Full skatteplikt

Er du skattemessig bosatt i Norge, er du skattepliktig til Norge for all formue og inntekt uansett om den befinner seg i eller er opptjent i Norge eller i utlandet. Bestemmelser i skatteavtaler med andre land kan føre til at den norske beskatningen begrenses.

De fleste skatteavtalene Norge har med andre land gjelder både formue og inntekt. Men bl.a. den nordiske skatteavtalen, gjelder bare inntektsskatt. Du må derfor betale formuesskatt i Norge av all din formue når du er skattemessig bosatt i Norge etter norske regler, selv om du bor i et annet nordisk land.

Har du lønnsinntekt som skattlegges med en flat sats på 25 prosent (eller 16,8 prosent uten trygdeavgift), er du i tillegg skattepliktig for formue i og inntekt av fast eiendom i Norge, pensjon og uføreytelser fra Norge og utbytte fra norske selskaper. Dette gjelder når du er begrenset skattepliktig og i det første året du oppfyller vilkårene for å være skattemessig bosatt.

Du finner mer informasjon på skatteetaten.no/kildeskattlonn.

Skattemessig bosted ved innflytting til Norge

En person som i en eller flere perioder oppholder seg i Norge i mer enn 183 dager i en tolvmånedersperiode, blir skattemessig bosatt i Norge. Det samme gjelder en person som i en eller flere perioder oppholder seg i Norge i mer enn 270 dager i løpet av en trettiseksmånedersperiode. Alle hele eller deler av kalenderdøgn med opphold i Norge tas med ved beregning av antall dager.

Oppholder du deg mer enn 183 dager i Norge i innflyttingsåret, er du skattemessig bosatt fra første dag du oppholder deg i Norge. Fordeler de 183 dagene seg på to inntektsår, blir du skattemessig bosatt fra 1. januar i år to. (Du vil være begrenset skattepliktig i året før. Det vil si at du bare er skattepliktig for visse inntekter med tilknytning til Norge.)

Oppholder du deg i Norge mer enn 270 dager i en trettiseksmånedersperiode, er du skattemessig bosatt fra 1. januar i det året oppholdet overstiger 270 dager. (Du vil være begrenset skattepliktig i de(t) foregående år.)

Når opphører skattemessig bosted ved utflytting fra Norge

Det er bare de som tar fast opphold i utlandet som kan anses som skattemessig utflyttet fra Norge. Midlertidig opphold i utlandet opphever ikke det skattemessige bosted i Norge.

For at skattemessig bosted i Norge skal opphøre ved utflytting må du godtgjøre

  • at du har tatt fast opphold i utlandet
  • at du ikke har oppholdt deg i Norge i en eller flere perioder som overstiger 61 dager i inntektsåret og
  • at du eller dine nærstående (ektefelle, samboer, mindreårige barn) ikke disponerer bolig i Norge

Har du bodd mindre enn 10 år i Norge før det inntektsåret du tar fast opphold i utlandet, opphører skattemessig bosted i Norge i det inntektsår samtlige av de tre vilkårene over er oppfylt.

Har du bodd i Norge i til sammen 10 år eller mer før det inntektsåret du tar fast opphold i utlandet, kan det skattemessige bosted i Norge først opphøre etter utløpet av det tredje inntektsåret etter det året du tok fast opphold i utlandet. For hvert av de tre årene må du oppfylle følgende krav:

  • oppholdet i Norge må ikke overstige 61 dager
  • du selv eller dine nærstående (ektefelle, samboer, mindreårige barn) må ikke disponere bolig i Norge

Vilkåret om at du ikke må disponere bolig i Norge betyr at verken du eller din ektefelle, samboer eller dine mindreårige barn må eie (direkte eller indirekte), leie eller på annet grunnlag ha rett til å bruke en bolig i Norge. Mindreårige barn som bor sammen med en tidligere ektefelle eller samboer i Norge, anses normalt ikke å disponere bolig i Norge.

I hvert av de tre årene må du sende inn skattemelding og opplyse om du fyller vilkårene for opphør av skatteplikt.