Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i Finland og arbeider på dansk eller norsk kontinentalsokkel?

Dette gjelder deg som er bosatt i Finland og får lønn fra arbeidsgivere som driver virksomhet på dansk eller norsk kontinentalsokkel. Informasjonen gjelder bare beskatningen av lønnsinntekt på dansk eller norsk sokkel.

Beskatning i Danmark eller Norge

Du beskattes i Danmark eller Norge om du arbeider på henholdsvis dansk eller norsk sokkel i mer enn 30 dager i løpet av en 12-måneders periode og din arbeidsgiver driver virksomhet som knytter seg til undersøkelse, utforskning eller utvinning av petroleumsforekomster. Dette gjelder også lønn for arbeid om bord på et fartøy som utfører oppdrag som knytter seg til undersøkelse, utforskning eller utvinning av petroleumsforekomster på henholdsvis dansk og norsk kontinentalsokkel.

30-dagersregelen gjelder ikke når du arbeider om bord på et skip som anvendes til transport av personell eller forsyninger, eller om bord på taubåter, forsyningsfartøyer og andre hjelpefartøyer og den som anvender skipet er hjemmehørende i et nordisk land. I slike tilfeller er lønnen skattepliktig i det nordiske land der den som anvender skipet er hjemmehørende. Er den som anvender skipet hjemmehørende i et land utenfor Norden, gjelder 30-dagersregelen.

Beskatning i Finland

Du beskattes i Finland om du arbeider på dansk eller norsk sokkel i mindre enn 30 dager under en 12-månedersperiode. Inntekten kan også være skattepliktig i Finland når 30-dagersregelen kommer til anvendelse og du blir beskattet i Danmark eller Norge, jf. det som står ovenfor.

Om du arbeider på et nordisk-registrert skip som anvendes til transport av personell eller forsyninger, eller om bord på taubåter, forsyningsfartøy og andre hjelpefartøyer, beskattes du for inntekten i Finland.

Uavhengig av din arbeidssituasjon skal du oppgi lønnsinntekten i din finske skattemelding. Om den s.k. seksmånedersregelen ikke kommer til anvendelse ved arbeid på kontinentalsokkelen eller om bord på skip, skal du beskattes i Finland. Du kan da, på visse vilkår, ha rett til sjømannsfradrag ("sjöarbetsinkomstavdrag"). Om du blir beskattet i arbeidslandet, kan du få fradrag i den finske skatten for den utenlandske skatten (kreditfradrag). Du finner mer informasjon om beskatningen av sjømannsinntekt under Sjøfolk.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med Pensionsskyddscentralen (PSC/ETK www.etk.fi) eller trygdemyndighetene i arbeidslandet for mer informasjon.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Sverige
Meny
 
Logo