af egen fritidsbolig er skattefri, hvis du har ejet fritidsboligen i mere end fem år, og har benyttet den som egen fritidsbolig i mindst fem af de sidste otte år forud for salget.

Tab er kun fradragsberettiget, hvis eventuel gevinst ville være skattepligtig.

Ejendomsskat

I nogle kommuner i Norge skal du betale kommunal ejendomsskat. I enkelte kommuner bliver den kommunale ejendomskat på primær- og sekundærkommuner fastsat på grundlag af den beregnede markedsværdi som bruges ved fastsættelse af formueværdier på boliger. Du finder mere information om ejendomsskat på skatteetaten.no.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Finland | Sverige