Skattedeklaration (inkomstdeklaration)

Detta gäller dig som bor i ett annat nordisk land och som har inkomster i Finland.

Vem ska lämna in en skattedeklaration?

Alla i Finland bosatta som under årets lopp fått skattepliktiga inkomster skall under påföljande året lämna in skattedeklaration.

Begränsat skattskyldiga behöver lämna skattedeklaration i Finland endast om de under skatteåret har ägt en fastighet i Finland eller aktielägenhet eller har bedrivit näringsverksamhet i Finland från ett fast driftställe. Skattedeklaration lämnas även för pensioner och andra inkomster (t ex lönen) om han/hon har yrkat på progressivt beskattning.

Du får din skattedeklarationen i MinSkatt-service

De skattskyldiga får en förhandsifylld deklaration med posten. Du kan korrigera eller uppfylla din skattedeklaration i MinSkatt eller med blanketten skatt.fi/blanketter. Skatteförvaltningen har tryckt färdigt insamlad information om löner, pensioner, sociala förmåner, dividender (aktieutdelningar) och räntor. Deklarationen skall returneras endast om man måste rätta eller lägga till något i de förhandsifyllda uppgifterna.

Vad skall man göra om man inte blir tillsänd en förhandsifylld deklaration?

Om man flyttat till Finland alldeles i slutet av inkomståret får man ingen förhandsifylld deklaration. Då måste man ge skattedeklarationen med blanketter. Deklarationsblanketten får man i webbplatsen skatt.fi/blanketter. Blanketten måste fyllas i och postas till skattebyrån i början av maj. Beskattningsbeslutet sänds senast i november då beskattningen slutförts.

Alla skatteblanketter finns i Finland såväl på finska som på svenska.  

Utbyte av kontrolluppgifter mellan skattemyndigheterna

För att säkerställa en rätt beskattning har alla de nordiska länderna regler om att arbetsgivare, banker med flera ska lämna uppgift om utbetald lön, pension, utdelning, räntor m.m. Här ska bl.a. mottagarens namn och adress samt vad det är för slags inkomst och beloppets storlek framgå. Denna skyldighet gäller också för betalningar till personer bosatta i andra länder.

För att säkerställa en korrekt beskattning har de nordiska länderna kommit överens om att utbyta upplysningar. Utbytet sker vart år mellan särskilt utsedda enheter hos skattemyndigheterna och genom säkra kanaler. Det utväxlas stora mängder upplysningar mellan de nordiska länderna. Dessa upplysningar används av Skattemyndigheten i bostadslandet för att kontrollera att personer med aktiviteter över gränserna har uppfyllt sin plikt att upplysa om inkomster och förmögenhet i utlandet.