Bor du i Finland og arbeider om bord på et skip som er registrert i et annet nordisk land og som går i internasjonal fart?

Dette gjelder deg som er bosatt i Finland og arbeider om bord på et skip som er registrert i et annet nordisk land og som går i internasjonal fart. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av slik inntekt.

Internasjonal fart

Med internasjonal fart menes her transport med skip, unntatt når skipet går bare mellom steder i ett nordisk land.

Skattlegging i et annet nordisk land

Lønnen kan skattlegges i det nordiske landet der skipet er registrert.

Når du arbeider ombord på et skip som befraktes på såkalt bareboat basis av et rederi i et annet nordisk land, kan lønnen skattlegges i det landet der rederiet er hjemmehørende.

Skattlegging i Finland

Du skal gi opplysninger om lønn opptjent i utlandet og skatt betalt i utlandet på skjema 16A eller via "MinSkatt". For å få sjømannsfradrag må du krysse av i boksen: "Inkomsten är sjöarbetsinkomst som tjänats ombord på ett utländskt fartyg". Kostnader som har tilknytning til sjømannsinntekten (f.eks. medlemsavgift i arbeidsmarkedsorganisasjoner eller reisekostnader) trenger du ikke å oppgi fordi de blir tatt hensyn til i sjømannsfradraget.

Skattefritak etter inntektsskattelovens seksmånedersregel er som regel ikke aktuelt i disse tilfeller. Dette innebærer at din inntekt skattlegges som sjømannsinntekt opptjent om bord i et finsk skip. Om inntekten også er skattlagt i et annet nordisk land, kan du kreve fradrag i Finland for den skatt som du har betalt i det andre nordiske landet (kreditfradrag). Fradraget er begrenset til et beløp som tilsvarer den finske skatten på din sjømannsinntekt.

For at seksmånedersregelen skal komme til anvendelse kreves bl.a. at du ikke har oppholdt deg i Finland i gjennomsnitt mer enn seks dager per hver hele måned med utlandsarbeid. Også deler av dagen regnes som opphold i Finland. Også den tid som skipet er i Finland, f.eks. i forbindelse med lasting og lossing, regnes som opphold i Finland. Om du krever at seksmånedersregelen skal anvendes, skal du spesifisere ansettelsesperioden samt ankomst- og avreisedager i Finland i blankett 16A eller via "MinSkatt".

Du finner informasjon om skattleggingen av inntekt opptjent om bord på skip på dansk eller norsk kontinentalsokkel under rubrikken "Bor du i Finland og arbeider på dansk eller norsk kontinentalsokkel?".

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med Pensionsskyddscentalen (PSC/ETK, www.etk.fi) i Finland eller trygdemyndighetene i det landet der skipet er registrert, for mer informasjon.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Sverige