Bor du i Norge og eier fast eiendom i et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som bor i Norge og som eier fast eiendom i et annet nordisk land.

Skattlegging i Norge

Fast eiendom i et annet nordisk land er skattepliktig i Norge.

I Norge skal både formuesverdien og inntekten fastsettes etter norske regler, uavhengig av hvordan eiendommen skattlegges i utlandet.

Formue

Det skal alltid fastsettes en norsk formuesverdi på fast eiendom i utlandet. For bolig- og fritidseiendommer i utlandet som ikke tidligere har fått fastsatt en norsk formuesverdi, settes formuesverdien til maksimalt 30 prosent av omsetningsverdien på eiendommen i utlandet, eventuelt 30 prosent av byggekostnadene inkludert tomt. For bolig- og fritidseiendommer i utlandet kan det foretas årlige prosentvise justeringer. Formuesverdien skal ikke justeres for 2020 og 2021.

Du kan kreve at formuesverdien på fast eiendom i utlandet settes ned dersom den overstiger 30 prosent av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi.

Formuesverdien skal legges til grunn ved skattleggingen av formue.

Har du fast eiendom eller annen formue (f.eks. aksjer) som verdsettes lavere enn til 100 prosent av markedsverdi, kan du få en reduksjon av ditt gjeldsfradrag. Du finner mer informasjon på skatteetaten.no.

Eiendomsverdien som er fastsatt av skattemyndighetene i det landet hvor eiendommen ligger, skal ikke legges til grunn ved skattleggingen i Norge.

Inntekt

Leieinntekter fra eiendom i utlandet er skattepliktig i Norge etter de samme reglene som gjelder for utleie av eiendom i Norge.

Er leieinntektene helt eller delvis skattefrie etter norske regler, får du ikke fradrag for kostnader knyttet til utleien. Du får heller ikke fradrag for skatt betalt i det landet der eiendommen ligger. Dette gjelder både for eiendomsskatt og ordinær inntektsskatt.

Blir den faste eiendommen i utlandet regnskapsbehandlet i Norge, dvs. at nettoinntekten ved utleie er skattepliktig, kan du få fradrag i inntekten for kostnader knyttet til utleieforholdet, og utenlandsk eiendomsskatt. Har du betalt ordinær inntektsskatt av inntekt fra den faste eiendommen i det andre landet, kan du kreve et fradrag i norsk skatt for den inntektsskatt som du har betalt i det andre landet (kreditfradrag). Fradraget er begrenset til den norske skatten på din utlandsinntekt.

Du kan ikke få fradrag i norsk skatt for følgende utenlandske skatter: 

Danmark: Ejendomsværdiskat

Finland: Fastighetsskatt

Sverige: Kommunal fastighetsavgift

Du har krav på fullt fradrag for gjeldsrenter ved skattleggingen i Norge selv om du har fast eiendom i et annet nordisk land. Dette gjelder også gjeldsrenter som knytter seg til den utenlandske eiendommen og selv om lånet er tatt opp i en utenlandsk bank. 

Gevinst ved salg

Gevinst ved salg av fast eiendom i et annet nordisk land er skattepliktig i Norge etter de samme reglene som gjelder for salg av fast eiendom i Norge. Tap ved salg av fast eiendom i et annet nordisk land er fradragsberettiget hvis gevinsten hadde vært skattepliktig i Norge.

Gevinsten er også skattepliktig i det landet der den faste eiendommen ligger etter de reglene som gjelder der.

Skattlegges du for gevinsten i Norge, kan du kreve fradrag i norsk skatt for den utenlandske skatten på gevinsten (kreditfradrag). Fradraget er begrenset til den norske skatten på din utlandsinntekt.

Har du eid og brukt eiendommen lenge nok til å oppfylle vilkårene for skattefri gevinst ved salg, er gevinsten skattefri i Norge. Da kan du ikke kreve fradrag for skatt som du har betalt på gevinsten i det landet der eiendommen ligger. Du kan da heller ikke kreve fradrag for tap.

Fordi den skattepliktige gevinsten blir beregnet både etter reglene i det landet der eiendommen ligger og etter norske regler, blir det beløpet som er skattepliktig i Norge og i det andre landet forskjellig.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige