Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Fuld skattepligt

Hvad indebærer det at have skattemæssig bopæl i Norge?

Hvis du har skattemæssig bopæl i Norge, er du skattepligtig i Norge for al formue og indkomst, uanset om denne befinder sig i eller er optjent i Norge eller udlandet. Bestemmelserne i eventuelle skatteaftaler med andre lande kan medføre begrænsninger i den norske beskatning.

De fleste af de skatteaftaler Norge har indgået med andre lande gælder for både formue og indkomster. Men den nordiske skatteaftale gælder blot skatten ved indkomster. Du skal derfor betale formueskat i Norge af al din formue når du er skattemæssig bosat i Norge efter norske regler, selvom du bor i et andet nordisk land.

Fra 2019 er der indtrådt nye regler om skat på løn for arbejde udført i Norge. De fleste personer som kommer til Norge, skal betale en bruttoskat på lønindkomsten med en skat på 25 procent. Er du ikke omfattet af social sikring i Norge er satsen 16,8 procent. Skatten bliver endeligt fastsat og betalt når din arbejdsgiver trækker skatten og rapportere til skattemyndighederne. Du kan ikke kræve fradrag for omkostninger.

Du kan vælge at blive beskattet efter de almindelige regler for hele din lønindkomst i stedet for en bruttoskat. Har du lønindkomst over NOK 639 750 eller andre skattepligtige indkomster i Norge som f.eks. indkomst ved virksomhed, skal du betale skat efter de almindelige regler. Det samme gælder hvis du har kapitalindkomst over et vist beløb.

Dette gælder når du er begrænset skattepligtig i det første år du opfylder vilkårerne for at være skattemæssigt bosat i Norge.

For mere information om de nye regler, se skatteetaten.no/kildeskattlonn.

Skattemæssig bopæl ved tilflytning til Norge

En person, der fordelt på en eller flere perioder opholder sig i Norge længere end 183 dage i løbet af en 12-måneders periode, har skattemæssig bopæl i Norge. Det samme gælder en person, der fordelt på en eller flere perioder opholder sig i Norge længere end 270 dage i løbet af en 36-måneders periode. Alle påbegyndte kalenderdøgn med ophold i Norge medregnes ved opgørelsen af antallet af dage.

Opholder du dig længere end 183 dage i Norge i tilflytningsåret, har du skattemæssig bopæl fra den første dag, hvor du opholder dig i Norge. Er de 183 dage fordelt over to skatteår, regnes du for at have skattemæssig bopæl fra 1. januar i det andet år (Du er begrænset skattepligtig året før. Dette vil sige, at du alene er skattepligtig for så vidt angår visse indtægter med tilknytning til Norge).

Hvis du opholder dig i Norge længere end 270 dage i løbet af en 36-måneders periode, har du skattemæssig bopæl fra 1. januar i det år, hvor opholdet varer længere end 270 dage (Du er begrænset skattepligtig i de(t) foregående år).

Hvornår ophører den skattemæssige bopæl ved fraflytning fra Norge?

Kun personer, der tager fast ophold i udlandet, vil blive betragtet som skattemæssigt fraflyttet Norge. Midlertidige ophold i udlandet ophæver ikke den skattemæssige bopæl i Norge.

For at den skattemæssige bopæl i Norge skal ophøre ved fraflytning, skal du godtgøre,

Har du boet mindre end 10 år i Norge forud for det indkomstår, hvor du tager fast ophold i udlandet, ophører den skattemæssige bopæl i Norge i det indkomstår, hvor alle tre ovennævnte betingelser er opfyldt.

Hvis du har boet i Norge i sammenlagt 10 år eller længere forud for det indkomstår, hvor du tager fast ophold i udlandet, kan den skattemæssige bopæl i Norge først ophøre efter udløbet af det tredje indkomstår efter det år, hvor du har taget fast ophold i udlandet. For hvert af de tre år skal du opfylde følgende betingelser:

Bestemmelsen om, at du ikke må råde over bolig i Norge betyder, at hverken du eller din ægtefælle, samlever eller dine mindreårige børn må eje (direkte eller indirekte), leje eller på anden vis have brugsret til en bolig i Norge. Mindreårige børn, der bor sammen med en tidligere ægtefælle eller samlever i Norge, anses normalt ikke for at råde over en bolig i Norge.

I hvert af de tre år skal du indsende selvangivelse (Skattemelding for formues- og inntektsskatt - lønnstakere og pensjonister mv.) og oplyse, om du opfylder betingelserne for ophør af skattepligt.

Menu
 
Logo