Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i Norge og arbeider i et annet nordisk land for en privat arbeidsgiver?

Dette gjelder deg som bor i Norge og arbeider i et annet nordisk land for en privat arbeidsgiver. Informasjonen gjelder bare beskatningen av din arbeidsinntekt.

Se her om du har en offentlig arbeidsgiver, arbeider som sjømann eller flyvende personell, arbeider på dansk kontinentalsokkel, eller har inntekt som artist eller idrettsutøver.

Din arbeidsgiver er fra arbeidslandet

Du skal betale skatt på lønnen i arbeidslandet. Det finnes enkelte unntak, se nedenfor under "Særregler".

Din arbeidsgiver er fra et annet land enn arbeidslandet

Du skal betale skatt på lønnen i arbeidslandet når ett av følgende vilkår er oppfylt:

Er ingen av disse vilkårene oppfylt, er lønnen bare skattepliktig i Norge. Det finnes enkelte unntak, se nedenfor under "Særregler".

Lønnsinntekt som skal beskattes i et annet nordisk land, er også skattepliktig i Norge.

For at du ikke skal bli dobbeltbeskattet har du krav på en forholdsmessig nedsettelse av den norske skatten. Skattenedsettelsen fører til at det ikke blir norsk skatt på den lønnsinntekt som beskattes i det andre nordiske landet. Det betyr også at skattenivået på den øvrige inntekten som skal beskattes bare i Norge, blir det samme som om hele inntekten hadde blitt skattlagt i Norge (progresjonseffekt). Det har ingen betydning hvor mye skatt du faktisk har betalt i arbeidslandet.

Arbeidsinntekt opptjent i et annet nordisk land, skal alltid oppgis i den norske skattemeldingen. For å få nedsettelse av norsk skatt, må du levere skjemaet "Nedsetting av inntektsskatt på lønn" (RF-1150) sammen med skattemeldingen.

Særregler

Grensegjengere

Bor du i Norge i en kommune som grenser mot Sverige og arbeider i en grensekommune i Sverige, omfattes du av grensegjengerregelen. Det samme gjelder om du bor i Norge i en kommune som grenser mot Finland og arbeider i en grensekommune i Finland. Grensegjengerregelen innebærer at du bare skal betale skatt av lønnen i det landet der du bor. Det er et vilkår at du normalt besøker din faste bolig i det landet der du er bosatt minst to dager i uken med en overnatting.

Den nye Svinesundsbroen

Bor du i Norge og arbeider med vedlikehold og drift av den nye Svinesundsbroen, skal du bare betale skatt av lønnen i Norge selv om du utfører arbeidet i Sverige.

Styregodtgjørelse

Du skal betale skatt i Norge hvis du får styregodtgjørelse fra et selskap i et annet nordisk land. Inntekten kan også beskattes i det landet der selskapet er hjemmehørende. Dette gjelder uten hensyn til hvor arbeidet er utført.

Har du betalt skatt i et annet nordisk land, kan du kreve fradrag i norsk skatt for den skatten som er betalt der, såkalt kreditfradrag. Du må levere skjemaet "Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfradrag" (RF-1147) sammen med selvangivelsen.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med NAV i Norge eller trygdemyndighetene i det landet der du arbeider, for mer informasjon.

 

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Meny
 
Logo