Begrænset skattepligt

Er du ikke skattemæssig bosat i Norge, kan du alligevel være skattepligtig i Norge for visse typer indkomster og formue med tilknytning til Norge, såkaldt begrænset skattepligt.

Lønindkomst

Løn fra en norsk arbejdsgiver ved arbejde udført i Norge, er skattepligtig i Norge. Arbejder du i Norge for en udenlandsk arbejdsgiver, kan lønnen være skattepligtig i Norge.

De fleste personer som kommer til Norge, skal betale en bruttoskat på lønindkomsten med en skat på 25 procent. Er du ikke omfattet af social sikring i Norge er satsen 16,8 procent. Skatten bliver endeligt fastsat og betalt når din arbejdsgiver trækker skatten og rapportere til skattemyndighederne. Du kan ikke kræve fradrag for omkostninger.

Du kan vælge at blive beskattet efter de almindelige regler for hele din lønindkomst i stedet for en bruttoskat. Har du lønindkomst over NOK 651 250 eller andre skattepligtige indkomster i Norge som f.eks. indkomst ved virksomhed, skal du betale skat efter de almindelige regler. Det samme gælder hvis du har kapitalindkomst over et vist beløb.

Dette gælder når du er begrænset skattepligtig i det første år du opfylder vilkårerne for at være skattemæssigt bosat i Norge.

For mere information om de nye regler, se skatteetaten.no/kildeskattlonn.

Du kan også være skattepligtig i Norge når du arbejder på norsk kontinentalsokkel eller om bord på et norskregistreret skib. Der gælder særlige regler for flyvende personel.

Pension og førtidspension

Pension og førtidspension som udbetales fra Norge, er skattepligtig i Norge. Skatten er 15 procent af brutto pension.

Bor du i et land udenfor Norden, kan skattepligten være begrænset som følge af bestemmelserne i skatteaftalen mellem Norge og det land hvor du bor. Bor du i et EU/EØS- land kan du i stedet for at betale skat med 15 procent vælge af få skatten beregnet efter de samme regler der gælder for personer der bor i Norge. For at kunne vælge dette skal mindst 90 procent af indtægten beskattes i Norge.

Du finder mere information på skatteetaten.no.

Fast ejendom

Ejer du fast ejendom i Norge, er du skattepligtig for formue af og indkomst af den faste ejendom.

Aktieudbytte

Du er skattepligtig i Norge når du modtager udbytte fra et norsk selskab eller norsk værdipapirfond.

Erhvervsdrivende

Er du selvstændig erhvervsdrivende er du skattepligtig i Norge når du driver virksomhed gennem et fast driftssted i Norge.

----

Har du indkomst og/eller formue som er skattepligtig i Norge, skal du aflevere oplysningsskema (skattemelding) i Norge. Bliver du beskattet med bruttoskat på lønindkomst skal du ikke aflevere oplysningsskema for lønindkomsten. Du skal heller ikke aflevere oplysningsskema, hvis du kun har aktieudbytte fra et norsk selskab eller arbejder som artist eller idrætsudøver i Norge.