Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i et annet nordisk land og eier aksjer mv. i Norge?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og som har aksjer i et norsk selskap eller andeler i et norsk aksjefond. Informasjonen gjelder bare inntekter av aksjer og fondsandeler.

Aksjeutbytte og utdeling fra aksjefond

Beskatning i Norge

Aksjeutbytte fra et norsk selskap kan beskattes i Norge. Utdeling fra aksjefond beskattes på samme måte som aksjeutbytte.

Selskapet trekker skatt ved utbetalingen og innbetaler den til skattemyndighetene. Du trenger ikke å sende skattemelding til norske skattemyndigheter.

Skatten er etter den nordiske skatteavtalen begrenset til 15 pst.

Etter norske interne regler er det bare den delen av utbetalt utbytte som overstiger en fastsatt avkastning av inngangsverdien (skjermingsfradraget) som er skattepliktig. Skjermingsfradraget beregnes for hver aksje/andel eid per 31. desember i inntektsåret og viser hvor stort utbytte som kan mottas skattefritt.

Når skatten beregnet etter norske interne regler (25 pst. av det utbyttet som overstiger skjermingsfradraget) er lavere enn 15 pst av brutto utbytte (beregnet per aksje), kan du anmode om å få tilbakebetalt for mye betalt norsk skatt. Du kan også anmode om få tilbakebetalt for mye betalt norsk skatt når selskapet har trukket kildeskatt etter en høyere sats enn 15 pst. En slik anmodning skal sendes til Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, N-0134 Oslo.

Du må selv legge frem all informasjon som er nødvendig for at ligningsmyndighetene skal kunne avgjøre om du har krav på tilbakebetaling av skatt.

Beskatning i bostedslandet

Aksjeutbytte fra et norsk selskap er også skattepliktig i ditt bostedsland. Dobbeltbeskatning unngås ved at du kan kreve fradrag for den norske skatten i skatten i bostedslandet (kreditfradrag).

Gevinst ved salg av aksjer og andeler i aksjefond

Har du aldri bodd i Norge er gevinst ved salg av aksjer i et norsk selskap ikke skattepliktig i Norge. Det samme gjelder for gevinst ved salg av andeler i et norsk aksjefond. Beskatningen skjer i ditt hjemland etter de reglene som gjelder der.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Meny
 
Logo