Bor du i et annet nordisk land og eier fast eiendom i Norge?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og som har fast eiendom i Norge. Med fast eiendom menes her bolig (hus eller leilighet) og fritidsbolig.

Skattlegging i Norge

Bor du i et annet nordisk land og har fast eiendom i Norge, er du begrenset skattepliktig i Norge for formue i og inntekt av den faste eiendommen.

Formue i og inntekt av fast eiendom fastsettes på samme måte som når eieren er skattemessig bosatt i Norge. Personer som ikke er bosatt i Norge skattlegges i klasse 0 og har ikke krav på personfradrag.

Bor du i utlandet og har fast eiendom i Norge, får du en norsk skattemelding. Har du skattepliktig utleieinntekt, må du sende inn skattemeldingen med opplysninger om den skattepliktige inntekten. Fristen for å sende inn skattemeldingen er 30. april i året etter inntektsåret. Får du ikke tilsendt skattemelding må du ta kontakt med Skatteetaten.

Formue

Skattemyndighetene fastsetter en formuesverdi på fast eiendom. Det er denne verdien som er skattepliktig formue.

Formuesverdien av boligeiendom i Norge fastsettes forskjellig avhengig av om boligen er en primærbolig, en sekundærbolig eller en fritidsbolig.

Er eiendommen din primære bolig, er formuesverdien 25 prosent av en beregnet omsetningsverdi. Denne verdien finner du ved å fylle inn opplysninger om boligen i skattemeldingen eller i boligkalkulatoren på skatteetaten.no.

Som hovedregel er primærboligen den boligen der du har ditt hjem ved årets utgang. Du kan bare ha én primærbolig. Om du har din faste bolig i et annet nordisk land, vil din bolig i Norge normalt ikke være en primærbolig etter norske regler.

Er eiendommen i Norge en sekundærbolig, men ikke en fritidsbolig, er formuesverdien 90 prosent av en beregnet omsetningsverdi. Denne verdien finner du på samme måte som for en primærbolig. Som sekundærbolig regnes annen boligeiendom enn primærbolig, dvs. blant annet pendlerbolig, en bolig som du leier ut og en helårsbolig som anvendes som fritidsbolig. Dette gjelder også når du selv anvender den som fritidsbolig.

Som fritidsboliger regnes typiske hytter, sommerhus og leilighetskompleks bygget utelukkende for fritidsformål. Nye fritidsboliger skal ikke verdsettes høyere enn 30 prosent av byggekostnadene, inkludert tomt, eller 30 prosent av eiendommens omsetningsverdi. Kjøper du en brukt fritidsbolig, overtar du formuesverdien fra den du kjøper av.

Formuesverdien på fritidsboliger kan oppjusteres årlig. Dette besluttes hvert år. Formuesverdien skal ikke justeres for 2020 og 2021.

Du kan kreve at formuesverdien på din primærbolig settes til 25 prosent av boligens dokumenterte omsetningsverdi. For din sekundærbolig kan du kreve at formuesverdien settes til 90 prosent av dokumentert omsetningsverdi. Formuesverdien på fritidseiendom kan settes ned dersom den overstiger 30 prosent av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi.

Har du fast eiendom i Norge kan du i utgangspunktet kreve fradrag for gjeld som er knyttet til den faste eiendommen. Når eiendommen i Norge er en sekundærbolig, som verdsettes til 90 prosent av omsetningsverdi, vil du få en reduksjon av ditt gjeldsfradrag. Du finner mer informasjon på skatteetaten.no 

Inntekt

Inntekt ved utleie av fast eiendom er i utgangspunktet skattepliktig.

Leier du ut den boligen som du bor i, i 30 dager eller mer, er inntekten skattefri når du:

  • leier ut inntil halvparten av boligen regnet etter utleieverdi eller
  • leier ut hele eller en større del av boligen for inntil NOK 20 000 i inntektsåret

Leier du ut hele eller deler av den boligen som du bor i, i mindre enn 30 dager, er inntekten skattepliktig etter en sjablongmetode. Utleieinntekter inntil NOK 10 000 årlig er skattefrie, og av det overskytende beløpet regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt. Trettidagers-grensen knytter seg til hvert utleieforhold. Beløpsgrensen på 10 000 kroner gjelder for boligen i hele inntektsåret, og ikke per utleieforhold. Du finner mer informasjon på skatteetaten.no

Ved utleie av fritidsbolig som du også bruker selv i rimelig omfang i ferier og fritid, er de første NOK 10 000 i leieinntekt, skattefrie. Overstiger leieinntektene NOK 10 000, er 85 prosent av det overskytende beløp skattepliktig inntekt.

Er boligen i Norge verken din faste bolig eller fritidsbolig, skal den regnskapsbehandles. Dette innebærer at nettoinntekten av boligen, dvs. differansen mellom leieinntekter og faktiske drifts- og vedlikeholdsutgifter, skal skattlegges.

Har du skattepliktig utleieinntekt, må du sende inn skattemeldingen med opplysninger om den skattepliktige inntekten.

Når du har fast eiendom i Norge kan du kreve fradrag for gjeldsrenter for den gjeld som er knyttet til den faste eiendommen. Pantegjeld som er stiftet og tinglyst ved anskaffelsen av eiendommen eller senere påkostninger, regnes normalt å være tilstrekkelig knyttet til den faste eiendommen.

Gevinst ved salg

Gevinst ved salg av fast eiendom i Norge er i utgangspunktet skattepliktig i Norge.

Gevinst ved salg av egen bolig er skattefri hvis du har eid boligen mer enn ett år og du har brukt den som egen bolig i minst ett år i løpet av de siste to årene før salget.

Gevinst ved salg av fritidsbolig er skattefri hvis du har eid fritidsboligen i mer enn fem år og du har brukt den som egen fritidsbolig i minst fem av de siste åtte årene før salget.

Tap er bare fradragsberettiget når en eventuell gevinst ville vært skattepliktig.

Eiendomsskatt

I noen kommuner i Norge må du betale kommunal eiendomsskatt. I enkelte kommuner blir den kommunale eiendomsskatten på primær- og sekundærboliger fastsatt på grunnlag av den beregnede omsetningsverdi som brukes ved fastsettelse av formuesverdier på boliger. Du finner mer informasjon om eiendomsskatt på skatteetaten.no.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige