Skattemelding (skattedeklaration)

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og som har inntekter i Finland.

Hvem skal levere skattemelding (skattedeklaration)?

Alle som bor i Finland, og som i løpet av året har hatt skattepliktig inntekt, skal levere skattemelding.

Bor du i utlandet og er begrenset skattepliktig i Finland, skal du levere skattemelding i Finland om du i løpet av inntektsåret har eid fast eiendom eller aksjeleilighet i Finland eller du har drevet næringsvirksomhet i Finland fra et fast driftssted. Du skal også levere skattemelding om du har hatt pensjon fra Finland, eller du har lønnsinntekt som skal skattlegges med de vanlige progressive skattesatsene i stedet for etter reglene om kildeskatt.

Du får en forhåndsutfylt skattemelding i MinSkatt

Du får en forhåndsutfylt skattemelding i posten. Du kan korrigere opplysningene i MinSkatt eller på skjemaer som du finner på skatt.fi/blanketter. I skattemeldingen har skattemyndighetene tatt inn opplysninger om lønn, pensjoner, sosiale ytelser, utbytte og renter som er innrapportert fra finske utbetalere. Er opplysningene korrekte og du ikke har noe å legge til, trenger du ikke å sende inn skattemeldingen.

Hva gjør du hvis du ikke får en forhåndsutfylt skattemelding?

Har du flyttet til Finland sent på året, får du ikke tilsendt en forhåndsutfylt skattemelding. Du må da laste ned skattemeldingen på skatt.fi/blanketter. Du må fylle ut skattemeldingen og sende den i posten til skattekontoret i mai. Du får da skatteoppgjøret senest i november når skattefastsettingen er ferdig.

Utveksling av opplysninger mellom skattemyndighetene

For å sikre riktig beskatning har alle de nordiske landene regler om at arbeidsgivere, banker og andre skal sende inn opplysninger til skattemyndighetene om utbetalt lønn, pensjon, utbytte, renter mv. Her skal bl.a. mottakerens navn og adresse, hva slags inntekt det er og beløpets størrelse fremgå. Plikten til å sende inn opplysninger omfatter også utbetalinger til personer som er bosatt i andre land.

For å sikre en korrekt beskatning har de nordiske landene blitt enige om å utveksle opplysninger. Utvekslingen skjer hvert år mellom særskilt utpekte enheter i skattemyndighetene og gjennom sikre kanaler. Det utveksles store mengder opplysninger mellom de nordiske landene. Disse opplysningene brukes av skattemyndighetene i bostedslandet for å kontrollere at personer med grensekryssende aktiviteter har oppfylt sine forpliktelser til å opplyse om inntekt og formue i utlandet.