Begrænset skattepligt

Begrænset skattepligtige er udenlandske statsborgere boende i udlandet. Kommer en udenlandsk statsborger til Finland for en periode på højst 6 måneder, er vedkommende fortsat begrænset skattepligtig.

Begrænset skattepligtige er ligeledes de til udlandet flyttede finske statsborgere, hvor der fra fraflytningsåret er gået tre kalenderår, eller som før det har bevist, at de ikke mere har væsentlig tilknytning til Finland. Væsentlig tilknytning indebærer bl.a. at have sin familie boende i Finland, at have bolig eller fast ejendom eller  beskæftigelse / forretningsaktivitet i Finland, eller at vedkommende hører under den finske socialsikring.

Hvad betyder den begrænsede skattepligt?

Den begrænsede skattepligt betyder, at en person er skattepligtig i Finland af vedkommendes indkomst fra Finland samt vedkommendes formue i Finland.

Skatteprocenten for den begrænset skattepligtiges løn er ikke afhængig af indkomstens størrelse, men ligger fast på 35 % (15 % for en sportsudøver og kunstnere).

Du kan anmode om, at dine indkomster ved arbejde og virksomhed (men ikke udbytter) fra Finland skal beskattes efter de progressive skattesatser i stedet for efter kildeskattesatserne. Den faktiske skattesats er da afhængig af din årsindkomst og dine fradrag. Der kan bla. tages hensyn til fradrag for udgifter til rejser mellem bopæl og arbejdsplads samt andre udgifter som knytter sig til indkomsten. Der tages også hensyn til indkomster ved arbejde og virksomhed som beskattes i bopælslandet samt de fradrag du har fået i disse indkomster. Du skal kun betale skat i Finland af de indkomster du har i Finland, men dine skattepligtige indkomster i dit i bopælsland kan føre til at du får en højere skat i Finland af dine finske indkomster.

Den begrænset skattepligtige betaler ikke skat i Finland af renteindtægter, af fortjeneste ved afståelse af børsnoterede aktier, og heller ikke generelt af lønnen fra en udenlandsk arbejdsgiver. Arbejder den begrænset skattepligtige i udlandet, beskatter Finland ikke, hvis lønnen ikke tjenes på et finsk fartøj eller gennem ansættelse i en finsk offentlig institution.

Internationale skatteaftaler kan begrænse den finske beskatningsret. I den nordiske skatteaftale er det for eksempel aftalt, at der fra en person bosat i et andet nordisk land kun opkræves 15 % skat i Finland i stedet for det det normale 30 % af et aktieudbytte fra Finland.