Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i ett annat nordiskt land och äger fast egendom i Norge?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och äger fast egendom i Norge. Med fast egendom menas här bostad (hus eller lägenhet) och fritidsbostad.

Beskattning i Norge

Bor du i ett annat nordiskt land och äger fast egendom i Norge, är du begränsat skattepliktig i Norge för förmögenhet och inkomst som kommer från den fasta egendomen i Norge.

Förmögenhet i, och inkomst från, fast egendom fastställs på samma sätt som när ägaren är skattemässigt bosatt i Norge. Personer som är bosatta i utlandet beskattas i klass 0 och får inte personavdrag.

Bor du i utlandet och har fast egendom i Norge, får du en norsk deklaration. Har du skattepliktig uthyrningsinkomst behöver du skicka in deklarationen tillsammans med blanketten "Utleie mv. av fast eiendom" (RF-1189). Deklarationen ska lämnas in senast den 30 april året efter inkomståret. Om du inte fått någon deklaration skickad till dig behöver du kontakta Skatteetaten.

Förmögenhet

Skattemyndigheterna fastställer ett förmögenhetsvärde på fast egendom. Det är detta värde som är skattepliktig förmögenhet.

Förmögenhetsvärdet av bostad i Norge fastställs på olika sätt beroende på om bostaden är din primära eller sekundära bostad eller om den är en fritidsbostad.

Är den fasta egendomen din primära bostad är förmögenhetsvärdet 25 procent av ett beräknat marknadsvärde. Detta värde får du fram genom att fylla i upplysningar om bostaden i deklarationen eller i beräkningsprogrammet (boligkalkulatoren) på skatteetaten.no.

Som huvudregel är den primära bostad den bostad där du har ditt hem vid årets utgång. Du kan bara ha en primär bostad. Om du har din fasta bostad i ett annat nordiskt land, är din bostad i Norge normalt sett inte din primära bostad enligt norska regler.

Om bostaden i Norge är en sekundär bostad, men inte en fritidsbostad, är förmögenhetsvärdet 90 procent av ett beräknat marknadsvärde. Detta värde får du fram på samma sätt som för en primär bostad. Som sekundär bostad räknas annan bostad än primär bostad, d.v.s. bland annat övernattningslägenhet, en bostad som du hyr ut och en åretruntbostad som används som fritidsbostad. Detta gäller även när du själv använder den som fritidsbostad.

Som fritidsbostad räknas typiska fritidshus, sommarhus och lägenhetskomplex som är byggt uteslutande för fritidsändamål. Nyproducerade fritidsbostäder ska inte värderas högre än 30 procent av byggkostnaderna, inklusive tomt. Köper du ett hus som inte är nyproducerat, övertar du förmögenhetsvärdet från den du köper det av.

Förmögenhetsvärdet på fritidsbostäder får justeras upp årligen. Detta beslutas för varje år. Förmögenhetsvärdet skal inte justeras för 2019 och 2020.

Är förmögenhetsvärdet för din primära bostad eller din fritidsfastighet högre än 30 procent av dokumentereat försäljningsvärde, kan du begära att det blir nedsatt. Förmögenhetsvärde på fritidsfastigheter kan även sättas ned när värdet ligger väsentligt över nivån för liknande fritidsfastigheter i samma kommun. För en sekundär bostad kan du begära att få nedsatt förmögenhetsvärdet om det överstiger bostadens dokumentereade marknadsvärde.

Har du fast egendom i Norge kan du i regeln begära avdrag i förmögenheten för skuld som hör till den fasta egendomen. När egendomen i Norge är en sekundär bostad, som värdesätts till 90 procent av marknadsvärdet, kan du få en nedsättning av ditt skuldavdrag. Du hittar mer information på skatteetaten.no.

Inkomst

Inkomst från uthyrning av fast egendom är i regel skattepliktig.

Hyr du ut din egen bostad i 30 dager eller mer är inkomsten skattefri när du:

Hyr du ut hela eller delar av din bostad minder än 30 dagar är inkomsten skattepliktig enligt en schablonmetod. Uthyrningsinkomsten upp till 10 000 NOK per år är skattefri och av det överstigande beloppet räknas 85 procent som skattepliktig inkomst. Trettiodagarsgränsen hänför sig till vare uthyrningstillfälle. Beloppsgränsen på 10 000 NOK gäller för den aktuella bostaden under ett helt inkomstår och inte per uthyrningstillfälle. Du hittar mer information på skatteetaten.no.

Vid uthyrning av fritidsbostad som du även använder självi rimlig omfattning för semester och fritid, är de första 10 000 NOK av uthyrningsinkomsten skattefri. Överstiger uthyrningsinkomsten 10 000 NOK, är 85 procent av det överstigande beoppet skattepliktig inkomst.

Är bostaden i Norge varken din permanentbostad eller fritidsbostad, skall den "regnskapsliknes". Detta innebär att nettointäkten från bostaden, dvs. skillnaden mellan hyresintäkter och faktiska drifts- och underhållskostnader, ska beskattas. Har du skattepliktig uthyrningsinkomst, behöver du skicka in deklarationen tillsammans med blanketten "Utleie mv. av fast eiendom" (RF-1189).

När du har fast egendom i Norge kan du begära avdrag för utgiftsräntor för den skuld som avser den fasta egendomen. Inteckningsskuld som upprättats och registrerats vid anskaffningen eller senare förbättringar av egendomen, anses normalt vara knutna till den fasta egendomen.

Vinst vid försäljning

Vinst vid försäljning av fast egendom i Norge är i prinsip skattepliktig i Norge.

Vinst vid försäljning av egen bostad är skattefri om du ägt bostaden mer än ett år och använt den som egen bostad i minst ett år under de två år som föregick försäljningen.

Vinst från försäljning av fritidsfastighet är skattefri om du ägt den i mer än fem år och själv använt den som fritidsfastighet i minst fem år under de sista åtta åren före försäljningen.

Förlust är bara avdragsgill om en eventuell vinst hade varit skattepliktig.

Fastighetsskatt

I vissa kommuner i Norge måste du betala kommunal fastighetsskatt. I några kommuner blir den kommunala fastighetsskatten på primära- och sekundära bostäder fastställd med hjälp av det beräknade marknadsvärdet som används när man fastställer förmögenhetsvärdet på bostäder. Du hittar mer information om fastighetsskatt på skatteetaten.no

Välj det andra landet här:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Meny
 
Logo