Danmörk
Ísland
Noregur
Finnland
Svíþjóð
Valmynd

Býrð þú í öðru norrænu landi og átt fasteign  í Noregi?

Þetta á við um þig sem býrð í öðru norrænu landi og átt fasteign í Noregi. Með fasteign er hér átt við íbúðarhús, íbúð eða sumarhús.

Skattlagning í Noregi

Ef þú átt heima í öðru norrænu landi og átt fasteign í Noregi ert þú með takmarkaða  skattskyldu í Noregi vegna fasteignarinnar og tekna af henni.

Fasteign og tekjur af henni eru ákvarðaðar á sama hátt án tillits til þess hvort eigandinn er með skattalega heimilisfesti í Noregi eða hefur takmarkaða skattskyldu. Einstaklingar búsettir erlendis eru skattlagðir í flokki 0 og eiga ekki rétt á persónuafslætti.

Ef þú ert búsettur erlendis og átt fasteign í Noregi færð þú norskt skattframtal. Ef þú ert með skattskyldar leigutekjur þarft þú að skila framtalinu inn ásamt eyðublaðinu „Utleie mv. av fast eiendom" (RF 1189). Framtalsfrestur er til 30. apríl árið eftir tekjuárið. Ef þér berst ekki skattframtal átt þú að hafa samband við skattstofuna.

Eign

Skattyfirvöld ákvarða verðmætamat fasteignar. Það verðmat verður skattskyld eign.

Verðmætamat af íbúðarhúsnæði í Noregi er ákveðið á mismunandi hátt allt eftir því hvort um er að ræða fastan dvalarstað, annan dvalarstað eða sumarhús.

Ef húsnæðið er fastur dvalarstaður, er hann verðmetinn sem 25 prósent af áætluðu markaðsverði. Þetta verðmat getur þú fundið út með því að setja inn upplýsingar um húsnæðið í framtalið eða í húsnæðisreiknivélina á skatteetaten.no

Að jafnaði telst fastur dvalarstaður það húsnæði sem þú hefur heimili í þitt við árslok. Einungis er hægt að vera með einn fastan dvalarstað. Ef þú ert með fastan dvalarstað í öðru norrænu landi, mun húsnæði þitt í Noregi ekki vera talinn fastur dvalarstaður samkvæmt norskum reglum.

Ef eignin er svokallaður annar dvalarstaður, en ekki sumarhús, er hún verðmetin sem 90 prósent af áætluðu markaðsverði ársins 2017 (80 prósent 2016). Þetta verðmat finnur þú á sama hátt og með fastan dvalarstað.  Annar dvalarstaður telst vera annað húsnæði en fastur dvalarstaður, t.d. húsnæði sem þú dvelst í um tíma vegna vinnu, húsnæði sem þú leigir út og heilsárshúsnæði sem er nýtt sem sumarhús. Þetta á einnig við þegar þú sjálfur notar það sem sumarhús.

Til sumarhúsa teljast dæmigerðar „hytter“ (skálar), sumarhús og íbúðarsamstæður sem byggðar eru til að nota eingöngu sem frístundahúsnæði. Nýtt frístundahúsnæði á ekki að verðmeta hærra en 30 prósent af kostnaðarverði fyrir hús og lóð, þar innifalið verðmæti eigin vinnu. Kaupir þú notað frístundahúsnæði, fylgir því það verðmætamat sem var á eigninni við sölu.

Verðmætamat á sumarhúsum er heimilt að uppreikna árlega. Þetta er ákveðið á hverju ári. Það á ekki að gera neina almenna uppreikninga af verðmætamatinu frá 2016 til 2017.

Ef verðmætamatið vegna fasts dvalarstaðar og sumarhúsa er hærra en 30 prósent af söluverði, getur þú óskað eftir því að það verði lækkað. Vegna annars dvalarstaðar má verðmætamatið ekki vera hærra en 96 prósent af markaðsverði húsnæðisins 2016 (84 prósent 2015). Verðmætamatið á sumarhúsum er líka hægt að fá lækkað ef það er töluvert hærra en á sambærilegum sumarhúsum í sama sveitarfélagi.

Tekjur

Tekjur vegna leigu á fasteign eru í grundvallaratriðum skattskyldar.

Tekjur af útleigu eigin íbúðarhúsnæðis, sem ekki er fjölbýlishús eru skattfrjálsar þegar þú:

Við útleigu á sumarhúsi sem einnig er til eigin nota eru fyrstu NOK 10.000 af leigutekjunum skattfrjálsar.  Ef leigutekjurnar eru umfram NOK 10.000 eru 85 prósent af umframfjárhæðinni skattskyldar tekjur.

Ef húsnæðið í Noregi er hvorki fastur dvalarstaður þinn eða sumarbústaður skal það sæta „regnskapslikning“. Það þýðir að nettótekjurnar af húsnæðinu, þ.e. munurinn á leigutekjum og raunverulegum rekstrar- og viðhaldsútgjöldum, skulu skattlagðar. Ef þú ert með skattskyldar leigutekjur, verður þú að senda inn framtal ásamt eyðublaðinu „Utleie mv. av fast eiendom" (RF 1189).

Þeir sem búsettir eru erlendis og eiga fasteign í Noregi geta óskað eftir frádrætti vegna skulda og vaxta af þeim skuldum sem tengjast fasteigninni. Veðskuldir sem stofnað er til og þinglýstar eru við kaup á fasteigninni eða seinni kostnaður af fasteigninni, eru að jafnaði taldar nægilega tengdar fasteigninni.

Hagnaður af sölu

Hagnaður af sölu á fasteign í Noregi er í grundvallaratriðum skattskyldur í Noregi. 

Hagnaður af sölu á eigin húsnæði er skattfrjáls ef þú hefur átt húsnæðið lengur en eitt ár og hefur notað það til íbúðar í minnst eitt ár á síðustu tveim árum fyrir söluna.

Hagnaður af sölu á sumarsbústað er skattfrjáls ef þú hefur átt sumarbústaðinn lengur en fimm ár og hefur notað hann sem eigin sumarbústað í minnst fimm ár af síðustu átta árum fyrir söluna.

Frádráttur vegna taps er einungis heimill þegar hugsanlegur hagnaður hefði verið skattskyldur.

Fasteignarskattur

Í sumum sveitarfélögum í Noregi verður að greiða fasteignarskatt til sveitarfélagsins. Í einstaka sveitarfélögum er fasteignaskatturinn á bæði föstum dvalarstað og öðrum dvalarstað eða svokölluðu „primær og sekundærbolig“ ákveðinn á grundvelli skattskylds verðmætamats.

Veldu hitt landi­ hÚr:   Danmörk | Ísland | Finnland | Svíþjóð
Valmynd
 
Logo