Bor du i et annet nordisk land og skal utføre arbeid i Finland som selvstendig næringsdrivende?

Bor du i et annet nordisk land og skal utføre arbeid i Finland som selvstendig næringsdrivende? Informasjonen gjelder bare den inntekt du har som selvstendig næringsdrivende.

Registrering i Finland - personnummer eller FO-nummer

Ta kontakt med det lokale skattekontoret når du kommer til Finland. Der får du både veiledning om skattespørsmål og informasjon om hvordan du søker om et finsk personnummer eller et finsk FO-nummer.

Du skal bare registrere deg i den finske skattemyndighetens arbeidsgiverregister dersom du regelmessig utbetaler lønn i Finland. Arbeider du alene uten å ha ansatte, er du ikke registreringspliktig.

Inntektskatt i Finland

Du må møte opp på skattekontoret i Finland for å få et skattekort eller et kildeskattekort ("källskattekort"). Skattekontoret tar stilling til om Finland har rett til å skattlegge deg. Har Finland ikke beskatningsretten, kan du be om et "nullprosent-skattekort" eller et "nullprosent-kildeskattekort". Du må vise skattekortet til den som betaler for arbeidet. Den som betaler for tjenesten, er alltid pliktig til å gjennomføre forskuddstrekk, hvis det ikke blir lagt frem et "nullprosent-kort. Utbetaleren kan rette forskuddstrekket hvis nullprosent-kortet blir lagt frem senere.

Fast driftssted

Har du fast driftssted i Finland, betaler du skatt for den del av inntekten som du har opptjent i Finland. Oppholder du deg i Finland i høyst 6 måneder, er skattesatsen 35 prosent. Du kan kreve at din lønn og næringsinntekt (men ikke utbytte) fra Finland skal skattlegges etter de progressive skattesatsene i stedet for etter kildeskattesatsene. Den faktiske skattesatsen blir da avhengig av din årsinntekt og dine fradrag

Er oppholdet i Finland lengre, er skatten progressiv, dvs. at den avhenger av inntektens størrelse.

Oppholder du deg i Finland i mer enn 6 måneder eller du har et fast driftssted i Finland, skal du sende inn en skattemelding i Finland i april i året etter inntektsåret. Du kan hente skattemeldingsblanketten på skattekontoret.

Ikke fast driftsted

Det blir utskrevet et nullprosent-kort hvis det fremgår at du ikke driver virksomheten gjennom et fast driftssted i Finland og du heller ikke oppholder deg i Finland i mer enn 183 dager i løpet av en 12-måneders periode. Hva som menes med fast driftssted fremgår under "Generell informasjon/Fast driftssted".

Har du flere oppdrag i Finland, kan du i stedet for å be om et nullprosent-kort registrere deg i "förskottsuppbördsregistret" i Finland. Da trenger du ikke å ha et nullprosent-kort separat for hver utbetaler.

Inntektsskatt i hjemlandet

Du skal oppgi resultatet av hele din virksomhet i skattemeldingen i ditt hjemland, også den inntekt som du har opptjent i Finland.

Har du betalt skatt i Finland, bør du opplyse om dette i din skattemeldingen i hjemlandet og kreve fradrag for den finske skatten (kreditfradrag) i den skatten du betaler i hjemlandet.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med trygdemyndighetene i det landet der du bor, eller "Pensionsskyddscentralen" (PSC/ETK, etk.fi) i Finland for mer informasjon.

Arbeidsgiverplikter i Finland

Har du fast driftssted i Finland og betaler ut lønn regelmessig, har du de vanlige pliktene som arbeidsgiver i Finland. Du må gjennomføre forskuddstrekk i lønn og betale arbeidsgiveravgift. Forskuddstrekket og arbeidsgiveravgiften skal rapporteres i "inkomstregistret".

Du finner mer informasjon om "Inkomstregisteret" på inkomstregistret.fi.

Merverdiavgift

Når en utenlandsk selvstendig næringsdrivende, dvs. en person som ikke har et fast etableringssted, eller som ikke bor eller jevnlig oppholder seg i Finland, har avgiftspliktig omsetning av varer eller tjenester i Finland, skal det betales merverdiavgift. Hvem som skal betale merverdiavgiften (dvs. hvem som er avgiftspliktig) er avhengig av hva slags vare eller tjeneste som er omsatt, og hvem som er kjøper.

Når en utenlandsk selvstendig næringsdrivende omsetter en vare i Finland til en kunde som er registrert i merverdiavgiftsregisteret i Finland, gjelder s.k. omvendt avgiftsplikt, dvs. at det er kjøperen som er avgiftspliktig for anskaffelsen. Selgeren kan dog søke om å bli registrert i merverdiavgiftsmanntallet og bli avgiftspliktig for all slik omsetning.

Er kjøperen ikke registrert i merverdiavgiftsmanntallet i Finland (f.eks. en privatperson eller et utenlandsk foretak) skal selgeren være registrert i merverdiavgiftsmanntallet i Finland og betale finsk merverdiavgift. Man betaler normalt merverdiavgift på 22 prosent ved salg av varer og tjenester, og for andre avgiftspliktige transaksjoner.

Når en utenlandsk næringsdrivende utfører en tjeneste for en annen næringsdrivendes faste etableringssted i Finland, så er tjenesten omsatt innen landet. I de fleste tilfeller gjelder da s.k. omvendt avgiftsplikt, dvs. at det er kjøperen som er avgiftspliktig for anskaffelsen.

 

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Sverige