Skattemelding

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og som har inntekt og/eller formue i Norge.

Hvem skal levere skattemelding i Norge?

Alle som har inntekt og/eller formue som er skattepliktig i Norge, skal levere skattemelding til norske skattemyndigheter. Plikten til å levere skattemelding gjelder uansett om du er fullt eller begrenset skattepliktig.

Blir du skattlagt med en flat skatt på lønnsinntekten, skal du ikke levere skattemelding for lønnsinntekten. Du trenger heller ikke å levere skattemelding hvis du bare har aksjeutbytte fra et norsk selskap eller arbeider som artist eller idrettsutøver i Norge.

Hvordan leverer du skattemelding?

I mars/april i året etter inntektsåret får du tilsendt en skattemelding fra Skatteetaten. Skattemeldingen er forhåndsutfylt med opplysninger som Skatteetaten har fått fra arbeidsgivere, banker, forsikringsselskaper, barnehager mv.

Du må kontrollere at de forhåndsutfylte opplysningene er fullstendige og korrekte.

Hvis innholdet i skattemeldingen ikke er korrekt eller det mangler opplysninger, må du endre i skattemeldingen og levere den innen fristens utløp. Du kan levere skattemeldingen på skatteetaten.no eller på papir. Har du fått "Skattemelding for formues- og inntektskatt - lønnstakere og pensjonister mv.", kan du la være å sende den inn hvis opplysningene er fullstendige og korrekte. Leverer du ikke skattemeldingen, anses den for å være levert med de forhåndsutfylte opplysningene.

Har du ikke mottatt en forhåndsutfylt skattemelding, må du ta kontakt med Skatteetaten. Får du ingen forhåndsutfylt skattemelding, må du fylle ut og levere skattemeldingen på skjema RF-1281. Skjemaet finner du på skatteetaten.no/skjema.

Har du sammen med skattemeldingen fått en foreløpig skatteberegning som viser at du har betalt for lite skatt, slipper du å betale renter av restbeløpet dersom du betaler senest 31. mai. Du finner informasjon om konto- og KID-nummer for betaling av tilleggsforskudd på skattemeldingen. Vær oppmerksom på at dersom du endrer inntekts- eller fradragsbeløp i skattemeldingen, blir også sum skatt endret.

Når skal du levere skattemeldingen?

Fristen for å levere "Skattemeldingen for formues- og inntektsskatt - lønnstakere og pensjonister mv." er 30. april. Leverer du ikke skattemeldingen, anses den for å være levert med de forhåndsutfylte opplysningene.

Er du selvstendig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) er fristen for å levere "Skattemelding for formues- og inntektsskatt - personlige næringsdrivende mv." 31. mai. Du må sende inn skattemeldingen elektronisk.

Ordningen med leveringsfritak gjelder bare for personer som får skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister.

Utveksling av opplysninger mellom skattemyndighetene

For å sikre riktig beskatning har alle de nordiske landene regler om at arbeidsgivere, banker og andre skal sende inn opplysninger til skattemyndighetene om utbetalt lønn, pensjon, utbytte, renter mv. Her skal bl.a. mottakerens navn og adresse, hva slags inntekt det er og beløpets størrelse fremgå. Plikten til å sende inn opplysninger omfatter også utbetalinger til personer som er bosatt i andre land.

For å sikre en korrekt beskatning har de nordiske landene blitt enige om å utveksle opplysninger. Utvekslingen skjer hvert år mellom særskilt utpekte enheter i skattemyndighetene og gjennom sikre kanaler. Det utveksles store mengder opplysninger mellom de nordiske landene. Disse opplysningene brukes av skattemyndighetene i bostedslandet for å kontrollere at personer med grensekryssende aktiviteter har oppfylt sine forpliktelser til å opplyse om inntekt og formue i utlandet.