Bor du i et andet nordisk land og skal udføre arbejde som selvstændig erhvervsdrivende i Norge?

Dette gælder for dig, som har bopæl i et andet nordisk land og som skal udføre arbejde som selvstændig erhvervsdrivende i Norge. Informationen gælder kun den indtægt, du har som selvstændig erhvervsdrivende.

Registrering i Norge

Registrering i Enhetsregisteret/Foretaksregisteret

Personer, der skal drive selvstændig erhvervsvirksomhed i Norge (enkeltmandsvirksomhed), har pligt til at registrere sig i "Foretaksregisteret", når de omsætter varer (handel med indkøbte varer) eller har mere end fem ansatte. For andre selvstændige erhvervsdrivende er det frivilligt at registrere sig i "Foretaksregisteret".

Personer, der ikke har pligt til at registrere sig i "Foretaksregisteret", kan lade sig registrere i "Enhetsregisteret". Ved registreringen i "Enhetsregisteret" får virksomheden et organisationsnummer, som bl.a. kan bruges ved fakturering og oprettelse af en norsk bankkonto. Selvstændig erhvervsdrivende som skal være registreret i f.eks. "Merverdiavgiftsregisteret" eller som arbejdsgiver, skal være registreret i "Enhetsregisteret".

Du skal benytte blanket "Samordnet Registermelding- Del 1 Hovedblankett". Blanketten kan hentes på brreg.no eller rekvireres på Brønnøysundregistrene på telefon +47 75 00 75 00.

Registrering hos Skatteetaten  

Du skal kontakte Skatteetaten for at få afklaret, om du bliver skattepligtig til Norge.

Du skal registrere dig i "Merverdiavgiftsregisteret" når den afgiftspligtige omsætning eller private hævning overstiger NOK 50.000.

Se nedenfor om betaling af skat og arbejdsgiverafgifter.

Indkomstskat

Beskatning i Norge

Fast driftssted
Du skal betale skat i Norge når du driver virksomhed i Norge gennem et fast driftssted i Norge. Det er kun den indtægt, som knytter sig til det faste driftssted, som er skattepligtigt i Norge. Skattepligtig indtægt skal fastsættes efter norske regler.

Du kan finde en definition på "fast driftssted" under Generel information/Fast driftssted.

Er du f. eks. læge, revisor, ingeniør eller konsulent (såkaldt frit erhverv), bliver du også skattepligtig til Norge når du har opholdt dig i Norge i mere end 183 dage i løbet af en periode på 12 måneder. Dette gælder, selvom du ikke har noget fast driftssted.

Du skal levere oplysningsskema til Norge, når du driver selvstændig virksomhed i Norge.

For information om skattesatser, se under Generel information/Skattesatser.

Ikke fast driftssted
Driver du ikke virksomhed gennem et fast driftssted i Norge, eller hvis du ikke har opholdt dig i Norge i mere end 183 dage i løbet af 12 måneder (frit erhverv), skal du ikke betale skat af virksomhedsindkomsten i Norge.

Beskatning i bopælslandet

Al indkomst, der er optjent fra selvstændig erhvervsvirksomhed, inkl. den der er optjent i Norge, skal opgives i oplysningsskemaet i bopælslandet.

Har du betalt skat i Norge, bør du oplyse dette i oplysningsskemaet i bopælslandet, så du kan undgå dobbeltbeskatning.

Social sikring

Der findes specielle regler, som bestemmer hvor du skal være socialt sikret. Du bør kontakte den myndighed der administrerer social sikring i det land du har bopæl eller NAV i Norge for mere information.

Pligt til at afgive oplysninger og foretage indbetaling af skat

Oplysning til Skatteetatenom kontrakter og arbejdstagere

Den, som tilbyder en opgave eller underopgave til en person bosat i udlandet eller et selskab hjemmehørende i udlandet, skal afgive oplysninger omkring kontrakten til Skatteetaten.

Oplysningspligten gælder alle opgaver, der udføres i Norge eller på kontinentalsoklen, når kontraktens værdi overstiger NOK 20.000. Den udenlandske opgavetager skal afgive oplysninger om ansatte, som arbejder på kontrakten.

Oplysningspligten gælder for norske og udenlandske erhvervsdrivende og det offentlige. Privatpersoner har ingen pligt til at afgive oplysninger. Oplysninger om kontrakten skal oplyses på skema RF-1199 og oplysninger om ansatte som arbejder på kontrakten skal oplyses på skema RF-1198. Oplysningerne skal oplyses digitalt til Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret.

Du finder mere information på skatteetaten.no.

Betaling af skat og arbejdsgiverafgift

Når du er selvstændig erhvervsdrivende og driver midlertidig virksomhed i Norge, bliver du opkrævet forskudsskat af Skatteetaten. Du skal indbetale skatten til Skatteetaten - Skatteoppkrever utland.

Har du ansatte, som udfører arbejde i Norge, skal du trække norsk skat af løn udbetalt for arbejde udført i Norge, efter norske regler. Den ansatte får udstedt skattekort, som viser, hvor meget skat du skal trække. Har den ansatte ikke fået et skattekort, skal der trækkes 50 procent. Ansatte der ikke skal betale skat af lønnen i Norge, kan søge om at få en fritagelse for skattetræk.

Du skal betale arbejdsgiverafgift af løn for arbejde udført i Norge, med mindre de ansatte har fremlagt en EØS-blanket A1 som viser at de er social sikret i deres hjemland. 

Du skal betale indeholdt skat og arbejdsgiverafgift i seks terminer i løbet af indkomståret. Indeholdt skat og arbejdsgiverafgift skal indbetales til Skatteetaten - Skatteoppkrever utland.

Du finder mere information på skatteetaten.no.

Rapportering af indkomst og arbejdsforhold

Indberetningen af løn og ansættelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistik sentralbyrå (SSB) er samlet i a-meldingen. Har du udbetalt løn eller anden godtgørelse for arbejdet eller opgaver, skal du sende a-melding hver måned. A-meldingen skal sendes senest den 5. i måneden efter udbetaling.

Pligten gælder også udbetalinger for arbejde på norsk kontinentalsokkel samt arbejde om bord på skib tilknyttede sådan virksomhed.

Når du har givet oplysninger om arbejdstagerne på skemaet RF-1198, skal du ikke give oplysninger om arbejdsforhold i a-meldingen. Du skal oplyse løn, fradrag, forskudstræk og arbejdsgiverafgift i a-meldingen hver måned du har udbetalt løn og indeholdt skat.

Du finder mere information på skatteetaten.no.

Moms (merværdiafgift)

I Norge skal man betale merværdiafgift ved omsætning af de fleste varer og tjenesteydelser. Den generelle sats er 25 procent.

Når du er selvstændig erhvervsdrivende, skal du være registreret i merværdiafgiftsregistreret fra og med det tidspunkt din afgiftspligtige omsætning eller hævninger overstiger NOK 50.000. Afgiftspligten indtræder fra samme tidspunkt, og du skal opkræve og indbetale merværdiafgift. Hvis du ved opstart af virksomheden ved, at der hurtigt vil komme en omsætning på over 50.000 NOK, kan registreringen ske med det samme, så momsen kan beregnes fra første krone.

Hjælp til registrering

Hvem er merværdiafgiftspligtig.

Du finder mere information på skatteetaten.no.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Finland | Sverige