Bor du i et andet nordisk land og har ejendom i Sverige?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og ejer en bostadsrätt (hvilket vil sige, at du ejer aktier eller andele, som giver dig brugsretten til en bolig) eller et en-/tofamilieshus i Sverige, som du selv eller dine nærtstående helt eller delvist anvender som helårsbolig eller som fritidshus, en såkaldt privatbolig. Informationen gælder kun beskatning af disse.

Beskatning i Sverige

Du beskattes i Sverige af din svenske privatbolig. Hvis du lejer den ud, beskattes du af lejeindtægten. Fortjeneste ved salg af privatbolig er skattepligtig. Privatboligens ejendomsværdi danner grundlag for den kommunale afgift.

Du skal aflevere selvangivelsen (Inkomstdeklaration 1) i Sverige.

Udlejning

Lejeindtægter er skattepligtige. Den leje, som lejeren betaler til dig, er skattepligtig indkomst. Du kan trække 40.000 SEK fra om året og desuden et beløb svarende til 20 procent af lejeindtægten (hvis det er en "bostadsrätt" gives fradrag for den del af afgiften, som vedrører det, der har været udlejet i stedet for 20 % af lejeindtægten). Fradraget er pr. ejendom, uanset hvor mange ejere, der er. Fradraget må ikke overstige lejeindtægten, og der gives ikke fradrag for dine reelle omkostninger, uanset om de har været større.

Lejeindtægten beskattes som kapitalindkomst, og skatten er på 30 procent.

Salg af privatbolig

En fortjeneste ved salg af privatboligen er skattepligtig. Et tab er fradragsberettiget, men hvis du ikke har andre indtægter, kan du kun udnytte tabet til at nedsætte din ejendomsskat.

Fortjenesten eller tabet er forskellen mellem indtægterne og udgifterne. Indtægterne svarer til salgsprisen minus dine omkostninger i forbindelse med salget, som f.eks. mæglersalær og lignende. Udgifterne består af købsprisen for privatboligen og omkostninger til forbedring af boligen, som beløber sig til mindst 5.000 SEK pr. år.

22/30 af den beregnede fortjeneste er skattepligtig kapitalindkomst. Skatten af den skattepligtige fortjeneste er på 30 procent. Dersom visse vilkår er opfyldt, kan der gives udsættelse med fortjenesten.

Hvis beregningen giver et tab, er halvdelen af det beregnede tab fradragsberettiget som kapitaludgifter. Hvis din kapitalindkomst er negativ, kan du få nedsat din skat i form af et skattenedslag ved udregningen af din slutskat.

Kommunal ejendomsafgift

Du skal betale kommunal afgift, hvis du ejer et "småhus" i Sverige. Afgiften udgør op til 0,75 % af ejendomsværdien, dog højst 8 524 SEK pr. år.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Finland |