Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar i Finland som en självständig yrkesutövare?

Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar i Finland som en självständig yrkesutövare?  I det följande finns upplysningar om beskattning av inkomst av sådant arbete.

Registrering i Finland - personbeteckning eller FO - nummer 

Kontakta den lokala skattebyrån då du kommer till Finland. Där får du förutom handledning i skattefrågor även anvisningar om hur du ansöker om en finsk personbeteckning eller ett finskt FO-nummer.

Du behöver registrera dig i den finländska skattemyndighetens arbetsgivarregister endast om du betalar löner i Finland regelbundet. Om du jobbar ensam utan att ha anställt andra personer är du inte registreringsskyldig.

Inkomstskatt i Finland

Du måste hämta ett skattekort eller ett källskattekort från skattebyrån i Finland. Skattebyrån kontrollerar om Finland har rätt att beskatta dig. Om Finland inte har beskattningsrätt, kan du begära ett "nollprocents-skattekort" eller ett "nollprocents-källskattekort". Visa ditt kort åt den som betalar prestationen. Betalaren är alltid skyldig att verkställa förskottsinnehållning på inkomsten, om 0 % -kortet inte uppvisas. Betalaren kan rätta förskottsinnehållningen, om kortet visas upp senare.

Fast driftställe

Om du har fast driftställe i Finland, betalar du skatt för den del av inkomsten som har förtjänats i Finland. Om du vistas i Finland högst 6 månader, är skattesatsen 35%. Du kan yrka på att dina förvärvsinkomster (dock inte dividender) från Finland ska beskattas progressivt i stället för källbeskattning. Skattesatsens storlek beror på årliga inkomster och utgifter.

Om vistelsen i Finland är längre utgår skatten progressivt, dvs. beror på inkomsternas storlek.

Om du vistas i Finland över 6 månader eller du har ett fast driftställe i Finland ska du lämna in skattedeklaration till Finland i april det år som följer efter året då inkomsten förvärvades. Hämta deklarationsblanketten från skattebyrån.

Inget fast driftställe

Du beviljas en noll-procents-kort om det framgår att du inte har fast driftställe för din verksamhet i Finland och att du inte heller vistas i Finland mer än 183 dagar per 12 månader. Vad avses med fast driftställe framgår ur avsnittet Allmänt.

Om du har flera uppdrag i Finland, kan du i stället för 0 %- skattekortet låta registrera dig i förskottsuppbördsregistret i Finland. Då behöver du inte skaffa 0% - kortet separat för varje betalare.

Inkomstskatt i hemstaten

I hemstaten ska du lämna in skattedeklaration om hela resultatet av din verksamhet, även om inkomst som har förvärvats från Finland.

Om du har betalt skatt till Finland, bör du förklara i din hemstats skattedeklaration att du betalat skatt i Finland och begära att denna skatt dras av från skatten du betalar i din hemstat.

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad.  Du bör kontakta socialförsäkringsmyndigheten i det land du är bosatt eller Pensionsskyddscentralen (PSC/ETK, etk.fi) i Finland för mer information.

Arbetsgivarskyldigheter i Finland

Om du har fast driftställe i Finland och betalar löner regelbundet, har du normala arbetsgivarskyldigheter i Finland. Du behöver verkställa förskottsinnehållning på löner och betala arbetsgivares socialskyddsavgift. Förskottsinnehållningarna och de betalda socialskyddsavgifterna ska anmälas i inkomstregistret.

Läs mer i inkomstregistret.fi.

Mervärdesskatt

När en utländsk näringsidkare, dvs. en person som inte har fast etableringsställe, bor eller stadigvarande vistas i Finland, har momspliktig omsättning av varor eller tjänster inom Finland, ska moms betalas. Vem som ska betala momsen (dvs. vem som är skattskyldig) beror på vad det är för vara eller tjänst som omsätts och vem som är köpare.

När en utländsk näringsidkare omsätter en vara i Finland till en kund som är momsregistrerad i Finland gäller omvänd skattskyldighet, dvs. det är köparen som är skattskyldig för förvärvet. Säljaren kan dock ansöka om att bli momsregistrerad och bli skattskyldig för all sådan omsättning.

Om köparen inte är momsregistrerad i Finland (t.ex. en privatperson eller ett utländskt företag) ska säljaren vara momsregistrerad i Finland och betala finsk moms. Man betalar normalt moms på 22 % för försäljning av varor och tjänster, eller för andra skattepliktiga transaktioner.

När en utländsk näringsidkare tillhandahåller en tjänst till en annan näringsidkares fasta driftställe inom landet så är tjänsten omsatt inom landet. I de flesta fall gäller då omvänd beskattning, dvs. det är köparen som är skattskyldig för förvärvet.

 

Välj det andra landet här:   Danmark | Island | Norge | Sverige
Meny
 
Logo