Bor du i Norge og eier aksjer mv. i et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som bor i Norge og som eier aksjer i et selskap eller andeler i et verdipapirfond i et annet nordisk land. Informasjonen gjelder bare inntekter av aksjer og andeler i verdipapirfond.

Det gjelder særskilte regler for aksjer og andeler i verdipapirfond som inngår i en aksjesparekonto.

Aksjeutbytte og utdeling fra verdipapirfond

Skattlegging i utbetalingslandet

Aksjeutbytte er skattepliktig i utbetalingslandet. Skatten er begrenset til 15 prosent etter den nordiske skatteavtalen. Du kan kreve fradrag i den norske skatten for den skatten som du har betalt i utlandet (kreditfradrag). Fradraget er begrenset til den norske skatten på aksjeutbyttet.

Det samme gjelder utdeling fra verdipapirfond når utdelingen skattlegges på samme måte som aksjeutbytte i utbetalingslandet.

Skattlegging i Norge

Aksjeutbytte fra et selskap i et annet nordisk land, er skattepliktig i Norge på samme måte som utbytte fra et norsk selskap.

Det er bare den delen av utbyttet som overstiger en fastsatt avkastning av inngangsverdien (skjermingsfradraget) som er skattepliktig.

Skjermingsfradraget beregnes for hver aksje eid per 31. desember i inntektsåret og viser hvor stort utbytte som kan mottas skattefritt. Dersom utbyttet er større enn skjermingsfradraget, skal det overskytende beløpet multipliseres med 1,44 og skattlegges med 22 prosent i 2020 og 2021 (effektiv skattesats 31,68 prosent). Dersom utbyttet er mindre enn skjermingsfradraget det enkelte år, kan ubenyttet skjermingsfradrag brukes til å redusere fremtidig skattepliktig utbytte og/eller gevinst for senere år. 

Utdeling fra et verdipapirfond i et annet nordisk land skattlegges på samme måte som utdeling fra et norsk verdipapirfond.

Har du utenlandske aksjer må du gi opplysninger om aksjene i skattemeldingen. Det samme gjelder når du har andeler i utenlandske verdipapirfond og du ikke har mottatt en beholdningsoppgave fra VPS eller forvaltningsselskapet.

Er det trukket mer enn 15 prosent skatt på utbyttet fra et selskap hjemmehørende i et annet nordisk land, kan du søke om å få utbetalt for mye betalt skatt i det andre landet.

Gevinst ved salg av aksjer og andeler i verdipapirfond

Gevinst ved salg av aksjer i et selskap i et annet nordisk land, skattlegges i Norge på samme måte som gevinst ved salg av aksjer i et norsk selskap. Gevinst ved salg av andeler i et verdipapirfond i et annet nordisk land, skattlegges i Norge på samme måte som gevinst ved salg av andeler i et norsk verdipapirfond.

Ved beregningen av den skattepliktige gevinsten tas hensyn til beregnet skjermingsfradrag som ikke er benyttet ved beskatningen av mottatt utbytte/utdeling.

Har du vært bosatt i et annet nordisk land, kan gevinst ved salg av aksjer også være skattepliktig der når salget skjer i det året du blir bosatt i Norge etter den nordiske skatteavtalen eller i et antall etterfølgende år. Det er forskjellige regler i de nordiske land om når gevinst ved salg av aksjer kan beskattes etter utflytting. Blir du skattlagt i et annet nordisk land etter at du flyttet til Norge, kan du kan kreve fradrag i den norske skatten for den skatten som du har betalt i utlandet (kreditfradrag). Fradraget er begrenset til den norske skatten på gevinsten.

Tap ved salg av aksjer i et selskap i et annet nordisk land, er fradragsberettiget på samme måte som tap ved salg av aksjer i et norsk selskap.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige