Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i Norge og arbeider i et annet nordisk land for en offentlig arbeidsgiver?

Dette gjelder deg som bor i Norge og som arbeider i et annet nordisk land for en offentlig arbeidsgiver. Informasjonen gjelder bare beskatningen av lønnsinntekten.

Definisjon av "offentlig arbeidsgiver"

Du har offentlig arbeidsgiver når du er ansatt av staten, et fylke, en kommune eller en offentligrettslig institusjon, eller en tilsvarende forvaltningsmyndighet i de øvrige nordiske land. Statlige universiteter og høyskoler i andre land enn Finland, anses som offentlige arbeidsgivere. De finske universitetene anses som private arbeidsgivere. Et aksjeselskap som eies av staten eller en kommune mv., anses ikke som en offentlig arbeidsgiver. Staten, kommunen mv. anses heller ikke som offentlig arbeidsgiver når virksomheten må anses som forretningsvirksomhet.

Dersom du ikke har en offentlig arbeidsgiver, skal du beskattes etter de reglene som er beskrevet under "Bor du i Norge og arbeider i et annet nordisk land for en privat arbeidsgiver?"

Norsk offentlig arbeidsgiver

Arbeider du i et annet nordisk land og mottar lønn fra en norsk offentlig arbeidsgiver, skal lønnen bare beskattes i Norge.

Offentlig arbeidsgiver som er hjemmehørende i et annet nordisk land

Arbeider du i et annet nordisk land og mottar lønn fra en offentlig arbeidsgiver som er hjemmehørende i det landet der du arbeider, skal lønnen beskattes i det landet. Utfører du hele eller en del av arbeidet i Norge, skal lønn for arbeid utført i Norge vanligvis bare beskattes i Norge.

Beskatning i Norge

Lønnsinntekt som beskattes i et annet nordisk land, skal du alltid føre opp i den norske skattemeldingen. Du må også fylle ut skjemaet "Nedsetting av inntektsskatt på lønn" (RF-1150) som du sender med skattemeldingen. Ved skattefastsettingen i Norge skal du få en nedsettelse av den norske skatten etter den s.k. alternative fordelingsmetoden slik at du ikke får skatt på lønnsinntekten både i arbeidslandet og i Norge.

Lønn som blir beskattet i et annet nordisk land, blir ikke beskattet i Norge, men den blir tatt med ved beregningen av norsk skatt på dine øvrige inntekter. Først beregnes skatten på all inntekt, dvs. både inntekt som skal beskattes i Norge, og lønnsinntekt i det andre nordiske landet. Deretter blir det totale skattebeløpet satt ned med den del av skatten som forholdsmessig faller på inntekten i det andre nordiske landet. Dette fører til at det ikke blir norsk skatt på den lønnsinntekt som beskattes i det andre nordiske landet. Det betyr også at skattenivået på den inntekten som skal beskattes i Norge, blir det samme som om hele inntekten hadde blitt skattlagt i Norge (progresjonseffekt).

Skatten på hele inntekten skal altså settes ned med den delen av skatten som forholdsmessig faller på lønnsinntekten i det andre nordiske landet. Det tas ikke hensyn til hvor mye skatt du faktisk har betalt i utlandet.

Grensegjengere

Grensegjengere er personer som bor i Norge i en grensekommune til Sverige eller Finland og arbeider i en grensekommune på den andre siden av grensen. Det gjelder spesielle regler for grensegjengere. Er du grensegjenger, skal du betale skatt av arbeidsinntekten bare i Norge. Det er et vilkår at du regelmessig oppholder deg minst to dager i uken med en overnatting i din faste bolig i Norge.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Meny
 
Logo