Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i et annet nordisk land og får pensjon eller uføreytelser fra Norge?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og som får pensjon eller uføreytelser  fra Norge. Informasjonen gjelder bare beskatningen av den norske pensjonen/uføreytelsen.

Får du andre trygdeytelser enn pensjon og uføreytelser fra Norge, se Trygdeytelser.

Beskatning i Norge

Du skal betale skatt av pensjonen i Norge. Dette gjelder uansett om pensjonen utbetales fra folketrygden (NAV), en tidligere arbeidsgiver, en norsk pensjonskasse eller en annen utbetaler i Norge.

Du skal også betale skatt i Norge av uføretrygd fra folketrygden (NAV) og uføreytelser fra livrenteforsikringer (IPA og IPS).

Du kan søke om skattefritak i Norge hvis du får uføreytelser fra andre offentlige ordninger enn folketrygden og uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og andre private ordninger (som ikke er livrenter).

Personer som er skattemessig bosatt i Norge

Har du flyttet fra Norge, men fortsatt er skattemessig bosatt i Norge etter norske regler, skal pensjon og skattepliktige uføreytelser beskattes etter samme regler som gjelder for personer som bor i Norge.

Personer med begrenset skatteplikt

Er du skattemessig emigrert eller aldri har bodd i Norge, skal du i utgangspunktet betale 15 prosent skatt av brutto pensjon og skattepliktige uføreytelser. Den som utbetaler pensjon eller skattepliktig uføreytelse i Norge skal trekke skatt før pensjonen/uføreytelsen utbetales til deg. Du får en norsk skattemelding.

Du kan ha krav på en lavere skatt enn 15 prosent når minst 90 prosent av din inntekt er skattepliktig i Norge.

For mer informasjon se brosjyren "Kildeskatt på pensjon og uføreytelser" på skatteetaten.no.

Pensjon og uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger er skattefrie i Norge når du ikke har opptjent pensjonspoeng i den norske folketrygden.

Trygdeavgift

Har du offentlig pensjon/uføreytelse bare fra Norge, skal du betale trygdeavgift av pensjonen/uføreytelsen i Norge. Har du annen pensjon/uføreytelse i tillegg, må du ta kontakt med NAV for å avklare om du skal betale trygdeavgift i Norge.

Trygdeavgiften på pensjon er 5,1 prosent. Trygdeavgiften på uføretrygd og andre uføreytelser er 8,2 prosent.

Beskatning i bostedslandet

Pensjonen/uføreytelsen kan også være skattepliktig i ditt bostedsland. Beskattes du både i Norge og i det landet der du er bosatt, er det bostedslandet som skal sørge for at pensjonen/uføreytelsen ikke blir dobbeltbeskattet. Du skal derfor alltid gi opplysninger om dine inntekter fra Norge i skattemeldingen i ditt bostedsland.

Har du spørsmål om rett til pensjon/uføreytelser fra Norge?

Har du spørsmål om du har rett til pensjon/uføreytelser fra Norge, må du ta kontakt med NAV om pensjon og uføretrygd fra folketrygden eller med den som skal utbetale pensjonen/uføreytelsen.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Meny
 
Logo