Fuld skattepligt

Hvis du har skattemæssig bopæl i Norge, er du skattepligtig i Norge for al formue og indkomst, uanset om denne befinder sig i eller er optjent i Norge eller udlandet. Bestemmelserne i eventuelle skatteaftaler med andre lande kan medføre begrænsninger i den norske beskatning.

De fleste af de skatteaftaler Norge har indgået med andre lande gælder for både formue og indkomster. Men den nordiske skatteaftale gælder blot skatten ved indkomster. Du skal derfor betale formueskat i Norge af al din formue når du er skattemæssig bosat i Norge efter norske regler, selvom du bor i et andet nordisk land.

Har du lønindkomst der skal beskattes med en flad skat på 25 procent (eller 16,8 procent uden trygdeafgifter), er du i tillæg til dette skattepligtig af formue og indtægter fra fast ejendom beliggende i Norge, pension og førtidspension fra Norge samt udbytte fra norske selskaber. Dette gælder når du er begrænset skattepligtig og i det første år du opfylder vilkårerne for at være skattemæssigt bosat.

Du finder mere information på skatteetaten.no/kildeskattlonn.

Skattemæssig bopæl ved tilflytning til Norge

En person, der fordelt på en eller flere perioder opholder sig i Norge længere end 183 dage i løbet af en 12-måneders periode, har skattemæssig bopæl i Norge. Det samme gælder en person, der fordelt på en eller flere perioder opholder sig i Norge længere end 270 dage i løbet af en 36-måneders periode. Alle påbegyndte kalenderdøgn med ophold i Norge medregnes ved opgørelsen af antallet af dage.

Opholder du dig længere end 183 dage i Norge i tilflytningsåret, har du skattemæssig bopæl fra den første dag, hvor du opholder dig i Norge. Er de 183 dage fordelt over to skatteår, regnes du for at have skattemæssig bopæl fra 1. januar i det andet år. (Du er begrænset skattepligtig året før. Dette vil sige, at du alene er skattepligtig for så vidt angår visse indtægter med tilknytning til Norge).

Hvis du opholder dig i Norge længere end 270 dage i løbet af en 36-måneders periode, har du skattemæssig bopæl fra 1. januar i det år, hvor opholdet varer længere end 270 dage. (Du er begrænset skattepligtig i de(t) foregående år).

Hvornår ophører den skattemæssige bopæl ved fraflytning fra Norge?

Kun personer, der tager fast ophold i udlandet, vil blive betragtet som skattemæssigt fraflyttet Norge. Midlertidige ophold i udlandet ophæver ikke den skattemæssige bopæl i Norge.

For at den skattemæssige bopæl i Norge skal ophøre ved fraflytning, skal du godtgøre,

  • at du har taget fast ophold i udlandet,
  • at du ikke igennem en eller flere perioder har opholdt dig i Norge længere end 61 dage i indkomståret, og
  • at du eller dine nærmeste (ægtefælle, samlever, mindreårige børn) ikke råder over en bolig i Norge.

Har du boet mindre end 10 år i Norge forud for det indkomstår, hvor du tager fast ophold i udlandet, ophører den skattemæssige bopæl i Norge i det indkomstår, hvor alle tre ovennævnte betingelser er opfyldt.

Hvis du har boet i Norge i sammenlagt 10 år eller længere forud for det indkomstår, hvor du tager fast ophold i udlandet, kan den skattemæssige bopæl i Norge først ophøre efter udløbet af det tredje indkomstår efter det år, hvor du har taget fast ophold i udlandet. For hvert af de tre år skal du opfylde følgende betingelser:

  • opholdet i Norge må ikke vare længere end 61 dage
  • du eller dine nærmeste (ægtefælle, samlever, mindreårige børn) må ikke råde over en bolig i Norge.

Bestemmelsen om, at du ikke må råde over bolig i Norge betyder, at hverken du eller din ægtefælle, samlever eller dine mindreårige børn må eje (direkte eller indirekte), leje eller på anden vis have brugsret til en bolig i Norge. Mindreårige børn, der bor sammen med en tidligere ægtefælle eller samlever i Norge, anses normalt ikke for at råde over en bolig i Norge.

I hvert af de tre år skal du indsende oplysningsskemaet og oplyse, om du opfylder betingelserne for ophør af skattepligt.