Bor du i Norge och äger fast egendom i ett annat nordiskt land?

Detta gäller dig som bor i Norge och som äger fast egendom i ett annat nordiskt land.

Beskattning i Norge

Fast egendom i ett annat nordiskt land är skattepliktig i Norge.

I Norge ska både förmögenhetsvärdet och inkomsten fastställas efter norska regler oberoende av hur egendomen beskattas i utlandet.

Förmögenhet

Det ska alltid fastställas ett norskt förmögenhetsvärde på fast egendom i utlandet. För bostäder och fritidshus i utlandet där det inte tidigare har fastställts ett norskt förmögenhetsvärde sätts förmögenhetsvärdet till maximalt 30 procent av marknadsvärdet på egendomen i utlandet, eventuellt till 30 procent av byggkostnaden inklusive tomt. För bostäder och fritidshus i utlandet kan det göras en årlig procentuell justering. Förmögenhetsvärdet ska inte justeras för 2020 och 2021.

Du kan begära att förmögenhetsvärdet på fast egendom i utlandet sätts ned om den överstiger 30 procent av egendomens dokumenterade marknadsvärde.

Förmögenhetsvärdet ligger till grund för förmögenhetsbeskattningen.

Har du fast egendom eller annan förmögenhet (t.ex. aktier) som beräknas till lägre värde än 100 procent av marknadsvärdet får du en reducering av ditt skuldavdrag. Du hittar mer information på skatteetaten.no.

Taxeringsvärdet som är fastslaget i det land där egendomen ligger, ska inte läggas till grund för förmögenhetsskatten i Norge.

Inkomst

Uthyrningsinkomster från egendom i utlandet är skattepliktigt i Norge enligt samma regler som gäller för uthyrning av egendom i Norge.

Är uthyrningsinkomsten helt eller delvis skattefri enligt norska regler, får du inte avdrag för kostnader som hör till uthyrningen. Du kan inte heller få avdrag för skatt som är betald i det land där egendomen ligger. Detta gäller både förmögenhetsskatt och vanlig inkomstskatt.

Om den fasta egendomen i utlandet blir beskattad enligt de norske reglerna om "regnskapsbasert fastsetting", det vill säga att nettoinkomsten vid uthyrning är skattepliktigt, kan du få avdrag för kostnader som hör till uthyrningsinkomsten och utländsk fastighetsskatt. Har du betalat vanlig inkomstskatt för inkomsten från den fasta egendomen i det andra landet, kan du begära ett avdrag från den norska skatten för den inkomstskatt som du har betalt i det andra landet (kreditfradrag). Avdraget är begränsat till den norska skatten på din utländska inkomst.

Du kan inte få avdrag mot norsk skatt för följande utländsa skatter:

Danmark: Ejendomsværdiskat

Finland:    Fastighetsskatt

Sverige:    Kommunal fastighetsavgift

Du har rätt att begära fullt avdrag för utgiftsräntor vid beskattningen i Norge även om den fasta egendomen finns i ett annat nordiskt land. Detta gäller även utgiftsräntor som avser den utländska egendomen och även om lånet är taget i en utländsk bank.

Vinst vid försäljning

Vinst vid försäljning av fast egendom i ett annat nordiskt land är skattepliktig i Norge enligt samma regler som gäller för försäljning av fast egendom i Norge. Förlust vid försäljning av fast egendom i ett annat nordiskt land är avdragsgill om en eventuell vinst hade varit skattepliktig i Norge.

Vinsten är också skattepliktig i det land där den fasta egendomen ligger enligt de regler som gäller där.

Om du beskattas för vinsten i Norge kan du begära ett avdrag från den norska skatten för den utländska skatten du betalat på vinsten (kreditavdrag). Avdraget är begränsat till den norska skatten på din utländska inkomst.

kan inte överstiga den proportionella andelen av den norska skatten som avser inkomsten i utlandet.

Om du ägt och använt egendomen tillräckligt länge för att uppfylla villkoren för skattefri vinst vid försäljning, är vinsten skattefri i Norge. Då kan du inte begära avdrag för skatt som du betalat på vinsten i det land egendomen ligger. Du kan heller inte göra avdrag för förlust.

Om den skattepliktiga vinsten beräknas både enligt reglerna i det land egendomen ligger och enligt norska regler, kommer det belopp som är skattepliktigt i Norge att skilja sig från det skattepliktiga beloppet i det andra landet.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Finland | Sverige