Bor du i Finland og arbeider i et annet nordisk land for en privat arbeidsgiver?

Dette gjelder deg som bor i Finland og arbeider i et annet nordisk land for en privat arbeidsgiver. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av din arbeidsinntekt.

Se her om du har en offentlig arbeidsgiver, arbeider som sjømann eller flyvende personell, arbeider på dansk eller norsk kontinentalsokkel, eller har inntekt som artist eller idrettsutøver.

Din arbeidsgiver er fra arbeidslandet

Du er skattepliktig i arbeidslandet for den lønnen som er opptjent der.

Arbeider du på hjemmekontor eller et annet sted i Finland, skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i Finland. Dette gjelder alt arbeid som er utført i Finland uavhengig av om det er planlagt eller mer tilfeldig.

Er du på tjenestereiser utenfor det landet der du er ansatt, skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i Finland.

Det finnes enkelte unntak, se nedenfor under ”Særregler”.

Du skal ikke betale skatt i Finland av samme inntekt, om du betaler skatt i arbeidslandet. Den inntekten som skattlegges i utlandet, kan påvirke skattleggingen av din finske inntekt.

Din arbeidsgiver er fra et annet land enn arbeidslandet

Du skal betale skatt på din inntekt i arbeidslandet når ett av følgende vilkår er oppfylt

  • du oppholder deg i arbeidslandet i mer enn 183 dager i løpet av en 12-månedersperiode
  • din arbeidsgiver har fast driftssted i arbeidslandet
  • du er utleid til en virksomhet i arbeidslandet

Er ingen av disse vilkårene oppfylt, er lønnen bare skattepliktig i Finland.

Oppfyller du ett av vilkårende over, er du skattepliktig i arbeidslandet for den lønnen som er opptjent der.

Arbeider du på hjemmekontor eller et annet sted i Finland, skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i Finland. Dette gjelder alt arbeid som er utført i Finland uavhengig av om det er planlagt eller mer tilfeldig.

Er du på tjenestereiser utenfor arbeidslandet, skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i Finland, med mindre du reiser til arbeisgivers hjemland. Utfører du arbeid i det arbeidsgivers hjemland, kan lønnen for den delen av arbeidet skattlegges der.

Det finnes enkelte unntak, se nedenfor under "Særregler”.

Du skal ikke betale skatt i Finland av samme inntekt, om du betaler skatt i arbeidslandet. Den inntekten som skattlegges i utlandet, kan påvirke skattleggingen av din finske inntekt.

Særregler

Grensegjengere

Bor du i en kommune i Finland som grenser mot Norge eller Sverige og arbeider i Norge eller i Sverige i en kommune som grenser mot Finland, omfattes du av grensegjengerregelen.

Grensegjengerregelen innebærer at du skal betale skatt i det landet der du bor. Det er et vilkår at du normalt oppholder deg i din faste bolig i Finland minst to dager i uken med en overnatting.

Styregodtgjørelse

Du skal betale skatt i Finland hvis du får styregodtgjørelse (styrelsearvode) fra et selskap i et annet nordisk land. Inntekten kan også skattlegges i det landet der selskapet er hjemmehørende. Dette gjelder uten hensyn til hvor arbeidet er utført.

Har du betalt skatt i begge landene, er det Finland som skal ta hensyn til den skatten som du har betalt i det andre nordiske landet. Det gis s.k. kreditfradrag med høyst det beløp som tilsvarer den finske skatten på samme inntekt.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt Pensionsskyddscentralen (PSC/ETK, etk.fi) i Finland eller trygdemyndighetene i det landet der du arbeider, for mer informasjon.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Sverige